MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 7. června 1993 č.j. 16 190/93-23 s účinností od 1. září 1993 počínaje 1. ročníkem


Učební plán


64-42-M/010 TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

zaměření : ELEKTROTECHNIKA


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkratka předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
33/10 32/9 32/7 33/12
A. Povinné vyučovací předměty
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk 1 CJ1 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 2 CJ2 2 2 2 2 8
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 2 8
2. Přírodovědné
Matematika MAT 3/1 2 3/1 2 10/2
Fyzika FYZ 3 - - - 3
Chemie CHE 3/1 - - - 3/1
Hospodářský zeměpis HOZ - 2 2 - 4
3. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
4. Odborné
Základy strojnictví ZST 3/2 3/2 - - 6/4
Nauka o materiálech NOM - 2 2 - 4
Elektrotechnika ELT 2 2 3 4/2 11/2
Výpočetní technika VYT 2/1 3/2 3/2 - 8/5
Ekonomika EKO - 2 4/1 3/1 9/2
Psaní na stroji PSS 2/2 2/2 - - 4/4
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
* Volitelné předměty VOP - - - 9/6 9/6
B. Volitelné vyučovací předměty
Technologická cvičení TEC - - - 3/2 3/2
Počítačové aplikace PAP - - - 3/2 3/2
Techniky duševní práce TDP - - - 3/2 3/2
Zpracování informací ZPI - - - 3/2 3/2
Základy práva ZAP - - - 3/2 3/2
C. Alternativní bloky nejsou zavedeny
D. Nepovinné vyučovací předměty


Struktura nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Schválení osnovy předmětu provede na základě doporučení předmětové komise.


POZNÁMKY:

1) V předmětech, jejichž týdenní hodinové dotace jsou označeny zlomkem, lze třídu dělit, probíhá-li výuka formou cvičení. Na skupiny lze dělit třídu i při vyučování předmětu český jazyk a literatura, má-li třída nejméně 24 žáků. Při výuce cizího jazyka se třída dělí vždy.

2) Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních hodin určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních hodin nebude překročen.

3) V jednotlivých vyučovacích předmětech lze upravit obsah učiva až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, popř. k zařazení aktuálních otázek ekonomického charakteru.

4) Žák může navštěvovat nejvýše dva nepovinné vyučovací předměty v jednom školním roce.

5) Součástí vyučovacího předmětu praxe je souvislá dvoutýdenní odborná praxe ve 2. a 3.ročníku.

6) Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu v jednotlivých ročnících.*

7) Ve skupině volitelných předmětů si vybere škola z nabídnutých možností v rozsahu celkem 9 týdenních vyučovacích hodin s přihlédnutím k potřebám regionu a zájmu žáků. V případě potřeby si škola může navrhnout osnovu dalšího volitelného předmětu, kterou zašle MŠMT ČR k evidenci.