PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

53-44-M Technik ve zdravotnictví

Studijní obor:

53-44-M/006 Oční technik

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Pracovní uplatnění absolventa

        Absolvent studijního oboru oční technik je připraven pro činnost středních odborných pracovníků ve zdravotnicko-technických službách. Pro tyto činnosti je vybaven vědomostmi a dovednostmi fyzikálně-optickými a mechanicko-technickými. Na základě své odborné způsobilosti se absolvent uplatní jako pracovník a provozovatel oční optiky, technik na očních odděleních zdravotnických zařízeních nebo také v oblasti obchodu s optickými a oftalmologickými prostředky a přístroji.

        Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru oční technik připraven vykonávat odbornou pracovní činnost při výrobě, opravách a přizpůsobování brýlí a dalších korekčních pomůcek pro nápravu vizuálních dysfunkcí. Může též samostatně podnikat v oboru.

        Absolvent připravovaný podle tohoto vzdělávacího programu nemá postavení zdravotnického pracovníka ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb.

2         Výsledky vzdělávání

2.1   Všeobecné kompetence absolventa

        Absolvent byl vzděláván tak, aby:

             disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

             chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

             uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

             chápal jazyk jako systém a prostředek komunikace a dokázal ho vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

             uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

             uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen se výstižně a logicky vyjadřovat o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice, získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a chápal přínos umění pro člověka, cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

             rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla současná podoba světa, a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

             byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství jiných národů, vzájemného porozumění a pochopení, používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

             používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

             uměl efektivně numericky počítat a využívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

             porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., uměl řešit problémy, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

             osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

             uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti, osvojil si dovednosti zvládat různý krizové situace ohrožující jeho bezpečnost a zdraví,

             projevoval smysl pro čest, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

2.2   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

        Po skončení přípravy ve studijním oboru oční technik a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent umí:

             samostatně zhotovovat a opravovat korekční oční pomůcky podle lékařského předpisu,

             spolupracovat s optometristou nebo oftalmologem,

             řešit problém oční korekce a znát její důsledky,

             vyměřovat a centrovat různé typy brýlových čoček,

             přepočítat v případě potřeby lékařem uvedené hodnoty astigmatické korekce a vyjádřit výslednou lámavost korekční čočky vzhledem k její změněné finální poloze vůči oku,

             přizpůsobovat zhotovené pomůcky rozměrům hlavy uživatele tak, aby splňovaly funkční, hygienické a estetické požadavky,

             podávat odborné informace o způsobu používání pomůcek včetně jejich údržby a doporučovat další vhodnou ochranu zraku,

             pečovat o základní údržbu strojů a přístrojů na pracovišti,

             samostatně provádět poradenskou službu při výběru brýlových obrub a doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček,

             rozlišovat optické materiály organické i anorganické povahy,

             zvolit způsob a potřebné prostředky pro opracovávání brýlových čoček s ohledem na předepsaný pracovní postup,

             vyhledávat potřebné údaje v tabulkách, normách, nomogramech a provádět pomocné výpočty.

        Příprava ve studijním oboru oční technik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl po příslušné praxi schopen řídit menší pracovní kolektiv.

2.3   Klíčové dovednosti

        Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace i dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi; k tomu se přiřazují komunikativní dovednosti a znalost cizího jazyka.

        Absolvent umí:

             řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematicko-fyzikální a přírodovědné poznatky;

             pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě;

             vyjadřovat se ústně i písemně v českém i cizím jazyce přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

        Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržovat zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

        Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách, např. v oboru optometrie na přírodovědeckých nebo lékařských fakultách, případně se vzdělávat ve specializovaných kurzech.