CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

53-44-M/001 Zubní technik

 

1. Charakteristika studijního oboru:

 Studijní obor zubní technik připravuje žáky pro zhotovování stomatologických protéz v zubních laboratořích všech typů zařízení (státních i soukromých). Spojení všeobecného a odborného vzdělání umožňuje připravit z žáků odborníky a zároveň všestranně rozvinuté osobnosti.

2. Charakteristika vzdělání:

 Vzdělání poskytované střední odbornou školou má složku všeobecnou a odbornou. Obsah je zaměřen tak, aby žáci mohli po absolvování studia a povinné nástupní praxe kvalifikovaně vykonávat profesi zubních techniků. Všeobecné vzdělání poskytují žákům předměty jazykové, společenskovědní, matematika, přírodovědné předměty a tělesná výchova. Obsah těchto předmětů má být zaměřen k potřebám odbornosti. Těžiště je ve složce odborného vzdělání které tvoří základní odborné a speciální odborné učivo, v oblasti teoretického a praktického vzdělání. Základní odborné učivo doplňuje odborný profil absolventa ve všech všeobecných zdravotnických znalostech. Speciální odborné učivo je základem odborné výuky a seznamuje žáky se speciálními poznatky a osvojením si praktické činnosti oboru a profese. Rozšíření všech vědomostí umožňují nepovinné předměty - v jazykové, všeobecně vzdělávací i odborné oblasti.

3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce:

 Při výchovně vzdělávacím procesu je u zubních techniků charakteristické, že se vedle běžných způsobů výuky široce uplatňuje výuka ve školních zubních laboratořích, odborných učebnách a na stomatologických pracovištích v terénu. Při všech formách vyučování se respektují závazná platná právní ustanovení. Při výběru forem výuky je dávána přednost formám rozvíjejícím aktivitu žáka. Rozpis učiva i počty hodin v učebních osnovách se považují za orientační a vyučující se může v rámci inovace okruhů učiva, uplatnění regionálních zvláštností apod. od nich odchýlit v rozsahu 30 procent.

4. Podmínky přijetí:

 Do 1 . ročníku čtyřletého studia studijního oboru zubní technik se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky výběrového řízení.

 Do 1 . ročníku denního pomaturitního kvalifikačního studia pro absolventy středních škol se přijímají absolventi se vzděláním ukončeným úspěšně maturitní zkouškou, kteří splnili podmínky výběrového řízení. Manuální předpoklady a předpoklady estetického cítění jsou ověřovány talentovou zkouškou, která je základní součástí výběrového řízení.

5. Organizace studia:

 Studium pro absolventy základní školy je organizováno jako čtyřleté denní studium a je ukončeno praktickou a ústní maturitní zkouškou. Pomaturitní kvalifikační studium pro absolventy středních škol je organizováno jako dvouleté denní studium a je ukončeno praktickou a teoretickou maturitní zkouškou z odborných předmětů.

6. Možnosti dalšího vzdělávání:

 Absolventi, kteří po ukončení studia nastupují do zaměstnání, vykonají povinnou nástupní praxi v rozsahu stanoveném vyhláškou. Další stupně odborného vzdělání jsou řízeny a organizovány příslušnými předpisy a vyhláškami. Absolventa studijního oboru zubní technik opravňuje maturitní zkouška ke studiu na vysokých školách. Absolvent po splnění předepsané praxe a po absolvování doplňkového pedagogického studia může vykonávat funkci učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách, ve studijním oboru zubní technik.

7. Zdravotní hlediska pro přijímání uchazečů ke studiu na středních zdravotnických školách:

Při uplatňování zdravotních hledisek pro přijímání ke studiu na SZŠ je nezbytné vycházet z těchto zásad:

1. O výsledku práce středního zdravotnického pracovníka, a tím o spokojenosti nemocných, rozhoduje především kladná motivace k výkonu tohoto povolání.

2. Po absolvování praxe na lůžkových odděleních u těch oborů, kde je předepsána, existuje možnost diferencovaného uplatnění na různých pracovištích s menší náročností na zdravotní stav.

3. Uvedené kontraindikace a požadavky jsou orientačním vodítkem. Každé rozhodnutí musí být individualizované a musí přihlížet k osobnosti uchazeče a k charakteru a stupni závažnosti postižení.

4. Posudkové rozhodnutí by měl učinit dorostový lékař a v případech mladistvých se ZPS i v souladu se závěry PKSZ.

Společné kontraindikace pro všechny obory studia na SZŠ:

1. Endokrinní a paraendokrinní onemocnění, která znesnadňují adaptaci v pracovním kolektivu, nejsou vhodná pro styk s veřejností nebo vylučují lehkou až středně těžkou námahu.

2. Choroby a vady srdce a cév, vylučující lehkou až středně těžkou námahu.

3. Závažná onemocnění dýchacího ústrojí, která již vedla nebo v krátké době povedou k trvalému omezení respiračních funkcí.

4. Závažná chronická onemocnění ledvin a vývodných cest močových, vedoucí k závažné poruše funkce nebo až k selhání ledvin.

5. Progredující poruchy jaterního parenchymu.

6. Onemocnění a vady pohybového ústrojí nebo stavy po chirurgických zákrocích, které hrubě narušují funkci horních i dolních končetin a páteře (poruchy hybnosti dolních končetin nemusejí být nutně kontraindikací u laboratorních oborů, zubního technika a očního optika).

7. Perinatálně vzniklá nebo získaná onemocnění CNS, narušující hrubou i jemnou motoriku horních končetin a hrubě porušující hybnost dolních končetin (poruchy hybnosti dolních končetin nemusejí být nutně kontraindikací u laboratorních oborů, zubního technika a očního optika).

8. Nekompenzované a jen částečně kompenzované formy epilepsie.

9. Psychická onemocnění a výrazné psychopatické rysy osobnosti.

10. Prokázaný sklon k aubusu návykových látek a alkoholu.

11. Diabetes mellitus I. typu (u nemocných s častými hypoglykemiemi nebo u neukázněných pacientů).

12. Onemocnění a vady smyslové

Oční: závažná, zvláště alergická onemocnění spojivek a víček, recidivující a chronická onemocnění rohovky, uveálního traktu, sítnice a zrakového nervu. Nároky na visus, barvocit a případně na adaptaci jsou uvedeny u jednotlivých oborů. Předpokládají visus se snesitelnou korekcí, bez závažnějších progresívních změn lepšího oka a bez zúžení zorného pole pod ± 45° (viz pozn.).

Sluch: těžší sluchové vady různé geneze, které znesnadňují komunikaci a nejsou - li dobře technicky kompenzované (platí pro obory, které přicházejí do styku s nemocnými).

13. Závažná kožní onemocnění a onemocnění typu atopického ekzému. Jiná kožní onemocnění (např. psoriaza) pokud jsou na nekrytých místech těla, alergická onemocnění kožní (alergická onemocnění nemusí být nutnou kontraindikací u očního optika a asistenta hygienické služby).

Pozn. Vyšetření provádí dorostový lékař (zorné pole orient. konfrontační zkouškou). Při korekci nad ± 4 D, oční dispenzarizaci či podezření na chronické oční onemocnění nutné vyšetření oftalmologem, který může kritéria pro přijetí zpřísnit, výjimečně i povolit výjimku.

Pro obor zubní technik nejsou vhodní uchazeči, u kterých jsou kromě společných kontraindikací přítomny:

a) chronická onemocnění dýchacího ústrojí,

b) oční: - visus dálka do 6/9 binokulárně nat. či s korekcí do ± 6D - visus blízko do J.č. 3 nat. či s korekcí.