PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 64-42-M/xxx Management ....  (doplní škola podle převodníku JKOV - KKOV v souladu s profilací oboru)

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

Výsledky vzdělávání: 

Obecná část

            Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen samostatně a se znalostí příslušných technologických procesů zabezpečovat základní ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání. Absolvent má předpoklady k tomu, aby prováděl příslušné ekonomické, obchodní a administrativní činnosti se znalostí charakteru a podmínek konkrétního odvětví národního hospodářství (např. strojírenství, stavebnictví, textil ap.), odpovídajícího profilaci vzdělávacího programu.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

            Absolvent chápe význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovede se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, umí uplatňovat společenskou a řečovou etiketu. Umí získávat a podávat potřebné informace a je schopen se vyjadřovat o běžných věcech, kulturních zážitcích i o odborné problematice výstižně a logicky a s využitím příslušných stylistických postupů.

            Má všeobecný kulturní rozhled. Chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, zná cenu kulturních památek a je schopen se podílet na ochraně kulturních hodnot. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení. Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem. Dovede si vybírat druhy a žánry umění a je tolerantní ke vkusu druhých. Poznáváním konkrétních uměleckých děl i vlastní aktivní činností se rozvíjí estetické cítění žáka, jeho obraznost a tvořivé myšlení.

Ve dvou cizích jazycích dovede pohotově reagovat v rozhovorech o věcech denního života, ovládá potřebnou odbornou terminologii a umí využívat cizích jazyků nejen jako prostředků komunikace a poznávání jiných národů, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a k výkonu povolání.

            Vzdělávání absolventa směřovalo k tomu, aby byla pozitivně ovlivňována jeho hodnotová orientace ve smyslu všeobecné kultivace jeho osobnosti i odpovědného humánního jednání. Byl vzděláván tak, aby si byl vědom svých lidských práv, respektoval práva jiných lidí a nacházel v životních situacích správnou míru snášenlivosti a tolerance. Ve společenskovědní složce vzdělávání žák poznal, jak se historickým vývojem vytvořila soudobá podoba světa, v němž žije. Ví, jaké jsou základní principy demokracie a uvědomuje si nezbytnost občanské aktivity pro to, aby demokracie dobře fungovala. Jeho vzdělávání si kladlo za cíl vychovat ho jako čestného, kritického a uvážlivého občana, který se dovede postarat o sebe a svou rodinu a v případě potřeby je ochoten bránit svůj stát a svobodu.

            Absolvent má matematické poznatky na úrovni potřebné k úspěšnému řešení praktických problémů ve své profesi i v běžných situacích. Je připraven přistupovat metodicky k různým druhům problémů, umí je vyhodnotit a k jejich vyřešení použít vhodné matematické poznatky a postupy. Umí odhadnout předpokládané výsledky, ověřovat reálnost získaných výsledků i zdůvodnit zvolené způsoby řešení. Je schopen se přesně vyjadřovat, používat matematickou symboliku i další prostředky komunikace (grafy, diagramy, tabulky, modely...).

            Absolvent rozumí přírodním zákonům a jevům, ovládá základní přírodovědné metody práce (experiment, pozorování...), umí zacházet s přístroji i materiály. Je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě a chápe důsledky aplikací fyziky a chemie. Byl vzděláván tak, aby rozuměl vlivu přírodního prostředí i důsledkům rozvoje vědy a techniky na život lidí, rozhodoval se a jednal v zájmu ochrany životního prostředí.

            V rámci tělesné výchovy docházelo nejen k formování a zdokonalovaní tělesného a pohybového vývoje absolventa, ale i k usměrňování duševního a mravního rozvoje jeho osobnosti. Absolvent byl poučen o dopadech nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků. Výuka byla vedena tak, aby si absolvent vážil zdraví a snažil se své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat.

 

Klíčové dovednosti

Absolvent umí kvantitativně řešit komplexnější praktické úkoly a situace, ke kterým běžně dochází v oblasti jeho profese i mimopracovním životě, umí vytypovat spočitatelné a změřitelné prvky reality a přitom přímo aplikovat vědomosti z oblasti matematiky a dalších přírodních věd. Dovede z běžných i profesně specifických kvantitativních metod zvolit ty, které jsou vhodné pro řešení jednotlivých složek praktické situace, správně provádět příslušné matematické operace a z dosažených dílčích výsledků utvořit o situaci celkový přehled. Je schopen využívat, příp. vytvářet grafické znázornění, pokud to napomůže řešení situace nebo úkolu.

Má ucelený přehled o informačních zdrojích poskytujících informace potřebné pro výkon jeho povolání a trvalý přehled o vývoji v rámci profese; umí posoudit přínos jednotlivých informací pro svoji práci i mimopracovní život, vybírat informace potřebné vzhledem k situaci, v níž budou využity, a správně je zaznamenávat a uchovávat. Umí informace zpracovávat pro sebe i pro ostatní uživatele a předkládat je způsobem vhodným vzhledem k jejich dalšímu využití. Rovněž ovládá práci s osobním počítačem, využívá některý z běžně používaných textových editorů a aplikační programy, které jsou běžné v jeho profesní oblasti.

Absolvent si uvědomuje nedostatky i úspěchy ve svých pracovních výkonech, podílí se na odstraňování chyb a stanovuje si perspektivy směřující ke zdokonalení své činnosti. Umí spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami a přijímat odpovědnost za splnění úkolů; umí vést menší pracovní tým a přiměřeně posuzovat kompetence svých spolupracovníků ke splnění jednotlivých dílčích úkolů. Je schopen předložit vlastní návrhy na rozdělení společné práce, podílet se na stanovení pracovních metod a vést kolektiv k jejich dodržování; za vhodných pracovních podmínek je schopen nést za dosažení kolektivního cíle osobní odpovědnost.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

            Absolvent rozumí obsahu základních ekonomických pojmů a umí je aktivně používat. Chápe principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání. Zná právní formy podniků a dovede těchto znalostí využít při volbě právní formy a při zakládání živnosti aobchodních společností.

            Zná obsah činností při zajišťování podnikových faktorů, tj. zásobování, investiční činnost a personální činnost. Umí charakterizovat suroviny a materiály z hlediska potřeb příslušného odvětví nebo oboru. Zná způsoby pořizování investičního majetku. Umí správně postupovat v základních pracovně právních vztazích. Zná obsah hlavní činnosti podniků příslušného odvětví nebo oboru, zná základní problémy optimalizace hlavní činnosti, její organizaci a řízení.

            Rozumí podstatě marketingové podnikatelské koncepce a provádí základní analýzu postavení výrobku na trhu. Chápe roli podnikového managementu v procesu řízení a zná obsah manažerských činností. Umí uzavírat kontrakty s dodavateli i odběrateli a zabezpečit tyto vztahy potřebnou dokumentací.

            Absolvent dovede pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním a manažerském účetnictví. Z účetních výkazů podniku zjišťuje informace o struktuře majetku a jeho zdrojů, o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku.

            Chápe ekonomickou podstatu mzdy, daní, zdravotního a sociálního pojištění a umí provádět výpočty mzdy, daně z příjmu a pojistného.

            Dovede psát desetiprstovou hmatovou metodou v textovém editoru počítače. Umí stylizovat obchodní dopisy včetně cizojazyčných. Dovede vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě.

            Při své práci aktivně a účelně využívá výpočetní techniku. Je schopen pracovat se standardním a aplikačním vybavením počítače. Ovládá práci s kancelářskou technikou (kopírovací stroje, fax, záznamník).

            Absolvent si osvojil zásady organizace práce na pracovišti, dovede pracovat v týmu a řídit menší kolektiv pracovníků. Je schopen doplňovat své odborné vzdělání s ohledem na změny v ekonomické praxi, je adaptabilní vzhledem k měnícím se požadavkům trhu práce.

Absolvent má znalosti z psychologie prodeje a umí je využívat v praxi. Je schopen vést jednání s obchodními partnery jak v ekonomické, tak v profesní oblasti a úspěšně reprezentovat firmu. Absolvent ovládá základy technické komunikace používané v příslušném odvětví a rozumí v ní vyjadřovaným požadavkům profesních pracovníků oboru.

Absolvent zná materiály a výrobky používané v profesích příslušných oboru vzdělání, ví o vhodnosti jejich použití a uplatnění, hodnocení a kvalitě i o ekonomických relacích jejich využívání.

Zná i po praktické stránce technologie využívané v odvětví, zejména z hlediska jejich vhodnosti a možnosti použití s ohledem na kvalitu a cenu výrobku, dovede posoudit a bezpečně identifikovat z tohoto hlediska výrobky či polotovary, které jsou předmětem nákupu či prodeje.

Absolvent zná základní právní normy, dovede s nimi pracovat a využívat je
v budoucím povolání.

Dobře se orientuje v problematice zajišťování jakosti, efektivnosti a hospodárnosti  výroby, má i další vědomosti a dovednosti potřebné pro obchodní činnosti a pro zajišťování informací a služeb.

 

V souvislosti s obsahem a koncepcí profilujících předmětů škola doplní další odborné vědomosti a dovednosti absolventa.

 

Možnosti uplatnění absolventů

            Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména v těch, které působí v odvětví odborné profilace studijního oboru. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména v menších a středních podnicích jako asistenti marketingu, obchodní zástupci, referenti nákupu a odbytu administrativní pracovníci, organizační pracovníci apod., mají vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání v odvětví, do kterého je jejich příprava zaměřena. Absolventi oboru jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech ekonomického charakteru a v oborech korespondujících s profesním zaměřením přípravy v oboru.