CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

64-42-L/012 Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Vstupní předpoklady žáků :

splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

4 roky,  denní studium

 

Pojetí a cíle

Studijní obor Obchodně provozní pracovník civilního letectví je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro obchodní úsek letecké společnosti.

Náročnost specifických činností v obchodním úseku letecké společnosti vyžaduje, aby absolvent znal předpisy a normy platné pro provoz letecké dopravy, aby odbornou terminologii oboru zvládl ve dvou cizích jazycích a aby ovládal odborné činnosti při objednávání, rezervaci a prodeji letenek, odbavování a přepravě cestujících, zavazadel a zboží.

Charakteristika obsahových složek

Příprava ve studijním oboru Obchodně provozní pracovník civilního letectví zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Praktické vyučování se uskutečňuje formou odborného výcviku, převážně na pracovištích leteckého dopravce.

Obsah studia tvoří tři skupiny povinných vyučovacích předmětů

Obsah všeobecného vzdělání je tvořen z jazykového, společenskovědního, matematického a přírodovědného vzdělávání a z tělesné výchovy.

Jazykově je žák vzděláván v mateřském jazyce a ve dvou cizích jazycích. Důraz je kladen na znalost anglického jazyka, který plní funkci oficiálního dorozumívacího jazyka v mezinárodním letectví. Část jazykového vzdělávání přesahuje do odborné oblasti spojené s žákovou profesní přípravou. V souvislosti s jazykovým vzděláváním získává žák rovněž poznatky a dovednosti spojené s porozuměním slovesnému umění a rozvíjí schopnost estetického zážitku.

Společenskovědní a humanitní vzdělávání je založeno na vybraných poznatcích z příslušných vědních disciplín (politologie, sociologie, etika apod.), tvořících didaktický systém tak, aby byly žádoucím způsobem ovlivněny postoje žáka a jeho hodnotová orientace. Dějepisná složka této oblasti je obsahově zaměřena na české i klíčové světové dějiny se záměrem, aby žák pomocí poznání minulosti lépe porozuměl současnosti.

V matematickém vzdělávání je kladen důraz na osvojení základů středoškolské matematiky, obsah je vybrán z hlediska běžných životních a profesních potřeb žáků. Obsah přírodovědného vzdělávání umožní žákům chápat vztahy a souvislosti mezi živou a neživou přírodou, porozumět přírodním zákonům a vzájemnému ovlivňování všech součástí biosféry.

Odborné vyučovací předměty poskytují žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění u leteckých společností, příp. v cestovních kancelářích. V bloku odborných vyučovacích předmětů jsou účelově propojeny poznatky z oblasti letecké přepravy, ekonomiky, psychologie, leteckého zeměpisu.

Odborný výcvik poskytuje žákům ucelený soubor praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich uplatnění u leteckých společností, příp. v cestovních kancelářích. V odborném výcviku se žáci seznamují s pracovní náplní jednotlivých útvarů leteckého přepravce. Nedílnou součástí odborném výcviku je výuka AIRLINE systémů GAETÁN, GABRIEL a AIRFARE.

Organizace výuky

Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem; poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Při organizování výuky je kladen mimořádný důraz na soustavné procvičování jazykových a odborných znalostí a komunikativní dovednosti v podmínkách školních i provozních, tuzemských i zahraničních.

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností, jako je např. profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání s cestujícími i spolupracovníky, schopnost řídit kolektiv, rozhodovat apod.

Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce, zejména využití osobního příkladu. Výchovnému působení na žáky se soustavně věnují všichni vyučující.

Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování základní školy a splnění dalších podmínek přijímacího řízení ke studiu na středních školách. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanovených pro tento obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické, vzhledové, osobnostní, dosažené studijní výsledky a předpoklady pro osvojení cizích jazyků.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči s dobrým zdravotním stavem, tělesně zdatní a psychicky adaptabilní pro práci s cestujícími v letecké dopravě.

Pro přijetí do studijního oboru vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení páteře, těžké a střední skoliózy, prognosticky závažné stavy po operaci páteře s poruchou dynamiky a statiky páteře.

Dále vadí těžké a střední postižení dolních končetin a stavy po vrozené luxaci kyčelních kloubů nebo prognosticky závažné stavy po operaci kyčle s trvalou poruchou funkce, postižení horních končetin omezující funkci obou rukou, prstů, jejich dobrou pohybovou koordinaci a poruchy jemné motoriky.

Uchazeči nesmí trpět chronickými onemocněními kůže postihujícími převážně ruce nebo obličej, chronickými onemocněními dýchacího ústrojí, nemocemi srdce a cév, dále chronickými recidivujícími onemocněními močových cest, záchvatovými stavy dekomenzovanými a subkompenzovanými mimovolnými pohyby, neobratností. Uchazeči nesmí trpět poruchami řeči a výslovnosti.

Na závadu je rovněž závažnější porušení centrálního nervového systému provázené poruchami pohybových funkcí a koordinace. Při metabolických onemocněních s poruchou imunity a trvalou poruchou funkce je nutné individuální posouzení příslušným lékařem.

Uchazeč nesmí trpět psychickým onemocněním s poruchou společenské adaptace. Vadí toxikomanie a alkoholismus v anamnéze.

Vadí poruchy sluchu a zraku, není-li centrální ostrost zraková alespoň 5/lO a Jč 2 s případnou korekcí skly. Nepřípustné jsou poruchy barvocitu.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a dalších norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a ochrany životního prostřední, zvláště při vykonávání praktických cvičení.