CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

 

Kód a název :

63-42-L/502

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném platným předpisem, splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

2 roky denní studium

 

1. Základní údaje:

Délka přípravy: 2 roky

Forma přípravy: denní

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném platným předpisem nebo na obchodní škole, úspěšné vykonání přijímací zkoušky

Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

 

2. Stručný popis studijního oboru

Studijní obor technickohospodářské a správní činnosti rozšiřuje a prohlubuje znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání sekretářských prací, k zabezpečování odborných správních a ekonomických agend, k provádění dokumentační a rozborové činnosti s využitím prostředků výpočetní techniky a jejich programového vybavení, kancelářských strojů, reprografické a telekomunikační techniky.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

Zdravotní požadavky jsou shodné jako na žáky tříletého učebního oboru 63-51-H/002 (64-75-2) Technickoadministrativní pracovník (pracovnice).

4. Profil absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent zná a chápe základní ekonomické pojmy a principy tržní ekonomiky, zná funkční možnosti prostředků výpočetní a organizační techniky a umí je účelně a účinně využívat, umí vhodnými metodami získávat, zpracovávat a hodnotit informace potřebné k úspěšnému fungování firmy, umí vykonávat sekretářské práce, tj. vyřizování korespondence a administrativní agendy. 

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen sestavovat, zpracovávat a kontrolovat rozsáhlé a složité evidence, přehledy, výkazy apod. pro dokumentační a rozborovou činnost firmy.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

 

6. Činnosti dalšího vzdělávání absolventů

 Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.