PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

6441L Podnikání v oboru

Studijní obor:

64-41-L/524 Podnikání

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolventi studijního oboru 64-41-L/524 Podnikání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Jejich příprava byla směrována do tří základních oblastí – rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a příprava pro pracovní uplatnění.

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru byl kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz byl také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,

-          uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,

-          poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

-          respektoval lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury a ctil jejich práva,

-          rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,

-          využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

-          vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

-          dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů, včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení validity informačních zdrojů,

-          samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

-          používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, k poznávání kulturního bohatství jiných národů i k vzájemnému porozumění a pochopení,

-          uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

-          rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky podle principů udržitelného rozvoje,

-          chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty, jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

-          usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

-          uměl chránit zdraví a věděl, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

1.3   Odborné vědomosti a dovednosti

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          rozuměl základním ekonomickým pojmům a uměl je aktivně používat,

-          chápal principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání,

-          dovedl ručně a na počítači pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním účetnictví,

-          orientoval se v soustavě daní a v jejich správě,

-          vedl daňovou evidenci u osob výdělečně činných,

-          z účetních výkazů zjišťoval informace o struktuře majetku a jeho zdrojích, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření,

-          přesně a rychle dovedl psát na klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou,

-          ovládal základní funkce operačního systému, pracoval s programy příslušenství Windows včetně práce s grafikou a s multimédii,

-          komunikoval pomocí elektronické pošty, vyhledával informace na internetu, ovládal práci s kancelářskou technikou,

-          vyhotovoval na počítači obchodní korespondenci v normalizované úpravě,

-          využíval znalostí právních norem a dovedl s nimi pracovat,

-          vyhledával příslušnou právní úpravu podnikání v zákonech nebo počítačových databázích,

-          uplatňoval znalosti práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele,

-          uplatňoval efektivní marketingové strategie, prováděl marketingový výzkum, sběr a analýzu dat,

-          dovedl pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky,

-          uměl vést jednání s obchodními partnery,

-          byl schopen doplňovat si průběžně znalosti s ohledem na změny v praxi,

-          dovedl pracovat podle principů udržitelného rozvoje. 

2         Možnosti uplatnění absolventů 

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.