Profil absolventaStudijní obor technická administrativa se zaměřením na elektrotechniku připravuje žáky pro výkon technicko-administrativních a ekonomicko-administrativních prací. Absolvent získá kromě základů elektrotechniky a strojnictví dobré znalosti ekonomiky včetně zásad soukromého podnikání, manažerství, vedení jednoduchého a podvojného účetnictví a obchodní korespondence. Dále získá praktickou dovednost psaní na stroji, práce s výpočetní technikou a zásady jednání s lidmi. Osvojí si dva světové jazyky se slovní zásobou potřebnou pro běžnou konverzaci i administrativní účely.

Významnou součástí profilu absolventa je jeho kulturní rozhled, společenské vystupování a schopnost adaptace na měnící se společenské podmínky. K nejdůležitějším osobnostním rysům absolventa patří schopnost samostatně myslet, rozvážně jednat, aplikovat získané vědomosti a dovednosti, iniciativně a samostatně řešit odborné problémy. Získávat a využívat nové informace a pohotově je spolu se zkušenostmi uplatňovat ve vlastní práci. Cílové vědomosti a dovednosti absolventa jsou podrobněji uvedeny v učebních osnovách jednotlivých předmětů.

Struktura předmětů formuje absolventa k širokému uplatnění v podnicích a institucích státního i soukromého sektoru. Preferovány jsou podniky s orientací na elektrotechnickou výrobu. Zde se absolvent uplatní v technicko-administrativních a ekonomických funkcích v oblasti přípravy výroby, zásobování, odbytu. Široké uplatnění nachází u firem poskytujících služby technicko-obchodního charakteru i služby poradenské. Znalost dvou cizích jazyků umožňuje uplatnění u zahraničních firem. Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.