MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 10. 4. 2001, čj. 15 382/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

64-43-M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 

2-3

 

2-3

 

2-3

 

2-3

 

10-12

 

První cizí jazyk

 

3-4

 

3-4

 

3-4

 

3-4

 

12-14

 

Druhý cizí jazyk

 

 

 

8-

 

10

 

 

8-10

 

Občanská nauka

 

-

 

0-1

 

1

 

1-2

 

3

 

Matematika

 

 

10-

 

12

 

 

10-12

 

Dějepis

 

0-2

 

 1-2

 

 

 

2-3

 

Zeměpis

 

0-2

 

 1-2

 

 

 

2-3

 

Základy přírodních věd

 

 4-

 

 5

 

 

 

 

4-5

 

Základy biologie a ekologie

 

2

 

 

 

 

2

 

Tělesná výchova

 

2

 

 2

 

 2

 

2

 

8

 

Výpočetní technika

 

 

 6-

 

10

 

 

6-10

 

Ekonomika

 

 

 8

 

 -10

 

 

8-10

 

Účetnictví

 

 

 9

 

 -11

 

 

9-11

 

Obchodní korespondence

 

 2

 

 2

 

 2

 

2-3

 

8- 9

 

Statistika

 

 

 2

 

 

 

2

 

Právo

 

 

 

3

 

-4

 

3-4

 

Rostlinná výroba

 

 

2

 

2

 

 

4

 

Živočišná výroba

 

 

2

 

2

 

 

4

 

Zpracování zemědělských výrobků

 

 

 

 

2

 

2

 

Praxe

 

 

 

 

 

 

B. Výběrové

 

0-2

 

2-4

 

2-6

 

2-8

 

6-20

 

Celkem hodin týdně

 

30-33

 

31-33

 

31-33

 

31-33

 

123 -132

  

Poznámky k učebnímu plánu 

1. Součástí povinné dokumentace školy je konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do vyučovacích předmětů s příslušnými hodinovými dotacemi v jednotlivých ročnících. Jako   konkretizovaného učebního plánu je možno použít uvedeného příkladu rozpracovaného   učebního plánu.  

2   2. Strukturu, obsah a rozsah výběrových předmětů stanoví ředitel školy. Obsah a rozsah výběrových předmětů zaměřených na agroturistiku musí odpovídat požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání pro cestovní ruch. (MŠMT čj. 28 280/98-23 ze 14. 10. 1998). 

3. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro střední odborné školy, které jsou vydány samostatně. Škola si v nich provede úpravy vyplývající z případných odlišností v týdenních hodinových dotací předmětů.
V případě potřeby používání jiných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů je musí škola předložit ke schválení MŠMT.

Český jazyk a literatura – schválilo MŠMT dne 19. 7. 1999, čj. 25 625/99-22

Cizí jazyk – schválilo MŠMT dne 3. 9. 1999, čj. 27 669/99-22

Občanská nauka – schválilo MŠMT dne 21. 7. 1998, čj. 23 212/98-23/230

Matematika – schválilo MŠMT dne  14. 6. 2000, čj. 21 307/2000

Dějepis – schválilo MŠMT dne 14. 6. 1999, čj. 23 094/99-22

Zeměpis – schválilo MŠMT dne 14. 6. 1999, čj. 23 093/99-22

Základy přírodních věd – schválilo MŠMT dne 20. 6. 1995, čj. 18 269/95-23

Tělesná výchova – schválilo MŠMT dne 23. 5. 1996, čj. 19 891/96/50 alternativní učební osnova

Výpočetní technika – schválilo MŠMT dne 7. 9. 1998, čj. 25 875/98-23

 

4. Vyučující mohou ve schválených učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 procent celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím obsahu a k promítnutí regionálních aspektů.

5. Časovou dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů v 1. - 4. ročníku může ředitel školy upravit v rozsahu až do 10 procent celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Přitom nesmí být překročen celkový týdenní počet vyučovacích hodin a z učebního plánu nesmí být vyřazen žádný vyučovací předmět.

6. Výuka praxe je organizována podle podmínek školy a potřeb regionu jako praxe odborná  a učební. Celkový rozsah praxe uvedený v přehledu využití týdnů v období školního roku je stanoven jako maximální. Rozdělení týdnů praxe do jednotlivých ročníků je orientační a může být upraveno podle podmínek školy. Strukturu a organizaci praxe stanoví ředitel školy v závislosti na specifických podmínkách školy, školního hospodářství a regionu. Část praxe mohou žáci vykonat v období hlavních školních prázdnin. V tom případě končí období školního vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku ve středních školách, tj. druhé pololetí je kráceno  o počet vyučovacích dnů odpovídající délce prázdninové praxe. Praxi je možné realizovat i v zahraničí. Náplň praxe stanoví učební osnova předmětu praxe.

 

 

Příklad konkretizovaného učebního plánu - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

 

3

 

2

 

3

 

3

 

11

 

První cizí jazyk

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

Druhý cizí jazyk

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

Občanská nauka

 

-

 

-

 

1

 

2

 

3

 

Matematika

 

3

 

2

 

2

 

3

 

10

 

Dějepis

 

2

 

1

 

 

 

3

 

Zeměpis

 

2

 

 

 

 

 

2

 

Základy přírodních věd

 

2

 

2

 

 

 

 

4

 

Základy biologie a ekologie

 

2

 

 

 

 

2

 

Tělesná výchova

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

Výpočetní technika

 

2

 

3

 

2

 

2

 

9

 

Ekonomika

 

2

 

2

 

3

 

2

 

9

 

Účetnictví

 

2

 

3

 

3

 

3

 

11

 

Obchodní korespondence

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

Statistika

 

 

2

 

 

 

2

 

Právo

 

 

 

2

 

2

 

4

 

Rostlinná výroba

 

 

2

 

2

 

 

4

 

Živočišná výroba

 

 

2

 

2

 

 

4

 

Zpracování zemědělských výrobků

 

 

 

 

2

 

2

 

Praxe

 

 

 

 

 

 

B. Výběrové

 

1-2

 

2-3

 

2-4

 

2-5

 

7-14

 

Celkem hodin týdně

 

30-31

 

32-33

 

31-33

 

30-33

 

123-130