PROFIL ABSOLVENTA

 

53-44-M/001 Zubní technik

 

Absolvent studijního oboru zubní technik je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských činnostech. Získané úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že upevňuje mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí a rozšiřuje obecné schopnosti poznání, schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality, prohlubuje vztah k práci a zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytuje absolventovi i potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti a umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat jich.

Absolvent studijního oboru zubní technik je po absolvování nástupní praxe schopen vykonávat činnost zubního technika ve všech typech stomatologických laboratoří. Odborná způsobilost se uplatňuje i v jiných oborech, a to nejvíce v plastické chirurgii, ORL, neurologii, ve výzkumných ústavech, výrobě a obchodě příslušného zaměření.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi uplatnit se v oblasti:

- zhotovování všech druhů stomatologických protéz a ortodontických léčebných pomůcek,

- technologie zpracování všech stomatologických materiálů, zacházení s přístrojovým vybavením zubních laboratoří a jeho běžnou údržbou,

- organizace a ekonomiky výroby stomatologických protéz a léčebných pomůcek ve stomatologické laboratoři,

- dovednosti přesného stomatologického vyjadřování v písemném i ústním projevu včetně dovednosti pracovat s odbornou českou a cizí literaturou a s uplatňováním nejnovějších poznatků v praxi,

- dodržování zásad bezpečné práce a hygieny při práci ve stomatologické laboratoři.