MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 10. 5. 1996, čj.19 347/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem,
 


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6342L Administrativa

Studijní obor: 63-42-L/501 Technickohospodářské a správní činnosti


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

1) základní

28

28

56

 Český jazyk a literatura

3

3

6

 Cizí jazyk

3

3

6

 Základy společenských věd

1

1

2

 Matematika

3

3

6

 Tělesná výchova

2

2

4

 Ekonomika

2

2

4

 Management

2

2

4

 Účetnictví

3

3

6

 Statistika

1

1

2

 Právní výchova

2

2

4

 Výpočetní technika

2

2

4

 Praxe

4

4

8

2) výběrové

5

5

10

Celkem

33

33

66

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů: konverzace v cizím jazyku, obchodní korespondence cizojazyčná korespondence, zeměpis, hospodářský zeměpis, psychologie, kultura osobního projevu, estetická výchova

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.        Povinné vyučovací předměty základní jsou všeobecně vzdělávacího a odborného charakteru. Představují základ vzdělání, který je závazný pro naplnění stanoveného profilu absolventa. Redukce jejich hodinové dotace ani obsahu není možná.

2.        Výběrové předměty vytvářejí prostor pro prohloubení povinného základu vzdělání a pro odbornou orientaci podle předpokládaného budoucího uplatnění absolventů a podle možností i specifických podmínek školy.

3.        Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové předměty (A 2) lze využít i k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu (A 1). O posílení hodinové dotace rozhodne ředitel školy.

4.        Strukturu, obsah a rozsah vyučovacích předmětů výběrových a nepovinných stanoví ředitel školy.

5.        V rámci předmětu praxe lze, pokud jsou vytvořeny podmínky pro efektivní průběh, začlenit v každém roce přípravy 2 týdny odborné praxe na reálných pracovištích. Také lze celý předmět praxe uskutečnit ve formě souvislých týdenních celků.

6.        Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky, komplexní zkoušku z teoretických předmětů obsahující zejména učivo odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných předmětů.

7.        Nástavbové studium, které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání, organizují jak střední odborná učiliště (číselný kód 64-28-4), tak střední odborné školy (číselný kód 63-28-6).


 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 10. 5. 1996, čj.19 348/96-23  s platností od l. září l996 počínaje l. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 1) základní

13

13-15

15

41-43

 Český jazyk a literatura

2

2-3

2-3

6-8

 Cizí jazyk

2

2-3

2-3

6-8

 Základy společenských věd

1

1

-

2

 Matematika

1

1-2

1-2

3-5

 Ekonomika

2

2

1-2

5-6

 Management

-

1-2

1-2

2-4

 Účetnictví

2

2-3

2-3

6-8

 Statistika

1

-

-

1

 Právní výchova

-

-

2

2

 Výpočetní technika

2

1-2

2

5-6

 2) výběrové

2

0-2

-

2-4

C e l k e m

15

15

15

45

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů: konverzace v cizím jazyku, obchodní korespondence, cizojazyčná korespondence, zeměpis, hospodářský zeměpis, psychologie, kultura osobního projevu, estetická výchova

 

Poznámky k učebnímu plánu:

  1.  Ve večerním studiu se vychází z charakteristiky studijního  oboru, profilu absolventa a učebních osnov předmětů denního  studia, které jsou i pro večerní studium závazné.
  2. Počty hodin v ročníku stanovené učebním plánem večerního  studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou  pololetí.
  3. Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové předměty  (A 2) lze využít i k posílení hodinové dotace předmětů  povinného základu (A l).
  4. Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka  a literatury, zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky,  komplexní zkoušku z teoretických předmětů obsahující zejména  učivo odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných  předmětů.
  5. Nástavbové studium, které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání, organizují jak střední odborná učiliště (číselný kód 64-28-4), tak střední odborné  školy (číselný kód 63-28-6).

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 10. 5. 1996, čj.19 349/96-23  s platností od l. září l996 počínaje l. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 1) základní

190

200

200-220

590-610

 Český jazyk a literatura

30

30

30

90

 Cizí jazyk

30

30

30

90

 Základy společenských věd

0-20

20-0

-

20

 Matematika

30

30

20

80

 Ekonomika

20

20

20

60

 Management

-

20-30

20-30

40-60

 Účetnictví

20-30

30-40

30-40

80-110

 Statistika

20

-

-

20

 Právní výchova

-

-

30

30

 Výpočetní technika

20-30

20

20

60-70

 2) výběrové

30

20

0-20

50-70

C e l k e m

220

220

220

660

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů: konverzace v cizím jazyku, obchodní korespondence, cizojazyčná korespondence, zeměpis, hospodářský zeměpis, psychologie, kultura osobního projevu, estetická výchova

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      V dálkovém studiu se vychází z charakteristiky studijního  oboru, profilu absolventa a učebních osnov předmětů denního  studia, které jsou i pro dálkové studium závazné.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem  dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí.

3.      Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové předměty  (A 2) lze využít i k posílení hodinové dotace předmětů  povinného základu (A 1).

4.      Ředitel určí harmonogram konzultací pro jednotlivá pololetí.

5.      V závěru každého pololetí se skládají zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, kterým se podle učebního plánu  v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje  konat zkoušky maximálně ze tří vyučovacích předmětů.

6.      Maturitní zkouška obsahuje zkoušku z českého jazyka a literatury, zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky,  komplexní zkoušku z teoretických předmětů obsahující zejména  učivo odborných předmětů a praktickou zkoušku z odborných  předmětů.

7.      Nástavbové studium, které je určeno pro uchazeče, kteří  získali střední odborné vzdělání, organizují jak střední  odborná učiliště (číselný kód 64-28-4), tak střední odborné  školy (číselný kód 63-28-6).