MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo ministerstvo zdravotnictví České republiky v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 18.3.1992, č.j. VZV - 530 - 18.3.1992, s účinností od 1 . září 1992 počínaje 1 . ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

 53-44-M/001 Zubní technik

 

Denní studium:

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

Povinné předměty

32

32

32

32

128

 

Společenskovědní a jazykové

9

6

5

6

26

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

 

Cizí jazyk

2

2

2

2

8

 

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

 

Občanská nauka

-

1

1

1

3

 

Dějepis

2

1

-

-

3

 

Matematicko-přírodovědné

10

4

1

-

15

 

Matematika

3(2)

2(1)

-

-

5(3)

 

Fyzika

3(0,5)

-

-

-

3(0,5)

 

Chemie

2(0,5)

2(0,5)

-

-

4(1)

 

Biologie

2

-

-

-

2

 

Výpočetní technika

-

-

1(1)

-

1(1)

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Odborné

11

20

24

24

79

 

Somatologie a stomatologie

2

1

1

1

5

 

Kreslení a modelování

5(5)

-

-

-

5(5)

 

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

-

1

-

-

1

 

První pomoc

-

-

-

1(1)

1(1)

 

Základy veřejného zdravotnictví

-

1

-

-

1

 

Stomatologické protézy

-

4

2

2

8

OMP

Protetická technologie

4(3)

1

1

1

7(3)

OMP

Zhotovování stomatologických protéz

-

12(12)

20(20)

19(19)

51(51)

 

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné vyučovací předměty:

1. Nepovinné vyučovací předměty lze volit a ustanovovat podle podmínek školy a zájmu žáků.

2. Učební osnovu nově zavedeného nepovinného předmětu schvaluje ředitel školy a předloží ji MZ ČR.

3. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce.

 

Přehled využití týdnů v období září - červen:

Činnost

Počet týdnů v ročníku

1.

2.

3.

4.

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

34

30

Odborná praxe

-

-

4

-

Lyžařský výcvikový kurs

1

-

-

-

Sportovně turistický kurs

-

1

-

-

Maturitní zkouška

-

-

-

2

 

Poznámky:

1. OMP - odborný maturitní předmět pro teoretickou maturitní zkoušku z odborných předmětů.

2. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu.

3. Dělení tříd do skupin při cvičeních určí ředitel školy podle charakteru vyučování, podmínek školy (zdravotnického zařízení) a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

4. Kursy jsou organizovány v rozsahu stanoveném učebním plánem (přehled využití týdnů v období září - červen) podle podmínek školy.

5. Ředitel školy je oprávněn upravit týdenní počet hodin učebního plánu v rozsahu 10% vyučovacích hodin (tj. 3 hod.) k posílení některého předmětu na úkor jiného nebo snížit týdenní hodinovou dotaci, s výjimkou krácení hodin odborného praktického vyučování. Rozpis vyučovacích předmětů a cvičení pro jednotlivé ročníky však musí zůstat nezměněn.

6. Při výuce tělesné výchovy a českého jazyka a literatury může ředitel školy dělit třídu na skupiny.

7. Podle podmínek školy může ředitel školy rozšířit týdenní hodinovou dotaci pro tělesnou výchovu o jednu hodinu v každém ročníku. Toto zvýšení může být realizováno nad rámec maximálního počtu vyučovacích hodin týdně.

8. Pro možnost volby cizího jazyka jako volitelného předmětu maturitní zkoušky je ředitel školy oprávněn zařazovat do učebního plánu hodiny nepovinné konverzace v jazyce, který žák studuje.