PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Název vzdělávacího programu : 64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

  

Výsledky vzdělávání: 

Obecná část 

     Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen samostatně a se znalostí technologie zemědělské výroby  zabezpečovat ekonomické, účetní a administrativní agendy v podnicích všech právních forem, státní správě, zejména v oblasti zemědělské problematiky a výživy.  

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-     disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci;

-     chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti;

-     uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-     chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích;

-     uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval společenskou a řečovou etiketu;

-     uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky;

-     získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých;

-     cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat;

-     rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti;

-     byl schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek  mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby  svého povolání a  dalšího  vzdělávání;

-     dokázal v cizích jazycích komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků;

-     používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie;

-     uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost;

-     porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.;

-     uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení;

-     osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů;

-     dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam;

-     projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním. 

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

V oblasti odborného vzdělávání směřuje výuka k tomu, aby absolvent: 

-     aktivně využíval znalostí  základních ekonomických pojmů a souvislostí, chápal principy tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání. Znal právní formy podniků a dovedl  těchto znalostí využívat při volbě právní formy  a při zakládání živností a obchodních  společností; 

-     znal obsah činností při zajišťování podnikových faktorů, tj. zásobování, investiční činnost, odbytovou činnost, personální činnost; 

-     měl osvojeny dovednosti pořizovat a zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním a manažerském účetnictví, z účetních výkazů uměl zjistit informace potřebné pro finanční řízení  podniku; 

-     byl schopen sestavit kalkulace a rozpočet, chápal podstatu  finančního plánování a finančních analýz a fungování finančního trhu; 

-     byl  schopen využívat při vyřizování administrativní agendy prostředky standardní kancelářské    techniky (včetně faxu, počítačové sítě, elektronické pošty a internetu); 

-     uměl stylizovat a vyhotovovat obchodní dopisy včetně cizojazyčné korespondence; 

-     uměl dokonale uživatelsky používat výpočetní  techniku, uměl pracovat se standardními a aplikačními softwarovými prostředky, orientoval se v problematice informačních technologií; 

-     se uměl orientovat v právním řádu a základních ustanoveních práva obchodního, živnostenského, občanského a pracovního a připravované legislativě EU; 

-     uměl využívat poznatky o jednotlivých fázích technologického procesu výroby rostlinných výrobků v praxi; 

-     uměl využívat poznatky o jednotlivých fázích technologického procesu živočišné výroby v praxi;

-     znal  technologii zpracování rostlinných a živočišných výrobků v potravinářském průmyslu.

 

  

Možnosti uplatnění absolventů 

Absolventi studijního oboru ekonomika zemědělství a výživy jsou připraveni na široké spektrum činností v ekonomické oblasti zemědělské sféry, v obchodních a zpracovatelských  organizacích i ve státní správě. Svoje vědomosti a dovednosti mohou uplatnit také v oblasti soukromého podnikání.

Absolventi oboru jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium.