CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUStudijní obor technická administrativa se zaměřením na elektrotechniku poskytuje absolventům technické a ekonomicko-administrativní vzdělání. Vedle všeobecně vzdělávacích a přírodovědných vědomostí získají žáci ucelený přehled o elektrotechnice, základech strojnictví ekonomice a výpočetní technice. Zvláštní důraz je kladen na praktické dovednosti: ústní a písemný projev, komunikativní schopnosti v mateřském i cizím jazyce, psaní na stroji, obsluhu telekomunikačních a reprodukčních zařízení, všestranné využití výpočetní techniky, orientaci v současném ekonomickém dění. Součástí studijního oboru je společenská výchova, základy psychologie, etiky, estetiky, sociologie, politologie a filozofie. Absolventi najdou široké uplatnění v technicko-administrativních a ekonomicko-administrativních funkcích.

Charakteristika obsahu vzdělání

Společenskovědní předměty jsou zaměřeny na rozvíjení komunikativních schopností žáka v mateřském i cizím jazyce, osvojení si poznatků literatury, historie, filozofie dějin umění, vytvoření návyků zodpovědného občansko-právního chování. Posílením hodinové dotace českého jazyka a literatury byly vytvořeny předpoklady pro prohloubení znalostí gramatiky potřebné pro samostatné vedení korespondence. Nově je koncipován předmět základy společenských věd integrující dějepis a občanskou nauku. Posílení hodinové dotace umožnilo rozšířit předmět o problematiku dějin kultury a umění, zásady společenského chování, zásady výchovy k manželství a rodičovství.

Přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků nutných pro studium odborných předmětů a na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti a přesnosti. Z tohoto rámce vybočuje hospodářský zeměpis. Je zaměřen na získávání poznatků o zemích světa a jejich obchodně ekonomických poměrech. Součástí předmětu je rovněž ekologická výchova.

Tělesná výchova je zaměřena na osvojení si návyku pravidelné pohybové aktivity jako předpokladu pro zachování tělesného a duševního zdraví. Plní funkci posilovací a relaxační.

Odborné předměty rozhodujícím způsobem ovlivňují profil absolventa a jeho pracovní uplatnění. Mají část povinnou a volitelnou. Povinné odborné předměty navštěvují všichni žáci třídy. Ze skupiny pěti volitelných předmětů vybere ředitel školy tři s přihlédnutím k zájmu žáků a možnostem školy. Strukturou volitelných předmětů dotváří žák svůj profil podle oblasti předpokládaného nástupu do zaměstnání. Odborné předměty mají charakter technický a ekonomicko-administrativní.

Mezi technické odborné předměty patří základy strojnictví, nauka o materiálech, elektrotechnika, technologická cvičení, praxe. Poskytují vědomosti z oblasti technického zobrazování, funkčních principů strojů a zařízení, vlastností materiálů a jejich zkoušení, slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a měření. Podporují rozvoj logického myšlení, představivosti, zodpovědného přístupu a pečlivosti.

Mezi ekonomicko-administrativní předměty patří ekonomika, psaní na stroji, výpočetní technika, počítačové aplikace, zpracování informací a doposud nekoncipovaný volitelný předmět základy práva orientovaný do sociální a právní oblasti podle budoucí společenské situace. Poskytují vědomosti o ekonomicko-sociálních zákonech, účetnictví, kalkulaci, fakturaci a daních, praktikách managementu, marketingu a vedení obchodní korespondence. Dále poskytují praktické dovednosti psaní strojem a práce s výpočetní technikou, sdělovací a reprodukční technikou. Zvláštní postavení má předmět techniky duševní práce, ve kterém se žáci naučí operativnímu přístupu k novým informacím, osvojí si techniky koncentrace a relaxace.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Při volbě metod je nutné omezovat popisné metody. Přednost je třeba dávat problémovým metodám, které umožňují rozvíjet pracovní aktivitu žáků a činnostní stránky učení. Soustavně vytvářet modelové situace, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů ve společenské praxi. Umožnit žákům samostatné řešení přiměřených problémů, vést je k využívání odborné a příručkové literatury, vytvářet předpoklady pro samostatné vzdělávání.

Formy výchovně vzdělávací práce závisí na obsahu učiva a na zvolených vyučovacích metodách. Je vhodné střídat hromadné vyučování se skupinovým, diferencovaným a individuálním. Při všech formách výuky je nutné respektovat platná právní ustanovení, normy a bezpečnostní předpisy.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia se přijímají žáci z osmých a devátých tříd základní školy, kteří splnili podmínky výběrového řízení. Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí dorostový lékař a vydá o ní písemné vyjádření.

Organizace studia, další vzdělávání

Studium je denní čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška opravňuje absolventa ke studiu na vysoké škole. Další specializace je zajišťována pomaturitním studiem nebo formou krátkodobých školení a kursů.