PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Obor vzdělání:

53-44-M/008 Ortoticko-protetický technik

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který vykonává činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péče spočívající v navrhování, zhotovování a opravování ortopedických a protetických pomůcek na základě indikace lékaře a pod odborným dohledem ortotika-protetika stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolvent byl vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro osobní život, další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se uplatní na různých odborných protetických pracovištích ve zdravotnických zařízeních při výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek.

2         Výsledky vzdělávání

2.1   V oblasti výkonu profese si absolvent osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro:

-          podílení se na konstrukčním řešení jednotlivých pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití nejnovějších technologií snímání měrných podkladů,

-          konstruování ortotické pomůcky za použití modulárních komponentů a individuálně vyrobených částí, za využití poznatků vertikální stavby pomůcek,

-          opravování ortopedických a protetických pomůcek,

-          seznamování pacientů, případně osoby jimi určené nebo ošetřující osoby s pomůckami a provádění jejich základní zácviku s používáním pomůcek a se základy údržby,

-          podílení se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, na manipulaci s nimi a na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby,

-          poskytnutí předlékařské první pomoci (v rozsahu odborné způsobilosti) a spolupráci při lékařské první pomoci, pro racionální jednání v situacích obecného (veřejného) ohrožení.

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-          si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro činnosti v rámci léčebné a rehabilitační péče spočívající v navrhování, zhotovování a opravování ortopedických a protetických pomůcek a v zácviku pacientů/klientů v používání pomůcek,

-          v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl latinské terminologii,

-          měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva, znal programy na podporu zdraví obyvatelstva,

-          dodržoval standardy odborných pracovních postupů, požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochrany,

-          dovedl vhodným způsobem komunikovat s klienty, s ohledem na jejich věk, typ osobnosti, druh postižení a zdravotní stav, dodržoval pravidla společenského chování,

-          uměl pomáhat klientům překonávat problémy spojené s následky úrazů nebo vrozených vad, vést je k dodržování léčebného režimu a k odpovědnosti za své zdraví,

-          při péči o klienta jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva klientů,

-          při poskytování péče klientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností,

-          dodržoval  etické zásady odborné péče a požadavky na ochranu informací,

-          uměl  si zorganizovat práci, pracoval individuálně i v týmu,

-          pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky,

-          dodržoval základní pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností ortoticko-protetického technika,

-          osvojil si dovednosti potřebné pro seberegulaci a sebehodnocení, pro upevňování svého zdraví a zvládání náročných pracovních a životních situací (pro prevenci syndromu vyhoření),

-          sledoval odborné informace a uměl s nimi efektivně pracovat,

-          byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře.

2.2   Všeobecné kompetence absolventa

Absolvent byl vzděláván tak, aby:

-          uměl číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovával získané informace; rozuměl ikonickým textům, tj. vyobrazením, grafům, tabulkám, schématům atp.,

-          se vyjadřoval kultivovaně a v souladu s normami českého jazyka, a to ústně i písemně,

-          ovládal aktivně alespoň jeden cizí jazyk, byl schopen využívat jej pro řešení standardních i typických pracovních řečových situací a pro získání odborných informací,

-          měl základní  znalosti o fungování demokratické společnosti a o evropské integraci, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu,

-          dovedl využívat poznatků o historii k porozumění současnosti,

-          si uvědomoval svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva ostatních lidí i kulturní odlišnosti příslušníků jiných národností a etnik, nepodléhal rasismu, xenofobii a intoleranci,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal význam umění pro život,

-          uměl efektivně používat matematické vědomosti a dovednosti pro řešení reálných situací,

-          si osvojil důležité přírodovědné poznatky, které mu lépe umožní porozumět přírodním jevům a procesům, vztahu člověka a přírody i některým odborným problémům oboru,

-          uměl aplikovat zásady péče o zdraví a správné životosprávy v osobním životě, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,

-          si osvojil základní poznatky z ekonomiky potřebné pro porozumění fungování tržního hospodářství, uměl je vhodně využívat v osobním, popř. i v pracovním životě,

-          uměl využívat pro osobní i pracovní účely a jako zdroj informací prostředky informačních a komunikační technologií,

-          byl připraven a ochoten dále se vzdělávat, uměl formulovat, obhajovat a prezentovat svoje odborné názory a postoje.

3         Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent/absolventka, který/á úspěšně vykonal/a maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.