MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 5. června 2003, čj. 20232/2003-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

64-41-M/001 Podnikání a služby

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník

A. Povinné

 

a) základní

115

Český jazyk a literatura

12

První cizí jazyk

12

Druhý cizí jazyk

8

Dějepis

3

Zeměpis

2

Občanská nauka

3

Matematika

10

Základy přírodních věd

4

Základy biologie a ekologie

2

Tělesná výchova

8

Ekonomika

10

Marketing a managament

3

Právo

3

Účetnictví

9

Statistika

2

Písemná a elektronická komunikace

8

Informační technologie

6

Základy zemědělské výroby

4

Praxe

6

b) výběrové a volitelné

9-17

 

 

Celkem hodin týdně

124-132

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

 1. Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení hodin do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán. Při jeho dopracování dodržuje zásady uvedené dále v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

 2. Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy povinných vyučovacích předmětů, které jsou součástí učebních dokumentů (případně učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole), vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku l. ročníku pro všechny čtyři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu (obecného) nebo podle doporučeného učebního plánu.

 3. Struktura výběrových a nepovinných vyučovacích předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce, potřeb regionů apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který tyto učební osnovy schvaluje.Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace základních předmětů.

 4.  Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, první a druhý cizí jazyk, matematika, tělesná výchova a ekonomika do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. minimálně 45 % za celé období přípravy.

 5. Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do čtyř ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících vyšší než 33 vyučovacích hodin.

 6. Všeobecně-vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro studijní obory. Učební osnovy všeobecně-vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy:

  Předmět

  Datum

  Číslo jednací

  český jazyk a literatura

  19.7.1999

  25625/99-22

  první cizí jazyk

  3.9.1999

  27669/99-22

  druhý cizí jazyk

  28.8.2002

  24938/2002-22

  dějepis

  14.6.1999

  23094/99-22

  zeměpis

  14.6.1999

  23093/99-22

  občanská nauka

  29.4.2002

  18396/2002-23

  matematika

  14.7.2000

  21307/2000-22

  základy přírodních věd

  25.7.2002

  23855/2002-23 (varianta B)

  tělesná výchova

  23.5.1996

  19891/96/50 alternativní učební osnova

 7. Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou vyučující provést v učebních osnovách úpravy učiva, které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

 8. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

 9.  Při organizování sportovně-turistického kursu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT.

 10. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

 11. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

 12. Vyučovací předmět praxe může být zařazován pravidelně v týdenních hodinách, nebo souvisle po dnech (1 hodina týdně je rovna 1 týdnu praxe za školní rok).

 13. Délka školního roku je v 1. až 3. ročníku 40 týdnů, ve 4. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 3. ročníku na 33 týdny, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

31

31

27

26

115

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

2

2

2

2

8

Dějepis

2

1

-

-

3

Zeměpis

2

 

-

-

2

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Matematika

3

2

2

3

10

Základy přírodních věd

2

2

-

-

4

Základy biologie a ekologie

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

2

3

2

3

10

Marketing a managament

-

2

1

-

3

Právo

-

-

2

1

3

Účetnictví

2

2

2

3

9

Statistika

-

-

-

2

2

Písemná a elektronická komunikace

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

1

1

6

Základy zemědělské výroby

-

2

2

-

4

Praxe

2

2

2

-

6

b) výběrové a volitelné

2

2

6

7

17

 

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

 1. Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (obecnému). Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na stranách 12 - 13.

 2. Tabulka “Přehled využití vyučovací doby (počet týdnů)” uvedená k učebnímu plánu (obecnému) je platná i pro tento učební plán.

 

 

obecný UČEBNÍ PLÁN

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné

 

a) základní

68

Český jazyk a literatura

10

První cizí jazyk

8

Druhý cizí jazyk

4

Dějepis

2

Zeměpis

1

Občanská nauka

2

Matematika

7

Základy přírodních věd

2

Základy biologie a ekologie

1

Ekonomika

8

Marketing a managament

2

Právo

2

Účetnictví

7

Statistika

1

Písemná a elektronická komunikace

4

Informační technologie

4

Základy zemědělské výroby

3

b) výběrové a volitelné

7

 

 

Celkem hodin týdně

75

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

 1. Učební plán (obecný) večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný.

 2. Škola dopracuje učební plán (obecný) pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin.

 3. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

 4. Délka školního roku je v 1. až 4. ročníku 40 týdnů, v 5. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 4. ročníku na 33 týdny, v 5. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba je rezerva.

 5. Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz. s. 12 – 13, mimo poznámek 5, 9, 12 a 13.

 

 

obecný UČEBNÍ PLÁN

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních konzultačních hodin za studium

A. Povinné

 

a) základní

1000

Český jazyk a literatura

140

První cizí jazyk

150

Druhý cizí jazyk

60

Dějepis

20

Zeměpis

10

Občanská nauka

30

Matematika

100

Základy přírodních věd

20

Základy biologie a ekologie

10

Ekonomika

120

Marketing a managament

30

Právo

30

Účetnictví

100

Statistika

20

Písemná a elektronická komunikace

60

Informační technologie

60

Základy zemědělské výroby

40

b) výběrové a volitelné

80

 

 

Celkem hodin týdně

1080

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

 1. Učební plán (obecný) dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný.

 2. Škola dopracuje učební plán (obecný) pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětu je v 1. až 4. ročníku 220 hodin, v 5. ročníku 200 hodin a je uvedena jako maximální.

 3. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

 4. Počet konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

 5. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

 6. Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebním plánu denního studia, viz. s. 12 - 13, mimo poznámek 5, 9, 12 a 13.