PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6341M Ekonomika a podnikání

Kód a název :                                           63-41-M/004 Obchodní akademie

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

 

Výsledky vzdělávání

Vzdělávání vymezené  vzdělávacím programem vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Absolventi se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Jedná se zejména o podnikové činnosti (zajišťování materiálu, investic a zaměstnanců, provádění hlavní činnosti, prodej),  účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování písemností,  hospodaření s finančními prostředky,  využívání prostředků informační techniky,  práci s informacemi a komunikaci.

Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů. Akcentuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady  pro celoživotní vzdělávání  a seberealizaci absolventů oboru.

Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí (komunikativní, personální, řešit problémy, využívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů), které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost  absolventů.

 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-           disponoval  rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,    

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněním i s příslušníky  společenských minorit, nepodléhal  xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky,

-        získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a chápal přínos umění pro život člověka,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-         byl schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek interkulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení,

-         používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-         porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-         uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení,

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-         uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalení své tělesné zdatnosti,

-        projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-           ovládal programové vybavení při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem,

-           ovládal základní funkce operačního systému, pracoval s programy příslušenství Windows včetně práce s grafikou a s multimédii,

-           rychle a přesně ovládal klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou,

-           vyhledával informace v internetu,

-           komunikoval pomocí elektronické pošty,

-           vyhledával příslušnou  právní úpravu podnikání v zákonech nebo počítačových databázích,

-           orientoval se v základních dokumentech a dokladech z oblasti ekonomiky a podnikání, vedení účetnictví a zpracování daní,

-          aplikoval odborné znalosti na typické příklady z podnikové praxe,

-           rozlišoval majetek podniku pro účely evidence, určoval potřebu majetku, způsoby získávání a efektivní využití, vede evidenci majetku,

-           určoval způsob získávání, výběru, efektivního využití, odměňování a evidence zaměstnanců,

-           uplatňoval znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele při sjednávání, průběhu a skončení pracovního poměru na typických případech,

-           ovládal potřebné ekonomické propočty a rozhodoval se na jejich základě,

-           účtoval ručně a na počítači v syntetické a analytické evidenci, vystavoval a likvidoval potřebné doklady,

-           vyhotovoval na počítači podnikové písemnosti věcně, jazykově i formálně správné,

-           posuzoval vývoj ekonomiky státu podle statistických údajů,

-           orientoval se ve světovém hospodářství a chápal význam ekonomické integrace,

-           uplatňoval marketingový přístup při nákupu a prodeji,

-           posuzoval užitné vlastnosti vybraných výrobků,

-           byl schopen uplatnit odborné znalosti k ochraně svých práv jako spotřebitele ,

-           orientoval se ve sjednávání kupní smlouvy a v postupu při realizaci dodávky,

-           v cizím jazyce stylizoval základní písemnosti,

-           vyhotovoval a používal základní peněžní doklady a dokumenty,

-           sestavoval kalkulace úplných a neúplných nákladů a jednoduché rozpočty a na základě výsledků přijímal závěry,

-           orientoval se v problematice poskytování a zajištění úvěru a v podmínkách leasingu a prováděl výpočty úroků,

-           vypočítal ukazatele pro účely finanční analýzy a interpretoval výsledky,

-           prováděl účetní uzávěrku a závěrku,

-           účtoval v syntetické a analytické evidenci náklady a výnosy včetně časového rozlišení, transformoval hospodářský výsledek na základ daně z příjmů,

-           orientoval se v soustavě daní a v její správě,

-           prováděl potřebné výpočty daní a sociálního a zdravotního pojištění,

-           účtoval o daních a o tvorbě, rozdělení a použití hospodářského výsledku,

-           orientoval se v zakladatelském rozpočtu, ve výkazu rozvaha, výkazu zisků a ztrát, daňových přiznáních k DPH a k daním z příjmů.

  

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích včetně oblasti veřejné správy. Příkladem jsou povolání: ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, sekretářka  a  další.

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.