PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6351H Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce 

Kód a název :                                           63-51-H/002 (64-75-2)  Technickoadministrativní pracovník

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace :                 výuční listPo ukončení přípravy v učebním oboru technickoadministrativní pracovník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent píše na mechanickém stroji a elektrickém psacím stroji desetiprstovou hmatovou metodou, zpracovává věcně, stylisticky, graficky a formálně správně hospodářské a ostatní písemnosti, při řešení početních úloh umí používat elektrický kapesní kalkulátor a mechanicko-elektrický a elektrický počítací stroj.Absolvent umí obsluhovat spojovou techniku, ovládl práce na reprografických zařízeních. Vyhotovuje vstupní podklady pro automatizované zpracování dat a je seznámen se zásadami jejich dalšího zpracování prostředky výpočetní techniky. Umí zpracovávat informace účelově zaměřených prvků účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace a statistiky. Tyto činnosti může vykonávat v podnicích všech vlastnických forem. Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen využívat a aplikovat získané vědomosti při řešení konkrétních situací a poskytovat podklady pro řízení ekonomiky na jednotlivých organizačních stupních, pracovat s právními normami a jejich znalost uplatňovat. při posuzování a řešení hospodářských situací.