CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

63-43-L/001 Peněžní manipulant

Vstupní předpoklady žáků :

Studijní obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

4 roky denního, 5 let večerního a dálkového studia

 

Délka vzdělávacího programu a forma studia

 Studium oboru peněžní manipulant je čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia. Absolvent získává úplné střední odborné vzdělání.

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program připravuje středoškolsky vzdělané odborníky s uplatněním ve všech oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry a v oblasti ekonomicko-administrativních prací. Absolvent je připravován k vykonávání kvalifikovaných činností, které souvisejí s agendami bankovních a pojišťovacích produktů, jejich technologií a evidencí, s evidencí a obchodováním s cennými papíry a zpracováním ekonomických informací. Absolventi jsou připravováni pro praxi s důrazem na aplikované využití výpočetní techniky. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení.

Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, využívat IT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.

Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale i odborným obsahem vzdělání.

Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání

  

Charakteristika obsahovaných složek

Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je vymezen celkem v devíti obsahových okruzích. Učivo obsahových okruhů je obsaženo v různých vyučovacích předmětech. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů. Cílem je, aby si žáci osvojovali učivo ve vzájemných souvislostech. Důraz se klade na rozvíjení klíčových kompetencí a na osvojování dovedností před získáváním vědomostí, které mají časově omezenou platnost.

 Všeobecné vzdělávání

  1.  Jazykové vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech český jazyk a literatura a ve dvou  cizích jazycích.

Okruh plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní schopnosti žáků v mateřském jazyce i v cizích jazycích, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků, rovněž přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.

  1.  Společenskovědní vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech občanská nauka, dějepis a hospodářský  zeměpis.

Okruh má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín, zejména etiky, filozofie, politologie, psychologie a sociologie. Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není jen vybavit žáka množstvím poznatků, ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti.

  1. Matematické vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětu matematika.

Okruh rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické i funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení.

  1. Přírodovědné vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětech základy přírodních věd a zeměpis.

Okruh obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky, biologie, ekologie a zeměpisu. Žáci si v návaznosti na předchozí přírodovědné vzdělávání rozvíjejí své znalosti v tomto směru. Učí se chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům z oblasti péče o životní prostředí.

  1. Estetické vzdělávání

Učivo je obsaženo zejména v předmětu český jazyk a literatura.

Okruh posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

  1. Rozvoj tělesné kultury

Učivo je obsaženo zejména v předmětu tělesná výchova.

Okruh je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z hlavních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy.

 

Odborné vzdělávání

  1. Práce s výpočetní a kancelářskou technikou

Učivo je obsaženo zejména v předmětech informatika a počítače, obchodní korespondence, technika administrativy, peněžní provoz, účetnictví, odborný výcvik.

Okruh vede k získávání dovedností nezbytných k ovládání a používání HW a SW v poštovních a peněžních ústavech (např. standardní textové a tabulkové procesory, IT účetní, manažerské, poštovních technologií, bankovní software aj.).

  1.  Podnikání a podnikové činnosti

Učivo je obsaženo zejména v předmětech ekonomika a právo, účetnictví, informatika a počítače a obchodní korespondence.

Okruh je zaměřen na získání znalostí o právních formách podnikání, obchodně závazkových vztazích, založení a zrušení podniku. Osvojují si vědomosti a dovednosti o podnikání a podnikových činnostech. Získávají přehled o účtování v syntetické a analytické evidenci. Učí se zpracovávat a využívat k účtování příslušné doklady. Učí se vyhotovovat typické písemnosti a využívat elektronickou komunikaci.

  1.  Peněžní provoz

Učivo je obsaženo v předmětech ekonomika a právo, peněžní provoz a odborný výcvik.

Okruh je zaměřen na získání odborných znalostí o platebním styku, službách poskytovaných bankovními a pojišťovacími ústavy, cenných papírech, finančních trzích

 

Organizace výuky

Jedná se o čtyřleté denní studium, zakončené maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplněna praktickými znalostmi v odborném výcviku dle požadavků uvedených v učebních osnovách. Žák se v průběhu studia zúčastní praxe ve vybraných podnicích regionu majících vztah k oboru.

 

Metodické přístupy 

Při volbě metod je třeba dávat přednost těm metodách, které aktivizují činnost žáka při výuce a podporují rozvoj logického myšlení (činnostní učení, problémové úlohy) umožňují mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, provádět rozbor informací, analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální pro danou situaci.

Je třeba klást důraz na týmovou práci a vytvářet modelové situace odpovídající budoucím podmínkám praxe. Důraz je třeba klást i na samostatnou práci s využitím odborné literatury a získávání informací prostřednictvím komunikačních prostředků.

 

Zdravotní požadavky na uchazeče

Studijní obor nevyžaduje žádné zvláštní zdravotní požadavky. Zdravotní omezení bude záviset na specifických požadavcích předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborného výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik (např. zdravotní rizika při práci se zobrazovacími jednotkami).

Prostory pro výuku musí svými podmínkami odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 48 /1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.

 

Materiální zabezpečení výuky

Při zajištění výuky oboru peněžní manipulant je kromě standardního vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřeba dalšího materiálního vybavení školy. Jde zejména o cvičná pracoviště odborného výcviku, která musí být technicky vybavena moderními komunikačními prostředky. Pracoviště cvičné banky musí být vybaveno komunikačními prostředky, výpočetní technikou a tiskárenskou technikou se speciálním softwarem. Dále do příslušenství patří: příslušné provozní tiskopisy, počítačky peněz, cvičné peníze, katalog platidel, sčítací stroje, apod. Kapacita je minimálně 10-12 žáků.

Výuka musí být zabezpečena v učebnách se standardním vybavením a softwarem a rozšířena o program pro nácvik psaní na stroji. Připojení na světové počítačové sítě je samozřejmostí na počítačích v odborných učebnách, a to prostřednictvím pevných linek.

Škola musí mít napojení na podniky zabývající se bankovními a pojišťovacími službami, obchody s cennými papíry a ekonomicko-administrativními agendami, ale i na fakulty ekonomických škol v ČR.