MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Schválilo Ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy České republiky

dne 27. května 1991 čj. 17 717/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

Kmenový obor:   6351H Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Studijní obor:  63-51-H/002 (64-75-2)  Technickoadministrativní pracovník

 


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2. 3.
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 2 1 1 CJL 301
Cizí jazyk 1 1 1 DZJ 301 RUJ 302
Občanská nauka 1(+) 1(+) - OBN 301
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 2 1 1 MAT 303
Fyzika 1 - - FYZ 306
Základy ekologie 1 - - ZEK 301
3. Základy automatizace 1 - -
4. Odborné
Podniková ekonomika 1,5 1,5 1
Technika administrativy 3,5 - -
Informační soustava - 1,5 1,5
Hospodářská administrativa - 1 1,5
Právní výchova - 1 1,5
Automatizované zpracování dat - 1 1,5
Odborný výcvik 1 2 2
Celkem 15 12 12

Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Do vyučovacích hodin označených (+) je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

3. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jedné vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

4. Každý vyučovací předmět se ukončuje zkouškou. Konání zkoušek stanovují příslušné předpisy. Každý den je možno vykonat nejvíce 3 zkoušky. 5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizaci, mechanizaci a na zavádění nových materiálů.Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zaváděni výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravuji.

Učební osnovy odborných předmětů Včetně odborného výcviku jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků v rozsahu do 30 % u každého tematického celku si může upravit vyučující v tematickém plánu při dodrženi obsahu. Tematický plán musí schválit ředitel středního odborného učiliště.

Ředitel středního odborného učiliště má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů až do,10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět s stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.