CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

 63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník

Vstupní předpoklady žáků :

splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

3 roky, denní, večerní a dálkové studium

 

Základní údaje

Učební obor je určen pro: hochy a dívky

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška.

Poskytované vzděláni: střední vzdělání, a odborná příprava pro výkon některých technickohospodářských funkcí

Stručný popis oboru

Psaní na psacích strojích mechanických a elektrických, administrativní a administrativně technické práce na kancelářských počítačích a podobných strojích, práce spojené přípravou vstupních medií pro automatizované zpracování informací na zařízeních výpočetní techniky a další manipulace s nimi, obsluha reprografických zařízení.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru do učebního oboru technickoadministrativní pracovník z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, zejména postižení páteře, těžké skoliózy, subkompenzované a prognosticky závažné stavy po operaci páteře, postižení dolních končetin a postižení horních končetin, především onemocnění omezující funkci drobných kloubů (nutná zručnost rukou). Nepřípustné jsou nemoci nervové provázené poruchami koordinace a motoriky a poruch psychiky.

Požadovaná ostrost zraková alespoň 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí. Obor je vhodný pro mladistvé se změněnou pracovní schopností v souladu PKSZ.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvím příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možno výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí :

1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy

2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4. Vykonávání stanoveného dozoru

Zařazení absolventů

Absolvent tříletého učebního oboru se zařazuje zejména do technickohospodářské funkce : samostatný administrativně technický a provozní pracovník

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol (včetně vojenských) za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.