PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Název vzdělávacího programu: Informatika v ekonomice

Dosažené vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

            Projekt připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Žák získá potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a má základní přehled o makroekonomice. V situacích pracovního, odborného a společenského charakteru je připraven plynně se vyjadřovat v anglickém jazyce. Je schopen připravit jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické.

            Absolvent zvládne kromě pouhého využívání hotových produktů také schopnost aktivně se účastnit tvorby projektů.

 

Vědomosti, dovednosti a postoje

            Absolvent umí analyzovat a navrhnout ekonomické projekty. Orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní, což mul dává předpoklady aktivně se podílet na tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka. Umí aktivně využívat prostředky moderní komunikace, jako je elektronická pošta, tvorba a správa internetových stránek. Zvládá scanování a úpravu grafických objektů v náročnějším grafickém prostředí a tvorbu grafických prezentací.

            Pochopí podstatu tvorby algoritmu ekonomických úloh. Pochopí základy metodologie systémové analýzy a syntézy při řešení ekonomických a podnikatelských problémů. Prostřednictvím aplikovaného ekonomického softwaru získá znalosti na takové úrovni, aby byl schopen vytvořit komplexní jednoduchou ekonomickou aplikaci.

            Žák získá komplexní pohled na organizaci a její systém řízení, seznamuje se se systémovými charakteristikami organizace jako instituce. Umí rozvinout datovou základnu v logické i fyzické struktuře.

            Absolvent pozná ergonomii počítačových systémů a programového vybavení s pravidly komunikace v počítačovém prostředí, s účastí uživatelů počítačových systémů v procesu navrhování IS a s obchodními pravidly pro nákup programového vybavení.

            Absolvent po příslušné praxi dokáže plnit samostatně a iniciativně komplexnější úlohy.

 

Možnosti uplatnění absolventa

            Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích. Absolvent je připravován tak, aby po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování se mohl uplatnit ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to například jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP.