MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 24. května 2002 č.j. 15887/2002-23 s platností od 1. 9. 2002 počínaje I. ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 63-43-L Finančnictví a bankovnictví

Studijní obor: 63-43-L/001 Peněžní manipulant

 

Denní studium (obecný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin na studium

A.  Povinné vyučovací předměty

 

a) Základní

125

Český jazyk a literatura

10(4)

Cizí jazyk I

12(12)

Cizí jazyk II

10(10)

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10(4)

Základy přírodních věd

3

Tělesná výchova

8(8)

Ekonomika a právo

6(2)

Technika administrativy

3(3)

Obchodní korespondence

3(3)

Účetnictví

4(2)

Informatika a počítače

8(8)

Hospodářský zeměpis

4

Peněžní provoz

12

Odborný výcvik

27

b) Výběrové předměty

7

Celkem

132

 

 

B.  Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky  

 1. Výše uvedený učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola musí tento plán rozpracovat podle konkrétních podmínek a zde uvedených zásad do čtyř ročníků. Takto konkretizovaný učební plán pak platí pro žáky po celou dobu studia. Škola rovněž může převzít dále uvedený doporučený učební plán, zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.
 1. Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy povinných vyučovacích předmětů, které jsou součástí učebních dokumentů, osnovy výběrových, případně nepovinných vyučovacích předmětů jsou zpracovány školou. Jako výběrové předměty je možné zařadit např. aplikovaná psychologie, konverzace v cizím jazyce, společenskovědní seminář ad. Vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy je součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku I. ročníku pro všechny čtyři ročníky. Hodinové dotace určené pro výběrové předměty je možno použít pro posílení hodinové dotace některých základních předmětů.
 1. Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, peněžní provoz a odborný výcvik do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělávání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. minimálně 45 % za celé období přípravy
 1. Počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících nesmí být nižší než 28 a nesmí překročit 33.
 1. Učební plán může ředitel školy upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku, přitom žádný základní předmět nesmí být zrušen a nesmí být překročen celkový počet týdenních vyučovacích hodin.
 1. Ředitel školy může upravit osnovy vyučovacích předmětů do 30% celkové hodinové dotace s ohledem na nové technologie, potřeby regionu, požadavky sociálních partnerů a rozvoje ekonomiky.
 1. Struktura nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele školy.
 1. Při organizování sportovně-turistického kurzu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT ČR.
 1. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.
 1. Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy. Doporučené dělení je uvedeno v závorce.
 1. Všeobecně vzdělávací předměty jsou vyučovány podle platných učebních osnov schvalovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace

 

Předmět:

Schváleno dne:

č. j. :

platnost od:

Český jazyk a literatura

19.07.1999

25 625/99 - 22

01.09.1999

Cizí jazyk (první cizí jazyk)

03.09.1999

27 669/99 - 22

01.09.2000

Cizí jazyk (druhý cizí jazyk)

Připravuje se inovace uč. osnovy

Občanská nauka

21.07.1998

23 212/98 – 23/230

01.09.1998

Základy přírodních věd

25.7.2002

23 855/02-23

01.09.2002

Dějepis

14.06.1999

23 094/99 - 22

01.09.1999

Tělesná výchova

23.05.1996

19 891/96 - 50

01.09.1996

 

Denní studium (konkretizovaný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Vyučovací hodiny v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

33

33

30

29

125

a) Základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3(1)

2(1)

2(1)

3(1)

10(4)

Cizí jazyk I

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Cizí jazyk II

3(3)

3(3)

2(2)

2(2)

10(10)

Občanská nauka

1

1

1

---

3

Dějepis

2

---

---

---

2

Matematika

3(1)

2(1)

2(1)

3(1)

10(4)

Základy přírodních věd

1

2

---

---

3

Tělesná výchova

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Ekonomika a právo

---

2

2(1)

2(1)

6(2)

Technika administrativy

2(2)

1(1)

---

---

3(3)

Obchodní korespondence

---

---

2(2)

1(1)

3(3)

Účetnictví

---

1

2(1)

1(1)

4(2)

Informatika a počítače

2(2)

2(2)

2(2)

2(2)

8(8)

Hospodářský zeměpis

2

2

---

---

4

Peněžní provoz

3

3

3

3

12

Odborný výcvik

6

7

7

7

27

b) Výběrové

0

0

3

4

7

Aplikovaná psychologie

---

---

1

1

2

Konverzace v cizím jazyce

---

---

2

3

5

Celkem

33

33

33

33

132

Poznámky:

 1. Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (obecnému). Pro další práci s tímto konkretizovaným učebním plánem platí poznámky uvedené na stranách 10 a 11.
 2. Tabulka „Přehled využití týdnů v období září-červen“ uvedená v učebním plánu (obecném) je platná i pro tento učební plán.

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

75

a) Základní

71

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk I

8

Cizí jazyk II

6

Občanská nauka

1

Dějepis

1

Matematika

8

Základy přírodních věd

1

Ekonomika a právo

6

Technika administrativy

1

Obchodní korespondence

1

Účetnictví

2

Informatika a počítače

6

Hospodářský zeměpis

2

Peněžní provoz

12

Odborný výcvik

6

b) Výběrové

4

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

 1. Večerní studium je pětileté, celková týdenní hodinová dotace povinných předmětů činí 15 vyučovacích hodin v každém ročníku.
 2. Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.
 3. Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy. Z předmětu peněžní provoz lze přesunout 1-2 vyučovací hodiny do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou tohoto předmětu.
 4. Výběrové předměty slouží k prohloubení odborného zaměření v souladu s požadavky trhu práce v regionu a k zařazení cvičení a seminářů (např. cvičení z matematiky, společenskovědní seminář, atd.). Učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze použít k posílení hodinové dotace základních předmětů učebního plánu.
 5. V kompetenci ředitele školy je zařazení projektového týdne pro řešení a prezentaci žákovských projektů.
Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet konzultačních hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

1080

a) Základní

1020

Český jazyk a literatura

140

Cizí jazyk I

120

Cizí jazyk II

90

Občanská nauka

20

Dějepis

20

Matematika

110

Základy přírodních věd

20

Ekonomika a právo

80

Technika administrativy

20

Obchodní korespondence

20

Účetnictví

30

Informatika a počítače

80

Hospodářský zeměpis

30

Peněžní provoz

170

Odborný výcvik

70

b) Výběrové

100

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

 1. Dálkové studium je pětileté, celkový počet konzultačních hodin činí 220 v prvních čtyřech ročnících a 200 v ročníku pátém.
 2. Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.
 3. Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy. Z předmětu peněžní provoz lze přesunout 10-20 konzultačních hodin do výběrového předmětu, který obsahuje učivo předepsané učební osnovou tohoto předmětu.
 4. Výběrové předměty slouží k prohloubení odborného zaměření v souladu s požadavky trhu práce v regionu a k zařazení cvičení a seminářů (např. cvičení z matematiky, společensko vědní seminář, konverzace v cizím jazyce atd.). Učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze použít k posílení hodinové dotace základních předmětů učebního plánu.