MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 14. července 2004, čj. 21 236/2004-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

64-41-L/524 Podnikání

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné

 

a) základní

55-57

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

1

Dějepis

2

Matematika

5

Základy přírodních věd

3

Tělesná výchova

4

Práce s počítačem

3

Ekonomika podniku

6

Účetnictví

6

Písemná a elektronická komunikace

2-4

Právo

3

Management a marketing

4

Psychologie

2

Chod podniku

2

b) výběrové

9-11

Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty

3-5

Disponibilní hodiny pro odborné předměty

4-6

Celkem hodin týdně

66

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán je zpracován bez rozvržení hodin do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené dále v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy těch povinných vyučovacích předmětů, které jsou součástí učebních dokumentů (případně učební osnovy výběrových a nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole), vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním obecného učebního plánu se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku l. ročníku pro všechny ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala podle obecného učebního plánu, nebo podle doporučeného učebního plánu.

3.       Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, ekonomika podniku a účetnictví do všech ročníků. Při dopracování obecného učebního plánu musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl podíl všeobecného vzdělávání minimálně 45 % za celé období přípravy.

4.       Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty využije škola buď k posílení předmětů povinného základu (všeobecně vzdělávací předměty), s výjimkou tělesné výchovy, nebo k zařazení výběrových předmětů, např. konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, základy rétoriky, semináře a cvičení k učivu povinných všeobecně vzdělávacích předmětů.

5.       Obsah přírodovědného vzdělání se konkretizuje v návaznosti na přírodovědné vzdělání v absolvovaném učebním oboru.

6.       Disponibilní hodiny pro odborné předměty využije škola buď k posílení předmětů povinné základu (odborné předměty) nebo k profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků.

7.       Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o l hodinu týdně s tím, že tato hodina není považována za další zvyšování celkového týdenního počtu hodin.

8.       Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do dvou ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících vyšší než 33 vyučovacích hodin.

9.       Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR: český jazyk a literatura – 19. 7. 1999, č.j. 25 625/99-22, cizí jazyk – 3. 9. 1999, č.j. 27 670/99-22, občanská nauka – 29. 4. 2002, č.j. 18 396/2002-23, dějepis – 14. 6. 1999, č.j. 23 094/99-22, matematika – 14. 6. 1999, č.j. 23 093/99-22, základy přírodních věd - 25. 7. 2002, č.j. 23 855/2002-23, tělesná výchova - 23. 5. 1996, č.j. 19 891/96-50, práce s počítačem - 23. 8. 2000, č.j. 25 776/2000-23. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně vzdělávacích předmětů. Platné učební osnovy jsou umístěny na internetových stránkách www.nuov.cz/odborné vzdělávání.

10.   Pro vyučovací předměty občanská nauka a dějepis se využijí platné učební osnovy těchto jednotlivých předmětů, které si učitel vhodně upraví v návaznosti na předcházející vzdělávání žáků ve tříletých učebních oborech

11.   K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací mohou učitelé provést v učebních osnovách úpravy učiva, které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

12.   Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

13.   Zařazení odborné praxe je v kompetenci ředitele školy. Časová dotace na odbornou praxi jde na úkor časové rezervy.

14.    Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

15.   Délka školního roku je v 1. ročníku 40 týdnů, ve 2. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. ročníku na 33 týdny, ve 2. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

16.   Rozložení učiva do ročníků a počet hodin věnovaných jednotlivým tematickým celkům jsou v pravomoci ředitele školy.

 

 

doporučený Učební plán

 

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní

31

26

57

Český jazyk a literatura

3

3

6

Cizí jazyk

3

3

6

Občanská nauka

-

1

1

Dějepis

2

-

2

Matematika

2

3

5

Základy přírodních věd

3

-

3

Tělesná výchova

2

2

4

Práce s počítačem

2

1

3

Ekonomika podniku

3

3

6

Účetnictví

3

3

6

Písemná a elektronická komunikace

2

2

4

Právo

2

1

3

Management a marketing

2

2

4

Psychologie

2

-

2

Chod podniku

-

2

2

b) výběrové

2

7

9

Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty

-

3

3

Disponibilní hodiny pro odborné předměty

2

4

6

Počet hodin celkem

33

33

66

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámka

Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k obecnému učebnímu plánu. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na s. 12 – 13 včetně tabulky „Přehled využití vyučovací doby“ uvedené k obecnému učebnímu plánu.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Večerní studium  

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

38

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

1

Dějepis

1

Matematika

4

Základy přírodních věd

2

Práce s počítačem

2

Ekonomika podniku

4

Účetnictví

4

Písemná a elektronická komunikace

3

Právo

2

Management a marketing

2

Psychologie

1

Chod podniku

2

b) výběrové

7

Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty

2

Disponibilní hodiny pro odborné předměty

5

Celkem hodin týdně

45

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro večerní studium obdobným způsobem jako obecný učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 15 vyučovacích hodin, tj. celkem 45 vyučovacích hodin za celé studium.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si učitel přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy pro večerní studium schvaluje ředitel školy.

4.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz. s. 12 – 13, mimo poznámek 7, 8 , 13 a 15.

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

540

Český jazyk a literatura

60

Cizí jazyk

70

Občanská nauka

10

Dějepis

20

Matematika

60

Základy přírodních věd

20

Práce s počítačem

40

Ekonomika podniku

50

Účetnictví

60

Písemná a elektronická komunikace

40

Právo

30

Management a marketing

40

Psychologie

20

Chod podniku

20

b) výběrové

60-120

Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty

30-60

Disponibilní hodiny pro odborné předměty

30-90

Celkem hodin týdně

600-660

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Obecný učební plán dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje obecný učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako obecný učební plán pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 200 až 220 hodin, tj. celkem 600 až 660 hodin konzultačních hodin za celé studium.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si učitel přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy pro dálkové studium schvaluje ředitel školy.

4.       Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

6.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebním plánu denního studia, viz. s. 12 – 13, mimo poznámek 7, 8, 13 a 15.