PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6343L Finančnictví a bankovnictví

Kód a název :                                           63-43-L/001 Peněžní manipulant

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělání

Obecná úvodní část

Absolvent získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý rozvoj společnosti především v oblasti ekonomiky, peněžnictví, finančního trhu a v oboru informačních technologií.

Odborná a mentální vyspělost absolventa odpovídá věku a dosaženému stupni vzdělání – úplnému střednímu odbornému v kontextu široce přijímaného občanství s ohledem na demokratické principy moderní společnosti a s nezbytným respektem k životnímu prostředí, k harmonickému vztahu k okolnímu světu a v neposlední řadě i sám k sobě.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-         disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-         byl schopen používat cizí jazyky jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

-         dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, v druhém cizím jazyce je schopen porozumět předloženému textu a zorientovat se v běžných situacích, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-         porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabule, atd.,

-         uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru a naučil jich využívat při řešení problémů,

-         dostatečně si rozvinul úroveň pohybových dovedností a aktivně usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti,

-         projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-         mohl vést kolektiv pracovníků a byl schopen týmové práce.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy ve studijním oboru peněžní manipulant a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent:

-         aktivně využívá znalost základních ekonomických pojmů a souvislostí, chápe příčiny a důsledky stavu a vývoje základních ekonomických jevů a procesů,

-         ovládá finanční a manažerské účetnictví, včetně účetnictví pro peněžní ústavy, umí vyhodnotit získané informace a využít je pro řízení,

-         dovede psát desetiprstovou  hmatovou metodou, umí stylizovat a vyhotovovat obchodní dopisy včetně cizojazyčné korespondence s využitím standardní kancelářské techniky

-         orientuje se v právním řádu a základních ustanoveních práva obchodního, živnostenského, občanského, pracovního a rodinného,

-         ovládá práce s výpočetní technikou – práce s textovým editorem, tabulkovým procesorem, databázovými programy,

-         umí zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, vyhodnocovat je a vyvozovat závěry,

-         využívá výpočetní techniku jako zdroje informací,

-         provádí analýzu finančního hospodaření podniku,

-         ovládá zásady organizace práce na pracovišti, řízení menšího kolektivu pracovníků a práce v týmu,

-         se umí orientovat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a v oblasti cenných papírů a obchodování s nimi. Zná podstatu základních produktů, které nabízí peněžní ústavy, zná základní druhy cenných papírů a principy finančního trhu. V oblasti pojišťovnictví ovládá pojistnou techniku, analýzu   rizika a má přehled o jednotlivých pojišťovacích produktech.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Cílem studijního oboru peněžní manipulant je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející ekonomiky, bankovnictví, pojišťovnictví a v oblasti finančního trhu.

Absolventi najdou uplatnění v oblasti provozních činností finančnictví a v nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách národního hospodářství.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a na vyšších odborných školách.