MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Schválilo Ministerstvo školství, m1ádeže tělovýchovy České republiky

dne 27. května 1991 čj. 17 717/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN 

Kmenový obor:   6351H Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Studijní obor:  63-51-H/002 (64-75-2)  Technickoadministrativní pracovník

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2. 3.
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 20 10 10 CJL 301
Cizí jazyk 10 10 10 DZJ 301 RUJ 302
Občanská nauka 10(+) 10(+) - OBN 301
2. Matematicko-přírodovědné
Matematika 25 10 10 MAT 303
Fyzika 10 - - FYZ 306
Základy ekologie 5 - - ZEK 301
3. Základy automatizace 10 - -
4. Odborné
Podniková ekonomika 20 20 20
Technika administrativy 30 - -
Informační soustava - 20 20
Hospodářská administrativa - 20 20
Právní výchova - 10 10
Automatizované zpracování dat - 10 20
Odborný výcvik 20 40 40
Celkem 160 160 160

Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Do vyučovacích hodin označených (+) je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

4. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jedné vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

5. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů)

6. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizaci, mechanizaci a na zavádění nových materiálů.Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zaváděni výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravuji.