CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 64-42-M/xxx Management .... (doplní škola podle převodníku JKOV - KKOV v souladu s profilací oboru)

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium 

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

            Vzdělávací program studijního oboru je koncipován tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného vzdělávání a odborné vzdělání v oblasti ekonomické i technické (resp. obchodní) na 3. úrovni. Cílem je, aby vzdělávací program připravoval flexibilní a adaptabilní pracovníky seznámené s profesní problematikou určitého odvětví či oboru tak, aby mohli vykonávat odpovídající  základní ekonomické, obchodní a administrativní činnosti, kteří se budou vyznačovat přiměřenou úrovní znalostí z oblasti konkrétního odvětví nebo oboru národního hospodářství. Podstatná je i obecná příprava v oblasti přenositelných klíčových dovedností, umožňující další vzdělávání jak ve školské sféře, tak v různých specializačních či rekvalifikačních kurzech.

            Vzdělávací obsah lze rozdělit do tří složek. První složkou je složka všeobecného vzdělávání, která je vymezena v podobě šesti obsahových okruhů (viz dále).

            Druhou složkou je odborné vzdělávání, které má dva základy kombinující podnikatelskou přípravu s profesní přípravou technického nebo obchodního charakteru.

            Třetí složku vzdělávacího obsahu studijního oboru tvoří klíčové dovednosti, jež představují obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v občanském i pracovním životě.

 

Charakteristika obsahových složek

Všeobecné vzdělávání

            Všeobecné vzdělávání ve svých jednotlivých složkách naplňuje cíle profilu absolventa jak s ohledem na předpokládanou úroveň vzdělání, tak na odbornou profilaci. Obsah vzdělávacího programu vychází ve složce všeobecně vzdělávací ze základního kurikula (standardu) a obsahuje následující základní okruhy vzdělání:

·      jazykové vzdělávání, které zahrnuje jednak výuku českého jazyka, jednak studium dvou cizích jazyků. Ve výuce českého jazyka se rozvíjejí dovednosti žáků kultivovaně ústně a písemně se vyjadřovat. Studium jazyků navazuje na výuku na základní škole. V prvním cizím jazyce žáci pokračují ve studiu ze základní školy, ve druhém cizím jazyce jsou zpravidla začátečníky.

·      společenskovědní vzdělávání obsahující vybrané učivo z psychologie osobnosti, sociální psychologie, sociologie, politologie, historie, zeměpisu, etiky, práva a filosofie. Základním cílem však není vybavit žáka množstvím poznatků, nýbrž rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci, usnadnit mu pochopení sebe sama i druhých lidí, chápat a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti.

·      matematické vzdělávání, které vede žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě a společnosti a rozvíjí jejich logické myšlení. Matematické vzdělávání žáky vybavuje poznatky, jež jsou potřebné pro chápání ekonomických jevů a závislostí, pro uplatnění v praxi i pro další vzdělávání.

·      přírodovědné vzdělávání zahrnující vybrané poznatky z fyziky, chemie a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější fyzikální a chemické děje a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě i v každodenním životě. Žáci si prohlubují ekologické vědomí důležité pro formování citlivého vztahu člověka k životnímu prostředí.

·      estetické vzdělávání rozvíjející estetické cítění žáků, které vychovává k citlivému vztahu ke kulturním hodnotám společnosti a životnímu prostředí. Ve studijním oboru se na formování estetického cítění a vzdělávání žáků podílí zejména literární vzdělávání. Vede
k rozvoji čtenářské výchovy a k pochopení uměleckého a filosoficko-etického přínosu starší i moderní literatury.

·      tělesná kultura přispívá k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním zdraví, rozvojem pohybových schopností a dovedností. Vedle systému tělesných cvičení rozvíjejících fyzické dispozice si žáci osvojují vědomosti a dovednosti  z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy.

 

Klíčové dovednosti

V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny žákovy dovednosti související s jeho přípravou na pracovní, osobní a společenský život. S ohledem na budoucí pracovní uplatnění absolventů je pozornost věnována zejména:

·      prezentaci osobních i pracovních záležitostí písemnou i ústní formou posluchačům
ve svém okolí,

·      čitelnému a přesnému zpracování písemností,

·      přijímání osobní odpovědnosti za plnění úkolů,

·      volbě postupů vhodných k objasnění a řešení zadaných problémů či problémových situací,

·      praktickému využívání matematických metod při řešení konkrétních příkladů a problémů a přesnému komplexnímu zaznamenávání a vedení číselných údajů, 

·      vytváření uceleného přehledu o zdrojích informací, jejich účelu a vhodném způsobu jejich využívání a uchovávání,

·      bezproblémové práci s počítačem a jeho periferními zařízeními,

·      přivykání na samostatnou i týmovou práci.

 

Odborné vzdělávání

            Odborné vzdělávání tvoří dvě vzájemně propojené složky - ekonomická a profesní.   Ekonomická složka vzdělávání vychází ze základního kurikula směru ekonomika, administrativa, podnikání  a její cíle a obsah jsou explicitně stanoveny v učebních dokumentech. Druhou část odborného vzdělávání tvoří učivo vztahující se ke konkrétnímu odvětví popř. oboru národního hospodářství. Tuto část výchovně vzdělávacích cílů a obsahu zformuluje a začlení do všech částí učebních dokumentů škola.

  

            Odborné vzdělávání studijního oboru vychází ze standardu odborného vzdělávání směru ekonomika, administrativa, podnikání pro 3. úroveň a je následně charakterizováno
v pěti obsahových okruzích, do kterých patří:

·      ústní a písemná komunikace, která vede k rozvíjení vyjadřovacích schopností žáků v mateřském a cizím jazyce a pěstování kultivovaného ústního projevu pro jednání se spolupracovníky a s tuzemskými i zahraničními obchodními partnery. Žáci rozvíjejí schopnosti písemné komunikace, učí se stylizovat obchodní dopisy a další písemnosti včetně cizojazyčné korespondence a správně je vyhotovovat s využitím textových editorů počítače.

·      technika administrativy, zaměřena na získávání dovednosti přesného psaní desetiprstovou hmatovou metodou na klávesnici počítače, popř. psacího stroje. Žáci se rovněž učí vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě a pracovat s prostředky dokladové, evidenční a reprografické techniky.

·      ekonomika podniku zaměřená na pochopení principů fungování tržní ekonomiky, a to zejména na úrovni podniků. Žáci získávají znalosti ekonomicko právního charakteru nezbytné pro podnikání v odvětví odborné profilace studijního oboru.

·      účetnictví a finance, kde si žáci osvojují dovednost pořizovat a zpracovávat účetní doklady, učí se pracovat v systému finančního a manažerského účetnictví a provádět účetní uzávěrku.

·      právo, směřující k utváření právního vědomí žáků nezbytného pro výkon základních ekonomických a obchodních činností. Učivo se soustřeďuje zejména na právo pracovní, obchodní, živnostenské a občanské.

 

Část odborného vzdělávání vyplývající z profilace studijního oboru zahrnuje základní vzdělávací cíle a obsahové okruhy z konkrétního odvětví příp. oboru národního hospodářství v souladu s názvem studijního oboru a profilem absolventa. Při její konkretizaci v profilujících předmětech se dílčím způsobem vychází z cílů a obsahových okruhů obsažených ve Standardu středoškolského odborného vzdělávání příslušného směru vzdělání. Cílem vzdělávání v profesní složce, která je zahrnuta v profilujících předmětech a v části předmětu praxe, je poskytnout žákům  vědomosti a dovednosti o výrobních a obslužných činnostech příslušného odvětví či oboru, o jejich rozsahu a možnostech. Obsah profilujících předmětů je zaměřen zejména na :

·      základy technické komunikace, používané v příslušném odvětví či oboru, vč. grafických  či jiných způsobů komunikace. Žáci získávají dovednosti bez problémů porozumět požadavkům a potřebám profesních pracovníků oboru, vyjádřených způsobem v odvětví běžným, vč. porozumění technické dokumentaci,

