MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne v 2. 4. 2004, čj. 16 057/2004-23, s účinností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

53-44-M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
 
 

A. Povinné

 

 

a) základní

 

 

Český jazyk a literatura

11

 

Cizí jazyk

12

 

Občanská nauka

3

 

Dějepis

3

 

Matematika

10

 

Fyzika

6

 

Chemie

5

 

Biologie

6

 

Informační a komunikační technologie

4

 

Tělesná výchova

8

 

Psychologie

2

 

Ekonomika

3

 

Nauka o zraku

4

 

Geometrická a vlnová optika

7

 

Technologie

4

 

Optické přístroje

2

 

Brýlová optika

7

 

Brýlová technika

4

 

Optické laboratoře

20

 

Celkem

121

 

b) Výběrové a volitelné

7

 

Počet hodin celkem

128

 

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán vymezuje základ vzdělání v oboru a stanoví minimální hodinové dotace vyučovacích předmětů. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících. Škola rozpracuje obecný učební plán do podoby konkretizovaného učebního plánu, a to pro celý studijní cyklus; může také převzít (popř. i upravit) doporučený konkretizovaný učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech. Konkretizovaný učební plán, schválený ředitelem školy, je součástí povinné dokumentace školy.

2.       Konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

3.       Škola může provést úpravy hodinových dotací v odborných předmětech v rozsahu 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Přitom nesmí vypustit žádný vyučovací předmět.

4.       Při zpracování konkretizovaného učebního plánu je třeba dbát na dodržování mezipředmětových vztahů a dalších didaktických zásad týkajících se strukturace učiva. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících, odborná praxe se zařazuje až od 3. ročníku. Organizace odborné praxe je v kompetenci ředitele školy.

5.       Zařazení výběrových nebo volitelných předmětů, stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy – učební osnovy, zpracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, stávají se součástí povinné dokumentace školy. Časová kapacita stanovená v obecném učebním plánu pro tyto předměty může být využita i k posílení předmětů povinného základu. Doporučuje se zařadit v rámci těchto předmětů druhý cizí jazyk, a to v minimálním rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně ve dvou ročnících, tj. 4 týdenní vyučovací hodiny celkem.

6.       Protože výběrové a volitelné předměty slouží k prohloubení profesní, zájmové popř. následné studijní orientace žáků, k zohlednění potřeb a možností regionálního trhu práce, je vhodné zařazovat je nejdříve od 2. ročníku (kromě druhého cizího jazyka).

7.       Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy.

8.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd.

9.       Celková týdenní hodinová dotace v každém ročníku včetně nepovinných vyučovacích předmětů je minimálně 30 a maximálně 33 vyučovacích hodin. Škola může zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

10.   Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (platné učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz, nebo si je lze objednat v NÚOV). Ředitel školy má povinnost učební osnovy nahrazovat podle jejich aktualizace.
 

Příklady výběrových a volitelných předmětů:

Druhý cizí jazyk, další odborný předmět, estetická výchova, odborná konverzace v cizím jazyce, základy účetnictví, zdravotní tělesná výchova, přírodovědný seminář, matematický seminář, společenskovědní seminář.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

2

3

11

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

4

3

3

-

10

Fyzika

4

2

-

-

6

Chemie

2

3

-

-

5

Biologie

3

3

-

-

6

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

-

-

-

2

2

Ekonomika

-

-

1

2

3

Nauka o zraku

-

-

2

2

4

Geometrická a vlnová optika

1

2

2

2

7

Technologie

-

1

1

2

4

Optické přístroje

-

-

1

1

2

Brýlová optika

-

1

3

3

7

Brýlová technika

1

1

1

1

4

Optické laboratoře

3

4

7

6

20

b) Výběrové a volitelné

-

-

4

3

7

Počet hodin celkem

30

32

33

33

128

B. Nepovinné