CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

63-51-J/001 Obchodní škola

Vstupní předpoklady žáků :

Studijní obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

3 roky denního studia

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program je koncipován tak, aby zabezpečil všeobecné a odborné vzdělávání na úrovni středního odborného vzdělání pro uplatnění v oblasti ekonomiky a podnikání.

Všeobecné vzdělávání se realizuje ve svém komplexu a  tam, kde je to funkční, se prolíná se vzděláváním odborným. Ve všeobecném a odborném vzdělávání se klade důraz na osvojování  klíčových dovedností, které jsou z hlediska budoucího uplatnění žáků nejdůležitější.

 

Charakteristika obsahových složek

a) Všeobecné vzdělávání

naplňuje cíle profilu absolventa v následujících složkách:

-         Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na   předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Jazykové vzdělávání se realizuje v předmětech český jazyk a literatura a cizí jazyk. Studium cizím jazykům navazuje na výuku na základní škole. 

-         Společenskovědní vzdělávání  má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín (etiky, politologie, psychologie atd.). Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáky množstvím poznatků, nýbrž sociální  a  osobnostní kultivace žáků. Osvojené poznatky mají usnadnit žákům pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.  

-         Estetické vzdělávání má kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje  jednak přes vlastní tvůrčí činnost žáků, jednak přes poznání a pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých i šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů. Estetické vzdělávání  se realizuje především v  literární složce předmětů český jazyk a literatura. Vychovává k citlivému vztahu ke kulturním hodnotám společnosti a životnímu prostředí. 

-         Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoji jejich logického myšlení. Matematické vzdělávání se realizuje v předmětu matematika a v předmětu hospodářské výpočty.

-         Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z biologie, chemie a fyziky. Žáci si osvojují nejdůležitější pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. Z ekologického hlediska se žáci učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. 

-         Tělesná kultura přispívá k všestrannému a harmonickému vývoji žáků rozvojem jejich pohybových schopností a osvojováním vědomostí a dovedností ze zdravotní výchovy. 

 

b) Odborné vzdělávání 

Složka odborného vzdělávání je odvozena od základního kurikula vypracovaného v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro  vzdělávací směr ekonomika, administrativa, podnikání. Poskytuje  žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění. Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti ekonomiky podniku, zpracování ekonomických informací, techniky administrativy, účetnictví, práva a ústní a písemné komunikace. 

Učivo z oblasti ekonomiky  podniku je zaměřeno na pochopení základních principů fungování tržní ekonomiky a podstaty podnikání. Obsahový okruh zahrnuje učivo o právní úpravě organizace podniku a o náplni konkrétních podnikových činností. 

V obsahovém okruhu zpracování ekonomických informací si žáci osvojují vědomosti a dovedností nezbytné pro zjišťování informací o stavu a vývoji ekonomických jevů, jejich zpracování a vyhodnocování. Učí se pracovat se standardními aplikačními softwarovými soubory. 

V obsahovém okruhu technika administrativy žáci získávají dovednosti přesného psaní desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovování písemností v normalizované úpravě a manipulace s písemnostmi. Učí se užívat prostředky dokladové, evidenční a reprografické techniky a ovládat textové editory. 

Učivo o účetnictví umožňuje žákům osvojit si dovednosti pořizovat a zpracovávat účetní doklady, získávat vědomosti o systému finančního účetnictví, osvojovat si dovednosti potřebné k provádění účetních operací, účetní uzávěrky, tvorbě kalkulací a rozpočtů. 

V obsahovém okruhu právo je  utvářeno právní vědomí žáků na úrovni potřebné pro výkon ekonomických činností. Předmět navazuje na učivo práva obsažené v občanské nauce. Žáci získávají přehled o právním řádu a systému práva v České republice s důrazem na právo obchodní, živnostenské a pracovní. 

Učivo z oblasti ústní a písemné komunikace navazuje na jazykové a společenskovědní vzdělávání. Rozvíjí vyjadřovací schopnosti a pěstuje kultivovaný ústní projev při jednání s obchodními partnery a spolupracovníky. Žáci získávají vědomosti o věcném obsahu a stylizaci obchodních dopisů a dalších písemností, učí se správně zpracovávat písemnosti po stránce věcné, jazykové a formální. 

