CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název:

63-41-M/004  Obchodní akademie

Délka vzdělávacího programu a formy studia: 4 roky  denní studium, 5 let studium při zaměstnání večerní a dálkové

Nezbytné podmínky pro přijetí                   

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Uchazeči o studium nejsou omezeni stanovením zdravotních požadavků jdoucích nad rámec požadavků na středoškolské studium.

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení.

Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, využívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.

Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale v obchodní akademii ve velké míře též odborným obsahem vzdělání.

Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání.

 

 

Charakteristika obsahových složek

Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je vymezen celkem v jedenácti obsahových okruzích. Učivo obsahových okruhů je obsaženo v  různých vyučovacích předmětech. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo  jiných předmětů. Cílem je, aby si žáci osvojovali učivo ve vzájemných souvislostech. Důraz se klade na rozvíjení klíčových kompetencí a na osvojování dovedností před získáváním  vědomostí, které mají časově omezenou platnost.

 

Všeobecné vzdělávání

1.       Jazykové vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura a  ve dva  cizí jazyky.

Okruh plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní schopnosti žáků v mateřském jazyce i v cizích jazycích, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji  kognitivních  schopností  žáků,  rovněž přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.

2.        Společenskovědní vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech občanská nauka, dějepis a hospodářský zeměpis.

Okruh má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín, zejména etiky, filozofie, politologie, psychologie a sociologie. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není jen vybavit žáka množstvím poznatků, ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti.

3.        Matematické vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech matematika a statistika.

Okruh rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické i funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení.

4.        Přírodovědné vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech zbožíznalství a hospodářský zeměpis.

Okruh obsahuje vybrané poznatky z chemie a fyziky. Žáci si v návaznosti na  předchozí přírodovědné vzdělávání osvojují poznatky o užitných vlastnostech základních sortimentních skupin zboží. Učí se chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí.

5.        Estetické vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětu český jazyk a literatura.

Okruh posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

6.    Rozvoj tělesné kultury

Učivo je obsaženo zejména v předmětu tělesná výchova.

je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z hlavních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti  zdravotní výchovy.

 

Odborné vzdělávání

7.    Práce s výpočetní a kancelářskou technikou

Učivo je obsaženo zejména v předmětech informační technologie, písemná a elektronická komunikace a účetnictví.

Obsahový okruh vede k získávání dovedností nezbytných k ovládání typického programového vybavení při řešení ekonomických úloh, vedení účetnictví, vyhotovování písemností, vyhledávání informací a komunikaci.

8.    Podnikání a podnikové činnosti

Učivo je obsaženo zejména v předmětech ekonomika, právo, účetnictví, statistika, informační technologie a písemná a elektronická komunikace.

Žáci získávají znalosti z obchodního práva (např. právní formy podnikání, obchodně závazkové vztahy, založení a zrušení podniku) a živnostenského práva. Osvojují si vědomosti a dovednosti o podniku, podnikání a podnikových činnostech (zajišťování oběžného a dlouhodobého majetku a zaměstnanců, provádění hlavní činnosti). Učí se účtovat v syntetické a analytické evidenci, zpracovávat a využívat k účtování příslušné doklady. Učí se vyhotovovat typické písemnosti a využívat elektronickou komunikaci.

9.    Marketing a prodejní činnost

Učivo je obsaženo zejména v předmětech ekonomika, zbožíznalství, hospodářský zeměpis a písemná a elektronická komunikace

Učivo obsahového okruhu vede k pochopení marketingu jako metody řízení vycházející z potřeb zákazníků. Žáci se učí uplatňovat marketingový přístup při nákupu a prodeji.  Okruh poskytuje znalosti o nástrojích marketingu, vlastnostech a hodnocení zboží. Žáci se učí  vyhotovovat typické písemnosti při nákupu, prodeji a realizaci dodávky. Orientují se v postupu při prodeji zboží v tuzemsku a v zahraničí.

10. Financování podniku a finanční trh

Učivo je obsaženo zejména v předmětech účetnictví, statistika, ekonomika, informační technologie a písemná a elektronická komunikace.

Učivo obsahového okruhu rozvíjí kompetence k efektivnímu hospodaření s finančními prostředky. Žáci získávají znalosti o subjektech finančního trhu, činnostech bank, daňové soustavě a financování podniku. Učí se účtovat v syntetické a analytické evidenci o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití hospodářského výsledku. Seznamují se s obsahem zakladatelského rozpočtu,   účetních výkazů a daňových přiznání.

 11. Národní a světové hospodářství

Učivo je obsaženo zejména v předmětech ekonomika, statistika a informační technologie.

Okruh obsahuje učivo o úloze státu v tržní ekonomice, základních ukazatelích úrovně ekonomiky a opatřeních státu v hospodářské oblasti. Učivo umožňuje žákům orientovat se v odborných informacích z médií a porozumět vývoji ekonomiky. Žáci získávají představu o úloze mezinárodního obchodu a o souvislostech národní a světové ekonomiky.

 

Metodické přístupy

Studium orientované  na rozvoj kompetencí žáků nelze realizovat tradičními metodami, ale výukou činnostně orientovanou. Uplatňuje se projektové vyučování, větší podíl samostatné práce žáků a týmová práce. Tyto metody simulují životní a pracovní situace a problémy, ve kterých si žák  musí vyhledat potřebné informace a rozhodnout se o řešení sám nebo ve spolupráci s ostatními. V kompetenci ředitele školy je zařazení tzv. projektového týdne, ve kterém se žáci zabývají řešením projektů nadpředmětového charakteru a jejich prezentací. Ukázka žákovského projektu je součástí učebních dokumentů.

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je praxe. Praxe se uskutečňuje přímo v reálných podmínkách podniků respektive organizací při výkonu činností v souladu s profilem absolventa (odborná praxe). Alternativní způsobem lze absolvovat praxi ve výuce, která simuluje reálné podmínky podniků formou fiktivní firmy, cvičné kanceláře nebo studentské společnosti (učební praxe).