PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/022 Management potravinářských výrob

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen samostatného zabezpečování odborných správních a ekonomických agend a jejich aplikace v odvětví potravinářského průmyslu, do kterého byl směrován obsah jeho přípravy v bloku profilujících předmětů.

V uvedených oblastech je absolvent schopen provádět dílčí ekonomické rozbory, sledovat vývoj nákladů a výdajů, nákupu a prodeje, skladových zásob apod. a navrhovat účinná ekonomická a organizační opatření k zabezpečení jejich žádoucího vývoje. Je schopen samostatně připravovat podklady pro obchodní jednání, např. pro nákup a prodej zboží, pro uzavírání či vypovídání hospodářských smluv apod., na základě těchto podkladů realizovat obchodní jednání s tuzemskými i zahraničními partnery a podle výsledků jednání připravit návrhy pro potřebná výrobní, organizační a ekonomická opatření ve vlastním podniku.

Pro zvládnutí uvedených činností je absolvent vybaven znalostmi principů tržního hospodářství, znalostí zákonů a dalších právních norem a zvyklostí především v oblasti živnostensko podnikatelské a obchodní. Je schopen vhodným způsobem získávat, analyzovat a využívat informace, potřebné pro svou činnost, a to zejména ekonomické, související s příslušným odvětvím. Pro schopnost hodnocení těchto informací má potřebný přehled v oblasti odpovídající profilujícím předmětům.

Umí se správně a vhodně vyjadřovat v běžných situacích, ovládá základní prostředky sdělovacího, odborného (s přihlédnutím ke specifice příslušného odvětví) a administrativního stylu a v jejich rámci je schopen ústně i písemně komunikovat.

K podpoře veškerých uvedených činností dovede využívat prostředků výpočetní techniky a jejich programového vybavení, běžných kancelářských strojů, reprografické a telekomunikační techniky. Absolvent se dokáže v běžných situacích pracovního, odborného (v odvětví potravinářského průmyslu) a společenského styku vyjadřovat v jednom cizím jazyku. Při jednání s obchodními partnery, spolupracovníky i podřízenými uplatňuje pravidla společenského chování, ovládá a uplatňuje pravidla týmové práce.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent po příslušné praxi dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úkoly, spojené s činností firmy, např. zabezpečovat složitější účetní agendy, podílet se na cenové tvorbě, poradenských a rozborových činnostech apod. Měl by být schopen na velmi dobré úrovni komunikovat s obchodními partnery domácími i zahraničními a úspěšně všestranně reprezentovat firmu. Měl by být připraven úspěšně řídit menší tým spolupracovníků.

V zaměření manažer se vhodnou volbou výběrových předmětů, využitím možností volby hodinových dotací ve stanovených mezích u povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a vhodnou orientací obsahu či zvýrazněním odpovídajících tematických celků orientuje příprava výrazněji k výkonu činností zaměřených na problematiku řízení firmy.

Při případném ukončení studia po absolvování třetího ročníku a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen vykonávání hospodářsko-správních a ekonomických prací, zabezpečování dílčích agend a jejich aplikování v odvětví, do kterého byl směrován obsah jeho přípravy v bloku profilujících předmětů. V uvedených oblastech je absolvent schopen administrativně a účetnicky vybavovat zakázky, zabezpečovat služby, prodej zboží apod. podle objednávek odběratelů, zpracovávat obchodní korespondenci a hospodářské písemnosti, vést podvojné i jednoduché účetnictví, provádět pokladní manipulace s peněžní hotovostí apod.

Pro zvládnutí uvedených činností je absolvent vybaven znalostmi základních principů tržního hospodářství a znalostí základních právních předpisů, využívaných v oblasti podnikání. Je schopen pracovat se základními ekonomickými informacemi a orientovat se v základních informacích z odvětví odpovídajícímu směrování profilujícími předměty. Ovládá základní prostředky sdělovacího, odborného (z odvětví potravinářského průmyslu) a administrativního stylu a v jejich rámci je schopen ústně i písemně komunikovat na přiměřené úrovni.

K podpoře veškerých uvedených činností dovede využívat prostředků výpočetní techniky a jejich standardního programového vybavení, běžných kancelářských strojů, reprografické a telekomunikační techniky.

Při případném ukončení studia po absolvování druhého ročníku a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen vykonávat opakované, kontrolovatelné administrativní, administrativně technické a provozně manipulační činnosti, vyřizovat samostatně jednoduchou administrativní agendu a korespondenci (složitější podle pokynů nadřízeného) a vést jednoduché účetnictví.

K podpoře uvedených činností dovede absolvent využívat textového editoru na osobním počítači, ovládá psaní strojem a dovede využívat běžných kancelářských strojů, reprografické a telekomunikační techniky.

 

Konkretizovaný profil absolventa ve vazbě na odborné předměty profilující

 Absolvent se ve vazbě na odborné předměty profilující a výběrové vyznačuje zejména:

-        znalostmi o hlavních surovinách a pomocných látkách používaných ve výrobě

-        znalostmi o zásadních technologických postupech ve všech výrobních fázích, provádí technologické výpočty a rozbory

-        přiměřenými vědomostmi a dovednostmi nezbytnými pro posuzování efektivnosti provozu a pro řízení jakosti produktu

-        dovednostmi posoudit efektivitu technologického procesu a na základě závěrů provádět operativní zásahy do výroby

-        schopnostmi kvalifikovaně rozhodovat o výrobních procesech s vědomím ekonomických i technologických dopadů

-        dovednostmi a znalostmi z oblasti mikrobiologie, fyzikální chemie, analytické chemie, zaměřené na kontrolní metody, používané při jednotlivých potravinářských výrobách

-        vědomostmi o funkčních principech potravinářských zařízení a strojů, jejich zařazení do technologických linek, možnostech automatizovaného řízení strojů a výrobních zařízení

-        schopnostmi vést samostatně základní provozní dokumentaci, řídit technologický proces a práci přípravných a pomocných provozů, řídit menší pracovní kolektivy ve výrobě

-        základními vědomostmi o bezpečnosti a hygieně práce a ochraně zdraví při práci

-        vědomostmi z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k potravinářských výrobám

-        vědomostmi z oblasti managementu, marketingu a orientací v nových metodách organizace a řízení výroby.