CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Název vzdělávacího programu: 64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 

Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium 

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Vzdělávací program je koncipován tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného vzdělání a odborné vzdělání v oblasti ekonomické i zemědělské na 3. úrovni. Cílem je, aby vzdělávací program připravoval flexibilní  a adaptabilní pracovníky, kteří mohou vykonávat odpovídající ekonomické a administrativní činnosti.  

Vzdělávací obsah lze rozdělit do dvou složek. První složkou je složka všeobecného vzdělávání, která je vymezena  v podobě obsahových okruhů (viz. dále). 

Druhou  složkou je odborné vzdělávání,, které aplikuje ekonomické znalosti a dovednosti do oblasti zemědělství a výživy.

 

Charakteristika obsahových složek  

Všeobecné vzdělávání 

 Všeobecné vzdělávání ve svých okruzích naplňuje cíle profilu absolventa s ohledem na úroveň vzdělávání. Obsah vzdělávacího programu vychází ve složce všeobecně vzdělávací ze základního kurikula (standardu) a obsahuje následující základní okruhy vzdělání:

- jazykové vzdělávání, které zahrnuje jednak výuku českého jazyka, jednak studium dvou cizích jazyků. Ve výuce českého jazyka se rozvíjejí dovednosti žáků kultivovaně ústně a písemně se vyjadřovat. Studium jazyků  navazuje na výuku na základní škole. V jednom cizím jazyce žáci pokračují ve studiu ze základní školy, ve druhém cizím jazyce jsou zpravidla začátečníky;

- společenskovědní vzdělávání, obsahující vybrané učivo historie, zeměpisu, etiky, práva a filosofie. Základním cílem však není vybavit žáka množstvím poznatků, nýbrž rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci, usnadnit mu pochopení sebe sama i druhých lidí, chápat a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti;

- matematické vzdělávání, které vede žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě a společnosti a rozvíjí jejich logické myšlení. Matematické vzdělávaní žáky vybavuje poznatky, jež jsou potřebné pro chápání ekonomických jevů a závislostí, pro uplatnění v praxi a pro další vzdělávání;

- přírodovědné vzdělávání  zahrnující vybrané poznatky z fyziky,chemie, biologie  a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější fyzikální a chemické děje a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě i v každodenním životě. Žáci si prohlubují ekologické vědomí důležité pro formování citlivého vztahu člověka k životnímu prostředí;

- estetické vzdělávání rozvíjející estetické cítění žáků, které vychovává k citlivému vztahu ke kulturním hodnotám společnosti a životnímu prostředí. Ve studijním oboru se na formování estetického cítění a vzdělávání žáků podílí zejména literární vzdělávání. Vede k rozvoji čtenářské výchovy a k pochopení uměleckého a filosoficko-etického přínosu starší i moderní literatury;

- tělesná kultura přispívá k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků upevňováním zdraví, rozvojem pohybových schopností a dovedností. 

 

Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělání studijního oboru vychází  ze standardu odborného vzdělávání směru ekonomika, administrativa, podnikání pro 3. úroveň a  z části ze směru zemědělství  pro 3. úroveň.

 

Odborné vzdělání obsahuje tyto okruhy:

- ústní a písemná komunikace rozvíjí vyjadřovací schopnosti žáků a pěstuje kultivovaný ústní projev při jednání s obchodními partnery a spolupracovníky. Žáci získávají vědomosti o věcném obsahu a stylizaci obchodních dopisů a dalších písemností, učí se správně zpracovávat písemnosti po stránce věcné, jazykové a formální; 

- technika administrativy, kde žáci získávají dovednosti přesného psaní desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovování písemností v normalizované úpravě a manipulace s písemnostmi. Učí se užívat prostředky dokladové, evidenční a reprografické techniky, ovládají textové editory; 

- ekonomika podniku je zaměřena na pochopení zákonitostí tržního mechanismu, uplatňování systémového přístupu při formování, řízení a hodnocení ekonomických procesů probíhajících v podnicích zemědělské  výroby a výživy  a organizacích ekonomických služeb spolupracujících se zemědělským podnikem; 

- účetnictví je zaměřeno na získání  vědomostí a dovedností spojených s pořizováním a zpracováním účetních dokladů, na práci v systému finančního a manažerského účetnictví včetně účetní uzávěrky a závěrky; 

- právo směřuje k vytváření právního vědomí  žáků  nezbytného pro výkon ekonomických a obchodních činností; 

- rostlinná výroba  poskytuje žákům poznatky o výrobě zemědělských výrobků, jejich posklizňovém ošetření a dalším využití s ohledem na ekonomické ukazatele; 

- živočišná výroba seznámí žáky se zásadami racionálního chovu hospodářských zvířat tak, aby byli schopni sledovat výrobu během roku a hodnotit její průběh z hlediska ekonomického; 

 - zpracování zemědělských produktů se věnuje technologiím zpracování rostlinných a živočišných výrobků ve zpracovatelských podnicích v jednotlivých oborech potravinářského průmyslu.

  

Významnou součást odborné složky vzdělávání tvoří odborná a učební praxe. Cílem praxe je, aby žáci byli schopni aplikovat znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti hospodářské praxe, včetně oblasti samostatného podnikání. Žáci provádějí jednoduché pracovní úkony související s výrobní a ekonomickou činností podniků zemědělského charakteru.

  

Organizace výuky 

Výuka je organizována formou denního čtyřletého studia. Je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Součástí studia je učební a odborná praxe. Učební praxi vykonávají žáci pod přímým vedením učitele v zařízeních školy nebo na vybraných pracovištích smluvních podniků a institucí. Odborná praxe je organizována pro všechny žáky ve stejném termínu na větším  počtu vybraných  a smluvně zajištěných pracovišť.

 

Metodické přístupy 

Pojetí výuky vychází jak z výchovně-vzdělávacích cílů a obsahových okruhů daných pro 3. úroveň vzdělání a z příslušných směrů vzdělávaní Standardu středoškolského odborného vzdělávání (směr zemědělství a směr ekonomika, administrativa, podnikání), tak z cílů definovaných v profilu absolventa vzdělávacího programu. Je orientováno na:

- vhodnou motivaci žáka vedoucí k zájmu o probírané učivo,

- zdůraznění výběru učiva, které odpovídá praktickým potřebám v osobním i profesním  životě,

- podporu aktivačních metod práce žáka,

- dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidlům hygieny.