MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. června 1994, č.j. 18 090/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

64-42-M/003 STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné vyučovací předměty 132
1. Předměty povinného základu 115
Český jazyk a literatura 10
Cizí jazyk 12
Cizí jazyk II 8
Občanská nauka 3
Dějepis 2
Matematika 10(3)
Fyzika 7(3)
Chemie 2(1)
Základy ekologie 1
Hospodářský zeměpis 4
Tělesná výchova 8
Technické kreslení 4(4)
Strojírenská technologie 6
Strojnictví 6(2)
Kontrola a měření 4(4)
Ekonomika 6(2)
Účetnictví 4(2)
Výpočetní technika 4(4)
Psaní na stroji 4(4)
Obchodní korespondence 2(2)
Zpracování vědeckotechnických informací 2(2)
Praxe 6(6)
2. Volitelné předměty 17
B. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky :

1. Cílem nového učebního plánu je umožnit školám, využitím volby volitelných předmětů, dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje, s respektováním dále uvedených poznámek, učební plán školy a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2. Rozsah všech vyučovacích hodin všeobecně vzdělávacích a odborných povinných předmětů nesmí přesáhnout 33 hodin v týdnu v každém ročníku.

3. Volitelné vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Volitelnými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Učební osnovy těchto předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schvaluje je ředitel školy. Hodinové dotace pro volitelné předměty lze rovněž využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu.

4. Předměty český jazyk, cizí jazyk a tělesná výchova by měly být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předmět matematika by měl mít v prvním ročníku vyšší hodinovou dotaci, ve druhém až čtvrtém ročníku by měla být rozložena rovnoměrně.

5. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil na základní škole.

6. Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných, výběrových, nepovinných) se využívají stávající platné osnovy pro SOŠ.

7. Návrhy učebních osnov odborných vyučovacích předmětů zpracují předmětové komise. U předmětů kontrola a měření, zpracování informací a praxe se bude vycházet z dosud platných učebních osnov těchto odborných vyučovacích předmětů studijního oboru Technická administrativa, zaměření strojírenství. U návrhů učebních osnov vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, práce s počítačem, technika administrativy a obchodní korespondence se bude vycházet z osnov studijního oboru ..-98-6 Management. Pro předměty technická dokumentace, základy výroby a strojírenství, budou školám zaslány osnovy. Návrh úprav schvaluje ředitel školy.

8. Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise, návrh schválí ředitel školy. Při návrhu předmětů se vychází ze zájmu žáků.

9. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod.., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

10. Do předmětu praxe jsou ve 3. ročníku zařazeny 2 týdny odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi na reálných pracovištích. Předmět praxe lze organizovat formou souvislých denních, týdenních i delších celků. Denní délka praxe pak může činit u žáka 1. ročníku nejvýše 6 vyučovacích hodin, u žáků 2. a 3. ročníku nejvýše 7 vyučovacích hodin.

11. Při výuce, a to zejména předmětu praxe, musí ředitel školy zajistit, aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším než 16 let, případně práce zakázané mladistvým.

12. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některým z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.