MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví

dne 22. 12. 2004, čj. 29 927/04-23, s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

53-43-N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent

 

Denní studium a dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet vyučovacích hodin za studium
Denní studium
Dálkové studium
A. Povinné

 

 

a) základní

 

 

Cizí jazyk*

156

50

Latinský jazyk

54

16

Chemie a biochemie

65

20

Psychologie a komunikace

110

30

Informační a komunikační technologie

54

16

Veřejné zdravotnictví

34

10

Výchova ke zdraví

48

10

První pomoc a medicína katastrof

32

10

Anatomie a fyziologie

86

30

Patofyziologie a patologie

32

10

Mikrobiologie a hygiena

27

10

Výživa člověka

32

10

Farmaceutická botanika

81

24

Analýza léčiv*

209

60

Farmakologie*

225

60

Příprava léčiv*

309

60

Laboratorní technika

48

14

Farmakognózie*

138

40

Chemie léčiv

102

30

Výdejní činnost

46

10

Zdravotnické prostředky

46

10

Základy radiologie

16

8

Lékárenství

102

30

Absolventský seminář

12

6

b) volitelné

12

6

Celkem

2076

580

Odborná praxe

600

600

B. Nepovinné

 

     

Poznámky

1.       * jsou označeny předměty absolutoria, mezi vyučovacími předměty analýza léčiv a farmakognózie si žák volí.

2.       Škola může provést úpravy hodinových dotací předmětů skupiny a) v rozsahu 10 % celkového počtu vyučovacích hodin. Přitom nesmí vypustit žádný vyučovací předmět.

3.       Učební plán denního studia vychází z 30 týdenních vyučovacích hodin v období. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných předmětů v ročníku může být v rozmezí 28–32 hodin. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin všech povinných i nepovin­ných předmětů v ročníku může být maximálně 33 hodin.

4.       Konkretizace obecného učebního plánu je v kompetenci školy. Rozpracovaný učební plán je součástí povinné dokumentace školy.

5.       Struktura a rozsah volitelných předmětů je v pravomoci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy nebo vzdělávací moduly. Učební osnovy zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. V dálkovém studiu může ředitel školy využít počty hodin stanovené pro volitelné předměty k posílení výuky předmětů povinného základu.

6.       Pro výuku cizích jazyků jsou zpracovány učební osnovy pouze pro anglický a německý jazyk. Zpracování učebních osnov pro výuku jiných jazyků je v pravomoci školy.

7.       Absolventský seminář se doporučuje doplnit formou konzultací.

8.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v pravomoci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

9.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

10.   V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia.

11.   Příklady volitelných předmětů: druhý cizí jazyk, základy biofyziky, tělesná výchova, léčebná kosmetika, homeopatika, životní styl.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet hodin týdně v ročníku a období

Celkem hodin týdně

1. ročník

2. ročník

3. ročník

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

2/2 S

2/2 SK

2/2 S

2/2 SK

2/2 S

2/2 ZK

12

Latinský jazyk

2/2 S

2/2 SK

 

 

 

 

4

Chemie a biochemie

2/0 ZK

3/0 ZK

 

 

 

 

5

Psychologie a komunikace

2/0 S

2/2 S

2/1 SK

2/1 ZK

 

 

8

Informační a komunikační technologie

2/2 S

2/2 S

 

 

 

 

4

Veřejné zdravotnictví

 

 

 

 

1/0 S

2/0 S

3

Výchova ke zdraví

3/0 S

 

 

 

 

 

3

První pomoc a medicína katastrof

 

 

2/2 S

 

 

 

2

Anatomie a fyziologie

4/0 SK

2/0 ZK

 

 

 

 

6

Patofyziologie a patologie

 

 

2/0 ZK

 

 

 

2

Mikrobiologie a hygiena

1/0 S

1/0 ZK

 

 

 

 

2

Výživa člověka

2/0 S

 

 

 

 

 

2

Farmaceutická botanika

3/2 ZK

3/2 ZK

 

 

 

 

6

Analýza léčiv

 

3/3 SK

3/3 SK

3/3 SK

4/4 ZK

4/4 SK

17

Farmakologie

 

3/0 SK

4/0 ZK

4/0 SK

3/0 SK

4/0 ZK

18

Příprava léčiv

2/0 SK

5/3 SK

5/3 ZK

5/3 SK

5/3 SK

2/0 ZK

24

Laboratorní technika

3/3 SK

 

 

 

 

 

3

Farmakognózie

 

 

2/2 SK

5/3 ZK

2/2 SK

2/2 ZK

11

Chemie léčiv

 

 

2/0 SK

2/0 SK

2/0 ZK

2/0 SK

8

Výdejní činnost

 

 

 

 

2/0 ZK

2/0 SK

4

Zdravotnické prostředky

 

 

 

 

2/0 S

2/0 SK

4

Základy radiologie

 

 

1/0 S

 

 

 

1

Lékárenství

 

 

2/0 S

2/1 SK

2/0 ZK

2/1 SK

8

Absolventský seminář

 

 

 

 

1/1 S

 

1

b) volitelné

0

0

3

3

2

4

12

Celkem

28

28

30

28

28

28

170

B. Nepovinné