CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

1.   Základní údaje 

      Délka přípravy:                2 roky – denní forma studia

                                             3 roky – večerní nebo dálková forma studia

      Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončený tříletý učební obor skupiny 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, popř. i obor obsahově příbuzný. Příbuznost posoudí ředitel střední školy. 

      Způsob ukončení:             maturitní zkouška

      Poskytované vzdělání:      úplné střední odborné vzdělání 

 

2. Stručný popis oboru 

            Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit.

  

3. Profil absolventa studijního oboru 

Absolvent studijního oboru Podnikání v technických povoláních je vybaven potřebnými a žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji, které jsou předpokladem k jeho úspěšnému zvládnutí obecně lidských a profesních situací a problémů.

 

a) obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

-        ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,

-        je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras.

-        dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,

-        klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi,

-        respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život,

-        uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí,

-        dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-        ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a dovede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech,

-        ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty,

-        rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže využívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních a profesních situacích,

-        je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,

-        vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.),

-        je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče,

-        snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví.

 

b) odborné vědomosti a dovednosti 

            Absolvent je připraven pro drobné podnikání a to především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v učebním oboru. K této činnosti vedle profesní odbornosti, kterou dosáhl vyučením v oboru, získal i vědomosti a dovednosti z ekonomické a administrativní oblasti, dále právní, bezpečnostní, jazykové, komunikativní a další znalosti. Vedle toho si rozšířil potřebným způsobem i odborné znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní malé firmy. 

             Absolvent je schopen při práci s počítačem uživatelským způsobem pracovat se soubory, s adresářem a knihovnou souborů včetně využívání nadstaveb operačních systémů, pracovat s aplikačním a uživatelským programovým vybavením počítačů. Je též seznámen s využíváním běžně v praxi používané moderní reprografické, spojovací a záznamové techniky (např. kopírky, záznamníky, faxy …). 

            Absolvent je schopen pracovat s různými druhy technické dokumentace (různé druhy technických výkresů, výrobní dokumentace, servisní dokumentace, předávací a přejímací protokoly apod.). Veškerou tuto dokumentaci je schopen s porozuměním číst; jednodušší dokumentaci (náčrty, výkresy, schémata, diagramy, protokoly apod.) je schopen i tvořit. 

            Při využívání a zpracování nevýkresové technické dokumentace, obchodní korespondence, vedení účetnictví a při komunikaci s obchodními partnery apod. je absolvent schopen racionálně využívat moderní prostředky kancelářské techniky.

             Absolvent je schopen se orientovat v základních právních předpisech, předpisech z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisech účetních a daňových apod., souvisejících především s drobným podnikáním; osvojil si vědomosti, nezbytné pro zvládání technické, právní a ekonomické stránky podnikání v odvětví, souvisejícím s jeho prvotní profesionalizací. Je schopen realizovat alespoň některý ze způsobů propagace svých výrobků či služeb, popř. poskytnout specializované firmě potřebné podklady pro realizaci propagačních služeb. 

            Absolvent je schopen vést předepsaným způsobem účetní evidenci živnosti či malé firmy jednoduchým účetnictvím, popř. účtovat běžné účetní případy na účtech v systému podvojného účetnictví. 

            Příprava ve studijním oboru směřuje i k prohloubení již získané odbornosti absolventa, zvýšení úrovně jeho jazykově komunikativních dovedností a dovedností taktního jednání s obchodními partnery apod. Absolvent si rovněž zvyšuje úroveň již získaného vzdělání.

             Profil absolventa dotváří škola v návaznosti na profesi, kterou absolventi získali vyučením, v souladu se zájmy žáků, potřebami regionu, požadavky úřadů práce a zaměstnavatelských svazů (viz metodické poznámky v charakteristice studijního oboru, poznámky k učebním plánům a pokyny k zařazování odborných povinných výběrových předmětů).

  

3. Zařazení absolventů 

            Po ukončení studia je absolvent připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své prvotní profesionalizace. 

 

4. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

            Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

 

5. Metodické poznámky 

            Při stanovování odborného obsahu studijního oboru se vycházelo z toho, že rozvíjející se tržní ekonomika vede stále více lidí k samostatnému podnikání. Proto jsou tyto tendence osou přípravy. Protože se jedná o nástavbové studium absolventů tříletých učebních oborů, klade se hlavní důraz na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti administrativní a ekonomické. K tomu slouží odborné předměty obchodně-ekonomického zaměření. Povinné odborné vyučovací předměty škola doplní povinnými výběrovými odbornými předměty (viz pokyny, zařazené na závěr tohoto souboru) podle směru prvotního odborného vzdělání žáků, jejich předpokládaného uplatnění, podmínek regionu apod. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako podnikatelé setkávat. 

            Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru Podnikání v technických povoláních budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti ve firmě, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy, jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Vzhledem k tomu, že jde o nástavbové studium absolventů učebních oborů, je třeba také udržovat profesionální vědomosti a dovednosti žáků. K tomu účelu se do učebního plánu zařazují jako povinné výběrové specifické odborné předměty, které mají charakter inovační nebo specializační (jejich výběr a obsah stanoví škola). Jejich týdenní počty hodin nesmějí klesnout pod nejnižší počet vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu. 

            Nedílnou součástí odborného vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce. Kromě odborných znalostí je jedním z činitelů podnikatelské úspěšnosti také dovednost jednat s lidmi, tzn. dovednost kultivovaně, v souladu s etickými, společenskými a jazykovými normami řešit různé pracovní situace a motivovat spolupracovníky a zákazníky v souladu se svými záměry. Tyto dovednosti žáci získávají v předmětech psychologie, marketing a management, český jazyk a základy společenských věd. Proto je nezbytné uplatňovat ve výuce těchto předmětů také nácvik řešení konkrétních problémů a situací. 

 

6. Poznámky k organizaci studia 

            Pokud to výběr žáků umožní, měli by třídu tvořit absolventi učebních oborů zařazených do stejné skupiny studijních oborů, např. 26 Elektrotechnika a telekomunikace apod. 

            Třídu lze sestavit i z absolventů tříletých oborů různých skupin oborů. Žáci se v tom případě společně připravují ve všech vyučovacích předmětech kromě povinných výběrových odborných předmětů, navazujících na předchozí odbornou přípravu, při jejichž výuce se třída dělí na skupiny. V každé skupině musí být nejméně 8 žáků.