CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/022 Management potravinářských výrob

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium 

 

Charakteristika obsahu vzdělání

Obsah studia tvoří čtyři skupiny vyučovacích předmětů.

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalosti žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků. S ohledem na uplatnění absolventů je v českém jazyce a literatuře kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností a dovedností správného písemného projevu. Žáci si osvojí alespoň jeden cizí jazyk nejen pro potřebu běžné komunikace, ale i dorozumívání se zahraničními spolupracovníky. Při volbě v oblasti přírodovědných předmětů se vychází z charakteru profilujících předmětů. Konstrukce učebního plánu umožňuje kromě shora uvedeného zařadit výběrové i další předměty, zejména druhý cizí jazyk.

Druhou skupinu tvoří odborné povinné předměty administrativně technického charakteru. Žáci v nich získávají poznatky z oblasti ekonomiky, práva a vědomosti a dovednosti, potřebné k vedení účetnictví, zpracování obchodní korespondence a hospodářských písemností, obsluhy reprografické, spojové, výpočetní a další kancelářské techniky a naučí se psát na mechanických, elektrických i elektronických psacích strojích. Tuto skupinu lze dále rozšířit zařazením vhodných předmětů (např. speciální technologie, analýza potravin, mikrobiologie potravin, marketing a management) do bloku odborných předmětů výběrových. Jejich výběr vychází ze směrování obsahu přípravy a ze zájmu žáků.

Třetí skupinu tvoří odborné předměty profilující a předmět praxe. Obsah těchto předmětů je orientován do odvětví, ve kterém se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, kteří však budou (v souladu s profilem absolventa oboru) vykonávat nikoli technické, ale obchodně podnikatelské činnosti.

Cílem profilujících předmětů a praxe je poskytnout žákům základní vědomosti všech oblastí technologických procesů, kterými se zpracovávají zemědělské produkty na potravinářské výrobky. Proto je obsah profilujících předmětů zaměřen např. na potravinářské technologie, mikrobiologii, analytickou chemii a základy techniky. Vyučovací předmět praxe pak doplňuje a integruje poznatky, které žáci nabyli v teoretických předmětech. V něm se žáci seznámí s reálným prostředím typických pracovišť a provozů potravinářských výrob vykonáváním vybraných činností, popř. exkurzemi do potravinářských závodů u nás i v zahraničí. Cílem předmětu praxe však není (na rozdíl od odborného výcviku v učebních a studijních oborech SOU) získání příslušných profesních dovedností.

Čtvrtou skupinu tvoří nepovinné vyučovací předměty, které mají vhodně doplňovat povinné vyučovací předměty a přispívat k prohloubení vědomostí a dovedností žáků

 

Zdravotní požadavky

Studijní obor je určen pro hochy a dívky, kteří splňují zdravotní požadavky pro příslušné odvětví a zaměření, pro které připravuje.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a ochrany životního prostředí, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s předepsanými pracovními postupy

b)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

d)      vykonávání stanoveného dozoru.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru jsou připraveni k provádění různorodých činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí na úrovni podniků (soukromých, obchodních nebo akciových společností,l družstev a podniků dalších právních forem) i ve vnitropodnikových útvarech.

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium.