MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. června 2004, čj. 19 277/2004-23 , s platností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

obecný UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/... Management ...

 

 

 

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

124-132

Český jazyk a literatura

10

První cizí jazyk

12

Druhý cizí jazyk

8

Matematika

10

Dějepis

3

Občanská nauka

3

Základy přírodních věd

4

Tělesná výchova

8

Disponibilní hodiny všeobecně vzdělávacích předmětů

max. 7

Výpočetní technika

4

Obchodní korespondence

4

Podniková ekonomika

4

Účetnictví

4

Management

2

Marketing

2

Psychologie prodeje

2

Právo

2

Praxe

9

Disponibilní hodiny odborných předmětů a učební praxe

max. 8

Profilující předměty

22-26

 

 

Celkem hodin týdně

124-132

B. Nepovinné

 


Poznámky:

1.      Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení hodin do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si jej buď dopracuje nebo převezme doporučený učební plán. Při jeho dopracování dodržuje zásady uvedené dále v poznámkách.

2.      Kód a název studijního oboru doplní ředitel školy v souladu s odbornou profilací a v souladu s vyhláškou č.144/2003 Sb ze dne 22. května 2003., kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách ve znění pozdějších předpisů.

3.      Do všeobecně vzdělávacích předmětů může ředitel školy zařadit předmět zeměpis a rozhodnout o jeho hodinové dotaci.

4.      Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy povinných vyučovacích předmětů, které jsou součástí učebních dokumentů (případně učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole), vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku l. ročníku pro všechny čtyři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu (obecného) nebo podle doporučeného učebního plánu.

5.      Struktura nepovinných vyučovacích předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce, potřeb regionů apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který tyto učební osnovy schvaluje.

6.      Vyučovací hodiny pro profilující předměty nelze využít k posílení hodinové dotace ekonomických předmětů.

7.      Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, první a druhý cizí jazyk, matematika a tělesná výchova do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. minimálně 45 % za celé období přípravy.

8.      Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do čtyř ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících nižší než 31 vyučovacích hodin vyšší než 33 vyučovacích hodin.

9.      Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro studijní obory. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy:

 

Předmět

Datum

Číslo jednací

český jazyk a literatura

19. 7. 1999

25625/99-22

první cizí jazyk

3. 9. 1999

27669/99-22

druhý cizí jazyk

28. 8. 2002

24938/2002-22

dějepis

14. 6. 1999

23094/99-22

zeměpis

14. 6. 1999

23093/99-22

občanská nauka

29. 4. 2002

18396/2002-23

matematika

14. 6. 2000

21307/2000-22

základy přírodních věd*

25. 7. 2002

23854/2002-23 (varianta A)

základy přírodních věd*

25. 7. 2002

23855/2002-23 (varianta B)

tělesná výchova

23. 5. 1996

19891/96/50 alternativní učební osnova

* školy s technickým zaměřením použijí variantu A, školy s humanitním zaměřením mohou použít variantu B.

10.  K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou školy provést v učebních osnovách úpravy učiva až do výše 30%. Tyto úpravy nesmí být v rozporu se Standardem středoškolského odborného vzdělávání.

11.  Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

12.  Při organizování sportovně-turistického kurzu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT.

13.  Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů.

14.  V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

15.  Způsob zařazování učební praxe je v pravomoci ředitele. Ve třetím nebo čtvrtém ročníku může být praxe vykonávána formou fiktivní firmy nebo cvičné kanceláře. Hodinová dotace je v tomto případě minimálně 3 týdenní vyučovací hodiny.

16.  Délka školního roku je v 1. až 3. ročníku 40 týdnů, ve 4. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 3. ročníku na 33 týdny, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 

Přehled využití vyučovací doby (počet týdnů)

 

 

Činnost

Počet týdnů v ročníku

1.

2.

3.

4.

Vyučování podle rozpisu učiva

33

33

33

30

Odborná praxe

21

21

2

2

Lyžařský výcvik2

 

 

 

 

Sportovně-turistický kurz2

 

 

 

 

Maturitní zkouška

 

 

 

2

Časová rezerva

5

5

5

3

Celkem

40

40

40

37

1 Zařazení je v kompetenci ředitele školy

2 Realizuje se podle možností školy v rozsahu 1 týdne za studium (na úkor časové rezervy)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. června 2004, čj. 19 277/2004-23 , s platností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

doporučený Učební plán

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/... Management ...

