Profil absolventastudijního oboru

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

Denní studium absolventů základní školy

Studijní obor Strojírenská technická administrativa připravuje žáky pro činnosti ve strojírenských podnicích event. v dalších odvětvích včetně soukromého podnikání.

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven vykonávat pomocné práce v konstrukčních a technologických kancelářích strojírenské výroby (kreslení výkresů, archivace, normalizace, organizace), zpracování vědeckotechnických informací v technických knihovnách, zásobování v různých organizacích, zpracování informací v administrativě, práce v oblasti řízení jakosti výroby a technické kontroly.

Absolvent bude připraven jako administrativní pracovník technického zaměření se znalostí dvou cizích jazyků, jednoduchého účetnictví, fakturací, kalkulací, obsluhy výpočetní techniky, případně jednoduché korespondence se zahraničními firmami.

Společenskovědní předměty jsou dotovány hodinami stejně jako v původním studijním oboru 23-81-6 Strojnictví. Předměty matematika a chemie jsou dotovány hodinami stejně jako v původním oboru Strojnictví. Předmět fyzika je na rozdíl od původního oboru dotován podstatně vyšším počtem hodin a to celkem 7(1) vyučovacích hodin. Do této skupiny předmětů je zařazen i hospodářský zeměpis, jehož cílem je získání vědomostí nutných pro orientaci v této oblasti, eventuálně pro kooperaci a obchod.

Odborné předměty jsou zaměřeny na získání vědomostí a dovedností v těchto oblastech:

- administrativní práce - cizojazyčná korespondence, základní účtování, obsluha a využití výpočetní techniky, fakturace, kalkulace,

- zpracování informací administrativních i technicko-ekonomických, včetně provádění anotací,

- využití informační a rozmnožovací techniky,

- archivace,

- znalosti ekonomiky a organizace práce řídící se tržními zákony,

- zásobování a skladování,

- psaní na stroji,

- způsob zobrazení tvaru strojních součástí a zhotovení technických výkresů,

- zobecněné vědomosti o funkčních principech strojů a zařízení,

- vlastnosti materiálů a jejich zkoušení,

- provádění měření a kontroly technologického charakteru na úrovni výrobního procesu

- práce s odbornou literaturou.

Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Absolutorium opravňuje ke studiu na vysokých školách.

Požadavky na fyzické a duševní vlastnosti uchazeče o studium budou podmíněny pracovními podmínkami místa, o které se bude absolvent v praxi ucházet. Zdravotní způsobilost posoudí s konečnou platností příslušný lékař.