PROFIL ABSOLVENTA

Kmenový obor:                                        6442L Organizace a management v odvětví

Kód a název :                                           64-42-L/012  Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 


Výsledky vzdělávání

V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent vyznačuje:

- spolehlivou znalostí českého jazyka a jeho kultivovaným užíváním ve všech komunikativních situacích, přehledem o vybraných literárních dílech, období a směrech národní literatury na úrovni středoškolského vzdělání,
- znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné a odborné komunikace,
- schopností klást si filozofické otázky a hledat na ně odpovědi, vytvářet si hierarchii životních hodnot vycházejících ze základních principů humanity a demokratické společnosti,
- chápáním úlohy práva ve společnosti, smyslu občanských práv a povinností ve svém každodenním životě,
- poznáním českých a československých dějin,
- osvojením základů středoškolské matematiky, schopností aplikovat matematiku v praxi,
- znalostí základních poznatků o přírodních jevech, dějích a zákonech včetně jejich ekologických důsledků na život člověka,
- chápáním nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a vlivů nezdravého způsobu života vůbec,
- rozvinutými pohybovými schopnostmi, celkovou tělesnou zdatností a vypěstovanou celoživotní potřebou pohybové aktivity.

Odborná složka profilu absolventa

Absolvent po úspěšném ukončení studia umí:

- pracovat s počítačem a běžnými aplikačními programy,
- pracovat s používanými tarifními sazebníky,
- aplikovat do praxe tarifně kalkulační pravidla,
- určovat použitelné typy tarifů,
- používat pravidla odpočtových mílí, mezilehlého tarifu a pravidla vyšší hmotnostní kategorie,
- stanovit zbožové poplatky včetně převodu měn,
- určit komoditní a třídové sazby,
- orientovat se v pravidlech výměny přepravních dokladů a přepravy zavazadel,
- stanovit poplatek za přespočetná zavazadla a doplatek na vyšší třídu,
- aplikovat do praxe mezinárodní ustanovení o odpovědnosti leteckého dopravce o pojištění cestujících, zavazadel a zásilek,
- vyhledávat letecké spoje v letových řádech,
- orientovat se v příručkách ABC,
- stanovit podmínky pro přijetí zboží k letecké přepravě,
- pracovat s předpisy pro osobní přepravu,
- manuálně a automatizovaně vystavovat letenky,
- řešit situaci při zajišťování pohřešovaných dokladů,
- zabezpečit potřebné úkony v případech: doprovázené a nedoprovázené děti, invalidní a velmi staří cestující, nemocní cestující, cestující na nosítkách, nastávající matky, VIP cestující, FF cestující a tranzitní cestující,
- odbavit cestující a zavazadla,
- odbavit transférové cestující, včetně zabezpečení ubytování,
- provést reklamační řízení s cestujícím při nedodání nebo poškození zavazadla,
- zabezpečit cestujícím náhradní přepravu v případě nepravidelností,
- provést kontrolu úplnosti dokladů cestujících,
- pracovat s airline systémy GAETÁN, GABRIEL, AIRFARE.

Specifické vlastnosti osobnosti

Absolvent studijního oboru se vyznačuje:

- vypěstovanou profesní etikou, uměním jednat s lidmi,
- schopností vyrovnat se se stresovými situacemi,
- schopností samostatně řešit nezvyklé situace ve styku s cestující veřejností,
- kultivovaným vystupováním,
- estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,
- soustavnou péčí o svůj vzhled a osobní hygienu,
- vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje leteckou společnost,
- trvalým a všestranným zájmem o rozvoj osobnosti,
- soustavným zdokonalováním znalosti cizích jazyků,
- pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi,
- dodržováním zásad bezpečnosti práce.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a administrativně ekonomických funkcích při poskytování služeb leteckého dopravce při zajišťování služeb souvisejících s tuzemskou a zahraniční leteckou přepravou cestujících, zavazadel a zboží. Získané znalosti dávají možnost uplatnění absolventům i v cestovních kancelářích neleteckých společností.

Úspěšní absolventi mají možnost ucházet se o přijetí ke studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.