Součástí vzdělávání je odborná praxe. Žáci aplikují teoretické znalosti v reálném prostředí  podniků a organizací, seznamují se s pracovní atmosférou a navazují kontakty s potenciálními zaměstnavateli. 

c) Klíčové dovednosti 

Vzdělávací program vede k dlouhodobému cílenému osvojování klíčových dovedností jako jsou dovednosti komunikativní, personální a interpersonální, dovednosti řešit problémy a problémové situace, numerické aplikace, dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi. Klíčové dovednosti mají ucelený a nadpředmětový charakter s dlouhodobou platností. Pomáhají při adaptabilitě žáka v měnícím se prostředí, a tak úzce souvisí s celkovou vzdělaností žáka.

Od 1. ročníku je výuka  směřována k realizaci jednotlivých cílů klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech. Osvojení komunikativních dovedností probíhá především v českém jazyce a literatuře, kde  se zvláštní důraz klade na samostatné ústní i písemné projevy žáků. Totéž platí i pro výuku cizích jazyků.

Sociální aspekty komunikativních dovedností, personální a interpersonální dovednosti a dovednosti řešit  problémy a problémové situace jsou zohledňovány především v občanské nauce a předmětu právo. Obdobně jsou tyto dovednosti osvojovány v tělesné výchově. Dovednosti zpracovávat informace a pracovat uživatelským způsobem s PC jsou osvojovány v 1. ročníku v předmětech výpočetní technika, obchodní korespondence a v dalších odborných předmětech. V 1. ročníku se rovněž věnuje pozornost rozvíjení dovedností v oblasti numerických aplikací, personálních a interpersonálních dovedností a komunikativních dovedností.

Tyto cíle se realizují průběžně při řešení komplexně koncipovaných praktických úkolů simulujících reálné pracovní situace (projektové vyučování). Při řešení úkolů dochází k integraci a aplikaci poznatků z matematiky, odborných ekonomických předmětů (pro možnost realizace cílů numerických aplikací), občanské nauky (pro možnost realizace cílů interpersonálních a personálních dovedností), českého a cizího jazyka (pro možnost realizace cílů komunikativních dovedností). Úkoly jsou předkládány ve formě žákovských projektů, které obsahově navazují na učivo probrané v příslušných předmětech a mají postupně komplexnější a složitější charakter. O časovém vymezení rozhodují vyučující, kteří žákovské projekty zadávají.  

 

Organizace výuky 

Délka studia činí 3 roky. Organizace výuky se řídí platnými právními předpisy.

Pro uplatňování specifických požadavků trhu práce, škol a žáků příslušného regionu slouží volný učební plán s vyjádřením přípustného rozmezí hodinové dotace jednotlivých předmětů. Učební plán konkretizovaný na daný školní rok je součástí povinné  dokumentace školy.

Ve 2. a 3. ročníku probíhá odborná praxe v rozsahu  dvou týdnů, a to buď v reálném podnikovém prostředí nebo simulovaně ve  škole pod dohledem učitelů (např. fiktivní firmy). 

 

Metodické přístupy 

Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících tezí:

-         uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáka v zájmu o učivo,

-         výběr učiva je prováděn na základě praktických životních potřeb žáka,

-         ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na  dovednosti, včetně intelektuálních dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-         příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-         ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho,  zda jsou cíle naplňovány a do jaké míry,

-         v případě žáků s tělesným postižením se důsledně  dodržuje individuální přístup (tempo práce, způsob zachycování poznatků atd.).

 

V  odborné složce vzdělávání se důsledně uplatňuje činnostní pojetí výuky. Tímto způsobem jsou žáci připravováni k samostatnému výkonu příslušných činností a k řešení problémových situací, které se přitom  běžně vyskytují. Důležité je cílevědomé působení všech vyučujících směřující k tomu, aby si žáci osvojili klíčové dovednosti zabezpečující  jejich žádoucí profesní flexibilitu. Za účelem realizace cílů klíčových dovedností se ve výuce aplikují diskusní metody, metody řešení problémových příkladů a příkladů výchovně-vzdělávací hry, metody řešení mezních a konkrétních situací aj.

V průběhu studia se uplatňuje projektová  metoda výuky, která spočívá v zadání a řešení komplexních praktických úkolů – žákovských projektů, integrujících dílčí složky obsahu vzdělávání vzdělávacího programu. V jejím rámci se navozují přímé podmínky pro aktivní a  intenzívní činnost žáků, jako např. vhodné sociálně-interakční komponenty vyučování, vědomí cíle ve společné činnosti kolektivu žáků a učitele, zdůraznění motivačních předpokladů vyučování řešením praktických cílů žákovských projektů, navazování a řešení problémových situací aj.