MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 16. ledna 2001, č.j. 10 512/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 6351J Technickoadministrativní pracovník, technickoadministrativní práce

Studijní obor: 63-51-J / 001 Obchodní škola

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

28

28

26

82

Český jazyk a literatura

2-3

2-3

3

7-9

Cizí jazyk

3

2-3

2-3

7-9

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2-3

2-3

6-8

Základy přírodních věd

2

2

2

6

Tělesná výchova

2

2

2

6

Hospodářský zeměpis

2

1-2

 

3-4

Ekonomika

2-3

3

3

8-9

Účetnictví

3

2-4

3

8-10

Hospodářské výpočty

2

 

 

2

Výpočetní technika

2

2

0-2

4-6

Obchodní korespondence

3-4

3-4

4

10-12

Právo

 

 

2

2

b) volitelné

0-4

0-4

2-6

2-14

Celkem hodin týdně

28-32

28-32

28-32

84-96

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky: 

1)      Součástí povinné dokumentace školy je konkretizovaný učební plán rozpracovaný do vyučovacích předmětů s pevnými hodinovými dotacemi v jednotlivých ročnících. 

2)      Celková týdenní hodinová dotace předmětů povinného základu a volitelných předmětů činí nejméně 28 vyučovacích hodin v každém ročníku. 

3)      Volitelné předměty vytvářejí prostor pro odbornou orientaci podle potřeb regionu, zájmu žáků, možností a specifických podmínek školy. Příklady volitelných předmětů: práce ve fiktivní firmě, sekretářské práce, psychologie, společenský styk, daně, ekonomické agendy na PC, zbožíznalství, ekonomická cvičení, práce s odborným textem atd. Učební osnovy  volitelných předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Ředitel školy může rozhodnout o využití hodinové dotace volitelných předmětů k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu. 

4)      Do vydání nových učebních osnov pro uvedené všeobecně vzdělávací předměty se  vyučuje podle následujících učebních osnov schválených MŠMT pro 3leté učební obory: český jazyk a literatury - čj. 25 625/99-22 ze  dne 19. 7. 1999,  cizí jazyk -  čj. 27 668/99-22 ze dne 3. 9. 1999, občanská nauka - čj. 23 212/98 – 23/230 ze dne 21. 7. 1998 

5)      . Vyučovací předmět základy přírodních věd se vyučuje podle učební osnovy pro studijní obory SOU, ISŠ a  SOŠ netechnického zaměření - čj. 18 269/95-23 ze dne 20. 6. 1995 a tělesná výchova podle alternativní učební osnovy pro SOU, ISŠ, SOŠ a G - čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996. 

6)      Struktura nepovinných vyučovacích předmětů, jejich rozsah a obsah jsou v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků. Přihlíží se také k personálnímu zajištění a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy vypracuje předmětová komise a předloží je ke schválení řediteli školy. 

7)      Při organizování sportovně-turistického kursu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT. 

8)      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku (zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek fungování tržní ekonomiky s přihlédnutím k potřebám a požadavkům odběratelské sféry na absolventy a specifickým  podmínkám školy).

9)   Ředitel školy je oprávněn provádět úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku.  Při této úpravě se nesmí zrušit výuka žádného předmětu a překročit horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin stanovená učebním plánem.