Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. dubna 2004

č. j. 12542/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor:                        63-41-M          Ekonomika a podnikání

Vzdělávací program:                 63-41-M/040   Informatika v ekonomice

Denní studium

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

120-132

 

 

a) Základní

120

Český jazyk a literatura

12(4)

Anglický jazyk

12(12)

Druhý cizí jazyk

12(12)

Technická angličtina

1(1)

Matematika

13(4)

Dějepis

2

Občanská nauka

3

Tělesná výchova

8(8)

Základy přírodních věd

6(2)

Hospodářský zeměpis

3

Zpracování dokumentu na PC

7(7)

Úvod do výpočetní techniky

3(3)

Aplikace na PC

6(6)

Datové komunikace

4(2)

Ekonomika

10

Účetnictví

8(8)

Počítačové systémy

6(6)

Grafika na PC

4(4)

 

 

 

 

b) Výběrové

0-12

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 


 

Poznámky

1.                 Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů, včetně jejich obsahu, je v kompetenci ředitele školy.

2.                 Počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících nesmí být nižší než 30 a nesmí překročit 33.

3.                 Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy.

4.                 Výběrové předměty slouží k realizaci odborného zaměření v souladu s vývojem informačních technologií. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace základních předmětů.

  5.        O formě praxe v rámci výběrových předmětů rozhoduje ředitel školy:

                -    učební praxe může mít formu fiktivní firmy nebo studentské společnosti v rozsahu 2  vyučovací hodiny za studium (hodinovou dotaci lze zvýšit z hodin pro výběrové předměty),

-         odborná praxe se uskutečňuje na reálných pracovištích podniků v rozsahu 2

       týdny.

 

6.              V kompetenci ředitele školy je zařazení projektového týdne pro řešení a prezentaci

žákovských projektů.

7.              Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy. Doporučené dělení je uvedeno v závorce.

8.              Uvedené vyučovací předměty jsou vyučovány podle platných učebních osnov schvalovaných MŠMT. Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace

 

 

 

 

 

Předmět

Schváleno dne

Č. j.

Platnost od

Český jazyk a literatura

19. 7. 1999

25 625/99-22

1. 9. 1999

Anglický jazyk (první cizí jazyk)

3. 9. 1999

27 669/99-22

1. 9. 2000

Cizí jazyk (druhý cizí jazyk)

28. 8. 2002

24 938/2002-22

3. 9. 2002

Matematika

14. 6. 2000

21 307/2000-23

1. 9. 2000

Občanská nauka

29. 4. 2002

18 396/2002-23

1. 9. 2002

Dějepis

14. 6. 1999

23 094/99-22

1. 9. 1999

Hospodářský zeměpis

23. 8. 2001

23 842/2001-23 pro OA

1. 9. 2002

Tělesná výchova

23. 5. 1996

19 891/96-50

1. 9. 1996

Základy přírodních věd

25. 7. 2002

23 854/2002-23

1. 9. 2002

 

 

 

 


 

Přehled využití týdnů ve školním roce

 

Činnost

Počet týdnů v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Vyučování podle učebního plánu

34

34

34

30

Lyžařský výcvikový kurz1)

 

 

 

 

Sportovně turistický kurz1)

 

 

 

 

Projektový týden2)

 

 

 

 

Odborná praxe2)

 

 

 

 

Maturitní zkouška

 

 

 

2

Časová rezerva

6

6

3

5

Celkem

40

40

40

37

 

 

1)      Realizuje se podle možnosti školy v rozsahu 1 týden za studium (na úkor časové

rezervy)

2)      Zařazení je v kompetenci ředitele školy. Časové dotace jde na úkor časové rezervy.

 

 


 

Příklad konkretizovaného učebního plánu

 

Učební plán

63-41-M/40                            Informatika v ekonomice

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Vyučovací hodiny v 1 týdnu

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

33

33

33

33

132

a) Základní

33

31

28

28

120

Český jazyk a literatura

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(4)

Anglický jazyk

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Druhý cizí jazyk

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Technická angličtina

 

 

 

1(1)

1(1)

Matematika

4(1)

4(1)

2(1)

3(1)

12(4)

Dějepis

2

 

 

 

2

Občanská nauka

2

1

 

 

3

Tělesná výchova

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Základy přírodních věd

1

1

2(1)

2(1)

6(2)

Hospodářský zeměpis

2

1

 

 

3

Zpracování dokumentu na PC

3(3)

2(2)

2(2)

 

7(7)

Úvod do výpočetní techniky

3(3)

 

 

 

3(3)

Aplikace na PC

 

2(2)

2(2)

2(2)

6(6)

Datové komunikace

2(1)

2(1)

 

 

4(2)

Ekonomika

3

2

2

3

10

Účetnictví

 

3(3)

3(3)

2(2)

8(8)

Počítačové systémy

 

2(2)

2(2)

2(2)

6(6)

Grafika na PC

 

 

2(2)

2(2)

4(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Výběrové

 

2

5

5

12

Algoritmizace a programování

 

2

3

3

8

Zpracování informací a databázové systémy

 

2

3

3

8

Angličtina pro hospodářskou sféru

 

 

2

2

4

Technické kreslení na PC

 

 

2

2

4

Cvičení z programování

 

 

2

2

4

Praxe

 

 

2

2

4

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty