MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 15. února 1996, č.j. 14 605/96-23,s platností od l. září 1996 počínaje l. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 6341M Ekonomika podnikání

Studijní obor: 63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost

 

Denní studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné předměty

 

 

 

 

 

1. Společensko-vědní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

První cizí jazyk

3

3

4

4

14

Druhý cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

1

-

-

3

2. Matematicko-přírodovědní

10

8

-

-

18

Matematika

4(1)

2(1)

2(1)

2(1)

10(4)

Základy ekologie

-

1

-

-

1

Fyzika

-

2

-

-

2

Chemie

2

-

-

-

2

3. Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Všeobecně vzdělávací

20

18

15

14

67

4. Odborné

 

 

 

 

 

Ekonomika

2

2

2

2

8

Obchodní provoz

2

2

2

2

8

Administrativa provozu

3

2

1

-

6

Informační technologie

2

2

2

2

8

Hospodářský zeměpis

-

-

2

2

4

Hospodářské výpočty

-

-

2

-

2

Účetnictví

-

2

4

3

9

Právní nauka

-

-

-

2

2

Psychologie

-

-

-

2

2

Zbožíznalství

3

3

-

-

6

Propagace

-

2

-

-

2

B. Povinně volitelné

 

 

2-4

2-4

4-8

Zbožíznalství potravinářské

 

 

 

 

 

Zbožíznalství textilní

 

 

 

 

 

Zbožíznalství drogistické

 

 

 

 

 

Zbožíznalství elektrotechnické

 

 

 

 

 

Zbožíznalství průmyslové

 

 

 

 

 

Cestovní ruch

 

 

 

 

 

Základy gastronomie

 

 

 

 

 

Propagace

 

 

 

 

 

Práce ve fiktivním podniku

 

 

 

 

 

Finanční matematika

 

 

 

 

 

Další cizí jazyk a další...

 

 

 

 

 

Odborné předměty celkem

12

15

17-19

17-19

61-65

Celkem

32

33

32-34

31-33

128-132

C. Nepovinné předměty

 

Konverzace v cizím jazyku

2-8

Cvičení z matematiky

2-4

Cvičení z účetnictví

2-4

Praktikum z informatiky

2-8

Praktikum z gastronomie

2-4

Praktikum z cestovního ruchu

2-4

Praktikum z řízení podniku

2-4

Praktikum z propagace a aranžování

2-4

Sportovní hry

2-8

 

Poznámky:

1. Učivo vyučovacích předmětů je v 1.-3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve 4. ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

2.Vyučovací hodiny uvedené v závorce udávají počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování. formou cvičení se třída dělí na skupiny podle platných předpisů.

3.První cizí jazyk bude vždy vybrán podle vyučovaného cizího jazyka na základní škole.

4.Povinně volitelné předměty uvedené v učebním plánu může ředitel. školy doplnit a rozšířit podle potřeb oboru, regionu a zájmu žáků. S.Nepovinné vyučovací předměty uvedené v učebním plánu lze rozšířit podle potřeb oboru, regionu, podmínek školy, předpokladu a zájmu žáků. Učební osnovy nově zařazených vyučovacích předmětů vypracuje předmětová komise a předloží ke schválení řediteli střední školy.

6.Učební osnovy vyučovacích předmětů, včetně odborné praxe jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků si může vyučující upravit v tematickém plánu při dodržení obsahu, v rozsahu do 30 % u každého tematického celku. Vyučující zařadí do tematických plánů nové poznatky vyplývající z rozvoje vědy a techniky, aktuální otázky rozvoje tržního hospodářství a přizpůsobí učivo specifickým potřebám regionu, podmínkám školy, předpokladům a zájmu žáků. Tematický plán musí schválit ředitel střední školy.

7.Ředitel střední školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v rozsahu do 10 % celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v příslušném ročníku stanovených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

8.Maturitní zkouška se realizuje podle platných právních předpisů .

9.Organizace odborné praxe je v kompetenci ředitele střední školy.

 Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku

 

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

33

33

33

30

Odborná praxe

2 - 5

2 - 5

2 - 5

2-3

Lyžařský výcvikový kurz*

1

-

-

-

Maturitní zkouška

-

-

-

2

Časová rezerva

2 - 4

2 - 5

2 - 5

2-3

Celkem týdnů

40

40

40

37

*LVK je možné přesunout do 2. ročníku.