PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6351J Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Kód a název :                                           63-51-J/001 Obchodní škola

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

Výsledky vzdělávání 

Obecná úvodní část 

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní škole.  Vzdělávací program je koncipován tak, aby absolventa připravil pro výkon profese a na adaptaci na změny na trhu práce a ve společnosti. Za tímto účelem žáci získávají obecné a odborné vědomosti a dovednosti a osvojují si široce uplatnitelné tzv. klíčové dovednosti. 

a) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Žák:

-         v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování,

-         umí pracovat s jazykovými příručkami,

-         má vytvořeny předpoklady pro užívání cizího jazyka jako prostředku k dorozumívání v běžných situacích každodenního života, k řešení jednoduchých pracovních záležitostí,  k získání informací o zemích studovaného jazyka a  podle svých schopností a zájmů také jako prostředku k získání poznatků ze svého oboru,

-         má vypěstován návyk číst literaturu svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení,

-         je připraven na život v  demokratické společnosti a na aktivní občanskou roli v ní,

-         orientuje se v nejdůležitějších rysech podoby současného světa a jeho globálních problémech,

-         rozumí základním matematickým pojmům a vztahům  a dokáže je používat při řešení problémů a úkolů v různých životních a profesních situacích,

-         umí uplatnit získané přírodovědné poznatky v občanském i soukromém životě i v odborné práci,

-         je připraven na roli životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti, o vlivech nezdravého způsobu života vůbec,

-         má vytvořeny návyky směřující k péči o tělo a zdraví, rozvíjí své vědomosti a dovednosti z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy,

-         osvojil si základy profesního jednání a společenského vystupování,

-         dbá na estetickou úroveň pracovního prostředí,

-         má základní znalosti o výpočetní technice a dovednosti ji používat v běžných praktických činnostech,

-         má základní znalosti o stavbě a fungování PC a jeho periferních zařízení, která zároveň umí prakticky používat,

-         dovede ovládat základní software a umí organizovat data v PC. 

 

b) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Žák:

-         chápe podstatu základních ekonomických pojmů a principů, rozumí obsahu obchodně-podnikatelských činností,

-         aplikuje znalosti o fungování tržní ekonomiky při řešení praktických příkladů,

-         umí zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky a vhodnými metodami je umí vyhodnocovat,

-         ovládá základy jednoduchého účetnictví jak plátců, tak neplátců daně z přidané hodnoty,

-         ovládá základy finančního účetnictví, poznatky  aplikuje při řešení účetních případů,

-         píše desetiprstovou hmatovou metodou a vyhotovuje na počítači písemnosti v normalizované úpravě,

-         vyřizuje administrativní agendu s využitím výpočetní techniky a prostředků standardní kancelářské techniky,

-         stylizuje obchodní dopisy a další písemnosti, zpracovává je věcně, jazykově a formálně správně,

-         vyznačuje se kultivovaným projevem v ústním a písemném styku,

-         orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovních vztahů,

-         orientuje se ve vzájemných politických a hospodářských vazbách světových regionů,

-         zná obsah činností při zabezpečování podnikových faktorů a při prodeji výkonů,  vede jejich evidenci a provádí ekonomické výpočty,

-         umí zpracovat podklady pro rozbor finančního hospodaření podniku,

-         dovede vyhledávat prostředky a metody pro dosažení efektivních ekonomických výsledků,

-         má rozvinuty vlastnosti nezbytné pro budoucí uplatnění jako je odpovědnost, čestnost, důslednost, přesnost, soustavnost a podnikavost,

-         je připraven na týmovou práci a na vytváření dobrých mezilidských vztahů,

-         je si vědom, že má předpoklady se v praxi rychle orientovat a zapracovat, může se postupně dále specializovat a pružně přizpůsobit změnám v obchodní praxi. 

 

Možnosti uplatnění absolventa 

Po nezbytném zapracování je absolvent schopen vykonávat v podnikatelské sféře širokou škálu činností odpovídajících jeho odborné přípravě.

Absolvent oboru se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na výkon základních ekonomických, obchodně-podnikatelských a všech technicko-administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích (především se zaměřením na malé a střední firmy, neziskové organizace, úřady).

Příkladem jsou povolání: sekretářka, písař – písařka, účetní, technicko-hospodářský pracovník, pracovník pro vedení ekonomické a provozní agendy neziskových organizací. Absolvent může vykonávat referentské práce v personálních, právních, ekonomických, výrobních a obchodních útvarech podniků včetně  sběru a zpracování dat na PC.