CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

6441M Podnikání v oborech

Studijní obor:

64-41-M/001 (42-21-6) Podnikání a služby

Vstupní předpoklady žáků:

Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Délka a formy studia:

4 roky denní studium, 5 let večerní a dálkové studium

 

1         Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program studijního oboru podnikání a služby je koncipován jako čtyřletý a poskytuje odborné vědomosti a praktické dovednosti tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného a odborného vzdělání v oblasti ekonomické i zemědělské na 3. úrovni.

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v zemědělství, v navazujících odvětvích a v ekonomické a finanční sféře, vyžadující specifické znalosti zemědělské výroby. Jedná se zejména o zvládnutí ekonomiky, účetnictví a právních norem potřebných pro výkon povolání a administrativních činností. Samozřejmostí jsou i znalosti zemědělské výroby.

2         Charakteristika obsahových složek

2.1   Všeobecné vzdělávání

Složka všeobecného vzdělání vzdělávacího programu studijního oboru podnikání a služby je odvozena z charakteristik obsahových okruhů vymezených pro 3. úroveň vzdělání.

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Okruh plní významnou socializační a kulturně vzdělávací funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáků.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Okruh má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín (jako je etika, filozofie, základy politologie atd.). Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáky množstvím poznatků, nýbrž sociální a osobnostní kultivace žáků. Osvojené poznatky mají usnadnit žákům pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.

2.1.3   Matematické vzdělávání

Okruh rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoj jejich logického myšlení.

2.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Okruh obsahuje vybrané poznatky z biologie, chemie, fyziky a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

2.1.5   Estetické vzdělávání

Okruh posiluje kultivační a výchovný vliv na žáky. Podtrhuje význam mimouměleckého estetična jako důležitého faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím děl jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

2.1.6   Rozvoj tělesné kultury

Okruh je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti ze zdravotní výchovy.

 

2.2   Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání studijního oboru vychází ze standardu odborného vzdělávání směru ekonomika, administrativa, podnikání pro 3. úroveň a z části ze směru zemědělství pro 3. úroveň a obsahuje tyto okruhy:

2.2.1   Ekonomika

Okruh je zaměřen na pochopení zákonitostí tržního mechanizmu, uplatňování systémového přístupu při formování, řízení a hodnocení ekonomických procesů probíhajících v zemědělských podnicích a finančních institucích.

2.2.2   Účetnictví

Okruh je zaměřen na získání vědomostí a dovedností spojených s pořizováním a zpracováním účetních dokladů, na práci v systému finančního a manažerského účetnictví včetně účetní uzávěrky a závěrky.

2.2.3   Práce s výpočetní a kancelářskou technikou

Okruh vede k získávání dovedností nezbytných k ovládání typického programového vybavení při řešení ekonomických úloh, vedení účetnictví, vyhotovování písemností, vyhledávání informací a při komunikaci. 

2.2.4   Právo

Okruh směřuje k osvojení právních norem a k získání právního vědomí žáků. Žáci provádějí jednoduché pracovní úkony související s výrobní a ekonomickou činností podniků zemědělského charakteru a podniků a institucí ekonomické a finanční sféry, vyžadující znalosti zemědělské problematiky.

2.2.5   Zemědělská výroba

Okruh poskytne žákům vědomosti o přípravné, hlavní a závěrečné fázi technologického procesu výroby a zpracování zemědělských výrobků s důrazem na ekonomické ukazatele.

Významnou součást odborné složky vzdělávání tvoří předmět praxe a souvislá odborná praxe. Cílem praxe je, aby žáci byli schopni aplikovat vědomosti a dovednosti v oblasti hospodářské praxe, včetně oblasti samostatného podnikání. Žáci provádějí jednoduché pracovní úkony související s výrobní a ekonomickou činností podniků zemědělského charakteru.

2.3   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Tyto klíčové dovednosti tvoří:

Komunikativní dovednosti:

-          dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci

-          zpracovávat písemný materiál

-          číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou

 

Personální a interpersonální dovednosti:

-          dovednost zdokonalovat vlastní učení a výkonnost

-          dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace

-          dovednost pracovat s druhými lidmi

-          přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních

-          kladně přistupovat k hodnocení svých pracovních výkonů ze strany okolí

 

Dovednosti řešit problémy a problémové situace:

-          identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení

 

Numerické aplikace:

-          dovednost používat různé aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací

 

Dovednost využívat informačních technologií:

-          dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě

2.4   Organizace výuky

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, může být organizováno i jako večerní a dálkové. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělávání.

2.5   Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností jako je např. profesní vystupování, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky i spolupracovníky. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících tezí:

-          uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo,

-          ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na dovednosti, včetně intelektuálních dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-          příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností všech žáků tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-          ve předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba.

Při výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Tabulka klíčových dovedností ukazuje, na jaké klíčové dovednosti se klade důraz v jednotlivých předmětech. Tabulka je zařazena za obecným učebním plánem denní formy studia.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů (příklad žákovského projektu je přiložen na závěr učebních dokumentů).

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol”.

2.6   Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné splnění povinné školní docházky. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento studijní obor. Při přijímacím řízení se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

2.7   Zdravotní požadavky na uchazeče

K posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče je způsobilý příslušný registrující praktický lékař.

2.8   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o zdrojích rizik možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik, mj. zdravotních rizik a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny, rizikovými faktory souvisejícími s mikroklimatickými podmínkami (tepelná zátěž organizmu) apod.

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy – zejména vyhláškou č. 108/2001 Sb., a nařízením vlády č. 178/2001 Sb. Je nutno se řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb.

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné.

Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějšího předpisu) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.