PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6342L Administrativa

Kód a název :                                           63-42-L/501 Technickohospodářské a správní činnosti

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška, maturitní vysvědčeníPo ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent zná a chápe základní ekonomické pojmy a principy tržní ekonomiky, zná funkční možnosti prostředků výpočetní a organizační techniky a umí je účelně a účinně využívat, umí vhodnými metodami získávat, zpracovávat a hodnotit informace potřebné k úspěšnému fungování firmy, umí vykonávat sekretářské práce, tj. vyřizování korespondence a administrativní agendy.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen sestavovat, zpracovávat a kontrolovat rozsáhlé a složité evidence , přehledy, výkazy apod. pro dokumentační a rozborovou činnost firmy.