MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
dne 2. června 1997 č.j. 21 753/97-71 s platností od l.září l997 počínaje l. ročníkem schváleno pro SOU dopravní, K letišti 278, Praha 6

 


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6442L Organizace a management v odvětví

Studijní obor: 64-42-L/012  Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
1. cizí jazyk 4 4 4 4 16
2. cizí jazyk 4 4 3 3 14
Občanská nauka - 1 1 1 3
Dějepis 2 - - - 2
Matematika 3 2 2 2 9
Základy přírodních vět 3 3 - - 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty
Ekonomika 2 2 1 1 6
Obchodně přepravní provoz 1 2 2 1 6
Výpočetní technika 2 - - - 2
Tarify - 2 2 2 6
Letecký zeměpis 1 1 1 1 4
Estetická a společenská výchova - 1 1 1 3
Odborný výcvik 6 6 12 12 36
Celkem 33 32 33 33 131
B. Nepovinné předměty


Poznámky:

l. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro SOU.

2. Předpokladem pro zařazení žáka do výuky prvního cizího jazyka je znalost tohoto jazyka v rozsahu výuky stanoveného učebními osnovami základní školy.

3. Struktura nepovinných předmětů, jejich rozsah a obsah jsou v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků . Přihlíží se také k personálnímu zajištění a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy vypracuje předmětová komise a předloží je ke schválení řediteli školy.

4. Učební plán je možné upravit až do výše l0 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovených učebním plánem.

5. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku (zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek fungování tržní ekonomiky s přihlédnutím k potřebám a požadavkům odběratelské sféry na absolventy a specifickým podmínkám školy).