·      používané materiály, jejich vlastnosti, vhodnost použití a uplatnění, hodnocení zpracovatelnosti, kvality a možností záměny v relaci s ekonomickými parametry výroby, 

·      technologie používané v odvětví či oboru, porozumění jejich podstatě a vhodnosti využití s ohledem na dosažení konkurenceschopnosti výrobků i podniku. Žáci absolvují základní práce v jednotlivých technologiích, aby jednotlivé technologie prakticky poznali a dovedli odlišit jejich použití na jednotlivých výrobcích, zejména v pohledu relace kvality a nákladů na výrobu,

·      problematiku řízení jakosti, racionalizace výroby a její efektivnost a hospodárnost,

·      další vědomosti a dovednosti související s předpokládaným budoucím uplatněním v obchodních činnostech nebo při zajišťování služeb.

 

Významnou součást odborné složky vzdělávání tvoří odborná praxe, která probíhá v reálných pracovištích podniků příslušného odvětví nebo oboru v souladu s odbornou profilací studijního oboru. Cílem praxe je, aby žáci projevili schopnosti uplatnit znalosti osvojené ve škole a aby se bezprostředně seznámili s pracovními a osobnostními požadavky svého potencionálního zaměstnavatele. Během praxe se žáci seznamují v praktických činnostech s technologiemi a materiály používanými v odvětví, poznávají reálný průběh výrobních procesů i ekonomických, obchodních a administrativních agend podniku a pod odborným vedením vykonávají činnosti, jež jsou náplní těchto agend.

 

Organizace výuky

            Studium je organizováno jako čtyřleté denní pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Součástí studia je odborná praxe v rozsahu nejméně  9 týdenních vyučovacích hodin za studium a dvou souvislých týdnů v každém ročníku. Praxe v rámci souvislých týdnů se realizuje na pracovištích podniků příslušného odvětví nebo oboru (s výjimkou ročníku, ve kterém může být plněna v rámci fiktivní firmy).

 

Metodické přístupy

            Pojetí výuky vychází jak z výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů daných pro 3. vzdělávací úroveň a příslušný směr vzdělávání Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tak z cílů definovaných v profilu absolventa vzdělávacího programu. Je orientováno zejména na:

·      vhodnou motivaci žáka vedoucí k zájmu o probírané učivo,

·      zdůraznění výběru učiva, které odpovídá praktickým potřebám v osobním i profesním životě,

·      upřednostňování aktivizujících metod práce žáka, přičemž důraz je kladen na intelektuální dovednosti žáka, na ovlivňování jeho postojů,

·      vhodný výběr příkladů s ohledem na žákovy životní zkušenosti, což je předpokladem lepšího porozumění probírané problematice,

·      důslednou zpětnou vazbu ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech, tedy neustálé sledování míry naplňování stanovených cílů.

Specifikou osvojování učiva v  odborné složce vzdělávání je propojení technických a ekonomických přístupů, směřující k celistvému chápání podnikatelských a výrobních procesů. Ve výuce nelze oba přístupy oddělovat, protože pouze spojením obou lze u žáků dosáhnout žádoucího rozvoje profesních dovedností a postojů a přispět i k formování jejich osobnosti.

Výchovně vzdělávací cíle klíčových dovedností jsou od počátku přípravy aplikovány v jednotlivých předmětech především formou diskusních metod, řešením problémových příkladů a situací, metodou řešení konfliktních a mezních situací, inscenačními metodami apod. Vhodným způsobem realizace klíčových dovedností je především projektové vyučování, které spočívá v zadávání a řešení komplexních praktických úkolů - žákovských projektů, které integrují dílčí složky obsahu vzdělávacího programu. V jejich rámci mohou být navozovány přímé podmínky pro aktivní a intenzivní práci žáků, jako jsou např.: vědomí cíle společné činnosti učitele a žáků, zdůraznění motivačních předpokladů vyučování řešením praktických úkolů, navozováním problémových situací apod.