MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Schválilo Ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy České republiky

dne 27. května 1991 čj. 17 717/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN 

Kmenový obor: 6351H Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Učební obor: 63-51-H/002 (64-75-2) Technickoadministrativní pracovník


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Značka učební osnovy
1. 2. 3.
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 3 2 2 CJL 301
Cizí jazyk 2 2 2 DZJ 301 RUJ 302
Občanská nauka 1 1 1 OBN 301
Dějepis 2 - - DEJ 301
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 4 2 1 MAT 303
Fyzika 2 - - FYZ 306
Základy ekologie 1 - - ZEK 301
3. Tělesná výchova 2 2 2 TEV 301
4. Základy automatizace 2 - -
5. Odborné
Podniková ekonomika 2 2 1,5
Technika administrativy 5 - -
Informační soustava - 2 1,5
Hospodářská administrativa - 2 1,5
Právní výchova - 2 1,5
Automatizované zpracování dat - 1 1,5
Odborný výcvik 6 14 17,5
Celkem 32 32 33
6. Nepovinné vyučovací předměty
Estetická výchova 2 2 2 ESV 301
Konverzace v cizím jazyku 2 2 2 KCJ 301
Další cizí jazyk 3 3 3 DZJ 301 RUJ 302
Sportovní hry 2 2 2 SPH 301
Cvičení z matematiky 2 2 2 CVM 301
Člověk a prostředí - 2 - CLP 301
Výchova k rodičovství - -/1 - VYR 301
Základy rodinné výchovy 2 2 - ZRV 301

Poznámky:

1. Při týdenním nebo delším střídání teoretického vyučování odborného výcviku se předepsaný počet hodin povinné tělesné výchovy ve druhém a třetím ročníku vyučuje každý týden, a to i v týdnech odborného výcviku. Příslušný počet hodin tělesné výchovy v týdnech teoretického vyučování a odborného výcviku se řadí do rozvrhu hodin podle proporcí teoretického vyučování a odborného výcviku v učebním plánu.

2. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

3.Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

4. V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.


V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizaci, mechanizaci a na zavádění nových materiálů.Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zaváděni výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravuji.

Učební osnovy odborných předmětů Včetně odborného výcviku jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků v rozsahu do 30 % u každého tematického celku si může upravit vyučující v tematickém plánu při dodrženi obsahu. Tematický plán musí schválit ředitel středního odborného učiliště.

Ředitel středního odborného učiliště má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů až do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět s stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.