PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

6441M Podnikání v oborech

Studijní obor:

64-41-M/001 (42-21-6) Podnikání a služby

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou samým.

Žák je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti a k neustálé potřebě celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, měl adekvátní sebevědomí, a pozitivní hodnotovou orientaci odpovídající demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          uvědomoval si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností a byl ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace,

-          chápal vliv životního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace a dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňovat společenskou a řečovou etiketu,

-          získával a podával potřebné informace a byl schopen se vyjadřovat o běžných věcech, kulturních zážitcích i o odborné problematice výstižně a logicky,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění současnosti,

-          dovedl ve studovaném cizím jazyce pohotově reagovat v rozhovorech o věcech denního života, ovládal potřebnou odbornou terminologii a uměl využívat cizího jazyka nejen jako prostředku komunikace a poznávání jiných národů, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a k výkonu povolání,

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-          dokázal obsluhovat osobní počítač a používat základní uživatelské programy pro běžné výpočty,

-          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní chápat přírodní zákony a jevy, ovládal základní přírodovědné metody práce (experiment, pozorování atd.), uměl zacházet s přístroji i materiály, byl schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě a chápal důsledky aplikací chemie a fyziky,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-          dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

-          znal dopady nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště pokud jde o návykové látky a jiné negativní návyky a vážil si zdraví a snažil se své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat.

 

1.3   Odborné vědomosti a dovednosti

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností samostatného ekonomického myšlení, aplikace získaných vědomostí a dovedností, uplatňováním metod organizační a řídící činnosti v ekonomických funkcích v zemědělství a ve funkcích, které vyplývají ze vztahu mezi různými finančními institucemi a zemědělskými podniky se všemi specifickými zvláštnostmi.

V oblasti odborného vzdělávání výuka směřuje k tomu, aby si absolvent osvojil:

-          obecné základy fungování tržního mechanizmu,

-          základy technologie a organizace výrobních procesů v zemědělské výrobě a dokázal tyto poznatky využít k hodnocení výrobků při nákupu a prodeji,

-          znalosti zemědělské problematiky tak, že je dokáže aplikovat při řešení specifických úkolů, které vyplynou ze vztahů mezi zemědělskou podnikovou sférou a finančními institucemi a při řešení konkrétních problémů zemědělského podniku,

-          schopnost chápat příčiny a důsledky ekonomických jevů a procesů na základě znalostí základních ekonomických pojmů a souvislostí,

-          znalost základní problematiky marketingu a managementu,

-          podstatu a fungování finančního trhu,

-          účetnictví podniku, uměl vyhodnocovat získané informace a provádět ekonomické rozbory,

-          platnou daňovou soustavu a schopnost aplikace příslušných ustanovení daňových zákonů při řešení či kontrole konkrétních případů,

-          vyhotovování a stylizování obchodních dopisů včetně cizojazyčné korespondence,

-          vyhotovování základních statistických ukazatelů,

-          platný právní řád a schopnost pracovat s právními normami,

-          efektivní využívání moderní kancelářské a komunikační techniky, uživatelský přístup k počítačům, počítačovým sítím a internetu,

-          zásady bezpečnosti a hygieny práce a tvorby a ochrany životního prostředí,

-          zásady využívání a ochrany informačních technologií

2         Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Podnikání a služby jsou středoškolsky vzdělaní odborníci, znalí základní problematiky zemědělské výroby a jejich specifických zvláštností a základních ekonomických zákonitostí. To jim umožňuje vykonávat profese, v nichž se oba aspekty vzájemně prolínají. V ekonomických profesích jsou absolventi schopni respektovat specifické znaky zemědělské prvovýroby a uplatnit je při výkonu specializovaných funkcí v pojišťovnách, v bankovním sektoru, v katastrálních úřadech, v rámci zemědělské sféry v oblasti řízení podniku i vnitropodnikových útvarů.

Současně jsou absolventi připraveni na výkon různorodých činností, které souvisí s ekonomickou, obchodně podnikatelskou a administrativní praxí v zemědělských organizacích, jako jsou výrobní zemědělské podniky, družstva, zemědělská odbytová družstva, podniky zemědělských služeb (zásobování technikou, osivy apod.), lesní podniky, šlechtitelské stanice. Absolventi mohou nalézt uplatnění i v oblasti státní správy a samosprávy (odbory životního prostředí a zemědělství, Pozemkový fond, pozemkové úřady).

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.