MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 14.10.1997, čj. 28 679/97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem  

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

64-41-L/515
(39-96-4) Podnikání v technických povoláních

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

12 – 15

11 – 14

p o v i n n é

10 – 12

9 – 11

Český jazyk a literatura

2

2

Cizí jazyk

3 – 4

3 – 4

Základy společenských věd

1

1

Matematika

2 – 3

1 – 2

Tělesná výchova

2

2

 

 

 

p o v i n n é  v ý b ě r o v é

2 – 3

2 – 3

Fyzika

2 – 4

Chemie

2 – 4

 

 

 

B. Odborné předměty

18 – 21

19 – 22

p o v i n n é

16 – 18

16

Práce s počítačem

2 - 4

2

Technická dokumentace

2

-

Korespondence

-

2

Právní nauka

2

2

Ekonomika podniku

3

3

 Marketing a management

2

2

Účetnictví

3

3

Psychologie

2

-

Chod firmy

-

2

 

 

 

p o v i n n é   v ý b ě r o v é

2 - 3

3 – 6

 

 

 

Celkem

30 - 33

30 – 33

 

 

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

Poznámky: 

1.      Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů (soubor A) studijních oborů SOU pro absolventy tříletých učebních oborů vydaných MŠMT ČR dne 9.7.1991, čj. 18 049/91-21.

2.      Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně s tím, že tato hodina není považována za další zvyšování celkového týdenního počtu hodin.

3.      Volba a struktura výběrových předmětů je v kompetenci vedení školy. Výběrové odborné předměty tvoří předměty navazující na přípravu v učebním oboru, popřípadě předměty doplňující ekonomický blok učiva. Výběrové odborné předměty navazující na předešlou odbornou přípravu musí být realizovány alespoň v hodinové dotaci, odpovídající minimu z uvedeného rozsahu  (1. roč. 2 hodiny, 2. roč. 3 hodiny týdně). Ostatní hodiny určené pro doplnění obou bloků učiva mohou být využity i pro posílení ostatních povinných odborných vyučovacích předmětů. Struktura a obsah výběrových odborných předmětů je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy (viz též pokyny, zařazené na závěr souboru).

4.      V průběhu prvního ročníku absolvují žáci čtrnáctidenní praxi, jejímž cílem je získání zkušeností z konkrétní činnosti malé firmy nebo malé organizace.

5.      Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

6.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu musí každý vyučující:

a) průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

b) soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí;

c) podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učiva o nové poznatky vědy a techniky se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví, popř. v organizaci, pro kterou se žáci připravují.

 

 

Večerní studium 

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

6

6

6

p o v i n n é

5

5

5

Český jazyk a literatura

1

1

2

Cizí jazyk

2

2

2

Základy společenských věd

1

1

-

Matematika

1

1

1

 

 

 

 

p o v i n n é   v ý b ě r o v é

1

1

1

Fyzika

0 - 1

0 - 1

0 – 1

Chemie

0 - 1

0 - 1

0 – 1

 

 

 

 

B. Odborné předměty

9

9

9

p o v i n n é

7 - 8

6 - 7

7 – 8

Práce s počítačem

1 - 2

1 - 2

1 – 2

Technická dokumentace

1

-

-

Korespondence

-

1

-

Právní nauka

1

1

-

Ekonomika podniku

2

1

1

Marketing a management

-

1

1

Účetnictví

2

1

1

Psychologie

-

-

1

Chod firmy

-

-

2

 

 

 

 

p o v i n n é   v ý b ě r o v é

1 - 2

2 - 3

1 – 2

 

 

 

 

Celkem maximálně

15

15

15

 

 

 

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

   

Poznámky: 

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Tematické plány schvaluje ředitel školy.

2.      Poznámky k učebnímu plánu denního studia (kromě pozn. č 2) platí i pro večerní studium.

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

80

80

80

p o v i n n é

60 - 70

60 - 70

50 – 60

Český jazyk a literatura

20

20

20

Cizí jazyk

20

20

20 – 30

Základy společenských věd

10

10

-

Matematika

10 - 20

10 - 20

10

 

 

 

 

p o v i n n é  v ý b ě r o v é

10

10 - 20

10 – 20

Fyzika

0 – 10

0 – 20

0 – 20

Chemie

0 - 10

0 – 20

0 - 20

 

 

 

 

B Odborné předměty

120

130

130

p o v i n n é

80

90

90

Práce s počítačem

20

20

20

Technická dokumentace

10

-

-

Korespondence

-

10

-

Právní nauka

10

10

-

Ekonomika podniku

20

20

20

Marketing a management

-

10

10

Účetnictví

20

20

10

Psychologie

-

-

10

Chod firmy

-

-

20

 

 

 

 

p o v i n n é   v ý b ě r o v é

40

40

40

 

 

 

 

Celkem

200

210

210

 

 

 

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Poznámky: 

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se mohou konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

4.      Poznámky k učebnímu plánu denního studia (kromě pozn. č. 2) platí i pro dálkové studium.