MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

souhlasí s konkretizovaným učebním plánem studijního oboru 29-98-6/01 Management potravinářských výrob

dne 24. 8. 1995, čj. 20884/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

pro Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Bzenci, Těmická 1296

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

64-42-M/022(29-98-6/01) Management potravinářských výrob

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

4(1)

3

2

2

11(1)

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

3(1)

-

-

-

3(1)

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

19(2)

11

10

11

51(2)

p o v i n n é

 

 

 

 

 

  Podniková ekonomika

2

2

2

2

8

Technika administrativy

3

-

-

-

3

Obchodní korespondence

-

1

1

-

2

Výpočetní technika

2(2)

2(2)

2(2)2

-

6(6)

Účetnictví

-

2

2(1)

1(1)

5(2)

Právní nauka

-

-

2

-

2

Aplikovaná psychologie

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

p r o f i l u j í c í

 

 

 

 

 

Organická a fyzikální chemie

-

2

2(1)

-

4(1)

Analytická chemie

-

3(2)

3(2)

-

6(4)

Mikrobiologie

3(1)

2(1)

2(1)

-

7(3)

Potravinářské technologie

2

3

-

-

5

Základy techniky

2(1)

2(1)

-

-

4(2)

Praxe

-

3(3)

3(3)

3(3)

9(9)

 

 

 

 

 

 

v ý b ě r o v é

 

 

 

 

 

Speciální technologie

-

-

4

5

9

Analýza potravin

-

-

-

4(3)

4(3)

Mikrobiologie potravin

-

-

-

3(2)

3(2)

Marketing a management

-

-

-

2

2

Celkem maximálně

33(6)

33(9)

33(10)

33(9)

132(34)

 

 

 

 

 

 

C. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu

1.      Název oboru a číselný kód doplnil ředitel školy v souladu s charakterem profilujících předmětů a s oblastí, do které je odborná příprava směrována. První dvojčíslí kódu vyjadřuje skupinu studijních oborů (viz oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách ve znění pozdějších předpisů) a odpovídá profesní oblasti, do které je příprava směrována strukturou profilujících předmětů. Druhé dvojčíslí je pro všechny studijní obory „Management …“ číslo „98“: 29-98-6/.. Management potravinářských výrob.

2.      Předměty přírodovědné (fyzika, chemie) určil podle charakteru profilujících předmětů ředitel školy.

3.      Profilující předměty a jejich obsah určila škola s ohledem na záměr směrovat přípravu žáků do oblasti potravinářského průmyslu, v němž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů. Ve vztahu k profilujícím předmětům je zaměřen i obsah předmětu praxe nebo jeho části.

4.      V rámci předmětu praxe lze, pokud jsou vytvořeny podmínky pro efektivní průběh, začlenit v každém roce přípravy 2 týdny odborné praxe na reálných pracovištích. Také lze celý předmět praxe uskutečnit ve formě souvislých týdenních cyklů, a to i sloučených do delších celků. Denní délka praxe v tomto případě činí u žáků 2. až 4. roč. 7 hodin.

5.      Struktura výběrových předmětů, jejich rozsah i obsah je v pravomoci ředitele školy. Totéž platí i pro předměty nepovinné.

6.      Po určení hodinové dotace jednotlivých předmětů je nutno posoudit i potřebu přesunu některých částí učiva mezi ročníky.

7.      Příklady výběrových odborných předmětů: speciální technologie, analýza potravin, mikrobiologie potravin, marketing a management.