 

Denní studium

 

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

3

2

2

3

10

Matematika

3

3

3

3

12

Dějepis

3

-

-

-

3

Zeměpis

2

-

-

-

2

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Základy přírodních věd

3

2

-

-

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výpočetní technika

2

2

1

1

6

Obchodní korespondence

3

2

-

-

5

Podniková ekonomika

-

2

2

2

6

Účetnictví

 

2

2

 

4

Management

-

-

2

-

2

Marketing

-

-

2

-

2

Psychologie prodeje

-

-

-

2

2

Právo

-

-

-

2

2

Praxe

-

4

4

4

12

Profilující předměty

4

5

6

7

22

 

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

31

32

32

33

128

B. Nepovinné

 

 


Přehled začlenění klíčových dovedností

 

Vyučovací předmět
Klíčové dovednosti

I

II

III

IV

V

Český jazyk a literatura

xxx

xxx

 

 

xxx

První cizí jazyk

xxx

xxx

 

 

xxx

Druhý cizí jazyk

xxx

xxx

 

 

xxx

Matematika

 

 

xxx

xxx

 

Dějepis

xxx

 

xxx

 

xxx

Občanská nauka

xxx

xxx

xxx

 

xxx

Zeměpis

xxx

 

 

 

 

Základy přírodních věd

 

 

xxx

 

 

Tělesná výchova

 

xxx

 

 

 

Výpočetní technika

 

 

 

 

xxx

Obchodní korespondence

xxx

xxx

xxx

 

xxx

Podniková ekonomika

 

 

xxx

xxx

xxx

Účetnictví

 

 

xxx

xxx

xxx

Management

xxx

xxx

xxx

 

xxx

Marketing

xxx

 

xxx

 

xxx

Psychologie prodeje

xxx

xxx

xxx

 

 

Právo

 

 

xxx

 

 

Praxe

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Profilující předměty (doplní škola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

I     -  komunikativní dovednosti

II    -  personální a interpersonální dovednosti

III   -  dovednosti řešit problémy a problémové situace

IV   -  numerické aplikace

V    -  dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi

xx   -  2. úroveň vzdělávání, na níž budou realizovány cíle klíčových dovedností v rámci vzdělávacího programu

xxx -  3. úroveň vzdělávání, na níž budou realizovány cíle klíčových dovedností v rámci vzdělávacího programu


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. června 2004, čj. 19 277/2004-23 , s platností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

obecný UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/... Management ...

 

 

 

Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet konzultačních hodin
pro 1. až 5. ročník
A. Povinné

1100

Český jazyk a literatura

50

První cizí jazyk

70

Druhý cizí jazyk

60

Matematika

50

Dějepis

10

Občanská nauka

10

Základy přírodních věd

50

Disponibilní hodiny všeobecně vzdělávacích předmětů

200

Výpočetní technika

50

Obchodní korespondence

20

Podniková ekonomika

60

Účetnictví

60

Management

20

Marketing

20

Psychologie prodeje

10

Právo

10

Disponibilní hodiny odborných předmětů

50

Profilující předměty

300

 

 

Celkem hodin týdně

1100

B. Nepovinné

 

 


Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětu je 220 hodin ve všech pěti ročnících.

3.       V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.       Počet konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.       V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

6.       Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebním plánu denního studia mimo poznámek 8, 12, 15 a 16.


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 10. června 2004, čj. 19 277/2004-23 , s platností nejpozději od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

obecný UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor:

6442M Organizace a management v odvětví

Studijní obor:

64-42-M/... Management ...

 

 

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 5. ročník
A. Povinné

75

Český jazyk a literatura

7

První cizí jazyk

8

Druhý cizí jazyk

4

Matematika

6

Dějepis

2

Občanská nauka

2

Základy přírodních věd

1

Disponibilní hodiny všeobecně vzdělávacích předmětů

4

Výpočetní technika

3

Obchodní korespondence

2

Podniková ekonomika

4

Účetnictví

4

Management

2

Marketing

2

Psychologie prodeje

1

Právo

2

Disponibilní hodiny odborných předmětů

4

Profilující předměty

17

 

 

Celkem hodin týdně

75

B. Nepovinné

 

 


Poznámky:

1.       Učební plán (obecný) večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný.

2.       Škola dopracuje učební plán (obecný) pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech pěti ročnících 15 vyučovacích hodin.

3.       Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy.

4.       Délka školního roku je v 1. až 4. ročníku 40 týdnů, v 5. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 4. ročníku na 33 týdny, v 5. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba je rezerva.

5.       Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia mimo poznámek 8, 12, 15 a 16.